| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Ryjewo

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Ryjewo.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 96 ust.1, 2 i 4, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady odpłatności za pobyt klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo.

§ 2.

1. Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodku wsparcia i poprzedzone jest pisemnym skierowaniem wydanym przez Kierownika GOPS w Ryjewie, a następnie przeprowadzonym wywiadem środowiskowym przez pracownika socjalnego danego ośrodka wsparcia.

2. Decyzję o przyznaniu miejsca w ośrodku wsparcia oraz o odpłatności za pobyt wydaje Kierownik GOPS w Ryjewie.

3. W nagłych przypadkach zgodę na udzielenie schronienia podejmuje pracownik nadzorujący ośrodek wsparcia, po czym niezwłocznie zgłasza ten fakt pracownikowi socjalnemu GOPS Ryjewo.

§ 3.

1. Pomoc w formie nieodpłatnego schronienia przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania miały na terenie gminy Ryjewo oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustala się odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia zgodnie z tabelą ustaloną w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 winny wpłacać należność za pobyt w ośrodku wsparcia na rachunek bankowy GOPS w Ryjewie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 4.

1. Opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia naliczane są wg poniższej tabeli.

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej albo dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za pobyt w % liczona od dochodu osoby przebywającej w ośrodku wsparcia

Do 100%

nieodpłatnie

Powyżej 100% - 130%

70,00%

Powyżej 130% - 160%

75,00%

Powyżej 160% - 190%

80,00%

Powyżej 190% - 220%

85,00%

Powyżej 220% - 250%

90,00%

Powyżej 250%

100,00%

2. Osoby, których dochód przekracza 250% kryterium dochodowego nie mają prawa do korzystania z ośrodków wsparcia, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków powodujących konieczność udzielenia pomocy w formie schronienia.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 30 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. W myśl art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby, których dochód nie przekracza kwoty ustawowego kryterium dochodowego nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia. Obecnie jest to kwota 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 351 zł dla osoby w rodzinie. Natomiast ponoszenie odpłatności przez osoby, których dochód przekracza w/w kryteria uzależniono od ich sytuacji finansowej. Koszt pobytu w ośrodkach wsparcia (zawarte umowy między ośrodkami wsparcia a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryjewie), niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Ryjewo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym z terenu gminy Ryjewo, obejmuje całodobową możliwość korzystania z placówki oraz wyżywienia. Proponowane w uchwale zasady odpłatności zachowują równowagę pomiędzy kosztami ponoszonymi za wykonywanie zadań obowiązkowych (dbałości o stan finansów gminy), a możliwościami osób korzystających z pomocy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »