| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/PM 11/2011 Rady Miasta Słupsk

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Miasta Słupska

zawarte na podstawie art.90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Sikorskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

a

Gminą Słupsk, reprezentowaną przez:

Mariusza Chmiela - Wójta Gminy Słupsk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Dykier

§ 1.

Gmina Słupsk zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z jej terenu, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Słupsku.

§ 2.

1. Na zadanie określone w § 1 Gmina Słupsk zobowiązuje się do przekazania Miastu Słupsk dotacji w wysokości 455,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć zł 67/100) za jedno dziecko z terenu Gminy Słupsk.

2. Powyższa stawka może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości wydatków ponoszonych przez Miasto Słupsk.

3. Kwota miesięcznej dotacji będzie ustalana w oparciu o ilość dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Słupsku pomnożona o kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1.

4. Miasto Słupsk zobowiązuje się do sporządzania do dnia 30 każdego miesiąca wykazu dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku. Wykaz ten będzie stanowił podstawę do wyliczenia miesięcznej kwoty dotacji.

5. Wyliczoną miesięczną kwotę dotacji, Gmina Słupsk będzie przekazywała Miastu Słupsk w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek BRE BANK S.A. Nr: 57 1140 1153 0000 2175 4200 1002.

6. W przypadku zaprzestania świadczenia opieki i wychowania przedszkolnego przez Miasto Słupsk wobec dzieci, Gmina Słupsk zwolniona zostaje z obowiązku ponoszenia za nie kosztów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 3 października 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 4.

W przypadku rozwiązania porozumienia strony zobowiązują się do rozliczenia się za czas obowiązywania, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

1. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Słupsk


Mariusz Chmiel


Skarbnik Gminy Słupsk


Barbara Dykier

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska


Krzysztof Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »