| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , poz. 613 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r./M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587/, Rada Miejska w Łebie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości dla poniższych przedmiotów opodatkowania:

1. od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,80 zł od 1 ha powierzchni,

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -18,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań, dla których stawka wynosi - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1/ budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i pomocy społecznej,

2/ budynki, budowle i grunty służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Traci moc uchwała NrXIII/105/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 23.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie


Barbara Dąbrowska


Uzasadnienie

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie. Górne granice stawek kwotowych określone w art.5 ust 1 w/w ustawy, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r., poz. 508). Zgodnie z powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104 (wzrost cen o 4,0 %). Na podstawie w/w komunikatu z 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) Minister Finansów ogłosił w obwieszczeniu górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Z uwagi na w/w wzrost cen za zasadne uznaje się podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Łeba.

Projekt uchwały przygotowała: Irena Piećko, Danuta Dowal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »