| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/II/2013 Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawieart. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trąbki Wielkie w brzmieniu wynikającym z treści załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 126/XV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trąbki Wielkie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5.

Postanowienia § 3 ust. 4 oraz § 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sroka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/II/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 12 marca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trąbki Wielkie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trąbki Wielkie dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

7) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r., poz 391);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46k.c.;

3) właścicielach nieruchomości - należy rozumieć właściciela zgodnie z treścią art. 2 ust 1 pkt 4 oraz zgodnie z treścią art. 5 ust.2-5 ustawy;

4) odpadach - należy rozumieć odpady zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o odpadach (Dz. U. Z 2010 r., Nr 185, poz.1243 z późn. zm.);

5) zbieraniu odpadów - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 23 ustawy o odpadach;

6) punktach selektywnego zbierania - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;

7) odpadach komunalnych - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odpadach;

8) odpadach ulegających biodegradacji - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;

9) odpadach zielonych - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy
o odpadach;

10) nieczystościach ciekłych - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

11) zbiornikach bezodpływowych - należy pojęcie to rozumieć zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

12) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, armatura sanitarna, opakowania i inne materiałyo dużych rozmiarach);

13) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowaną
z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów, rozbiórek, bez odpadów niebezpiecznych;

14) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne wolno stojące, budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych;

15) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi 5 i więcej lokali mieszkalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

Ustala się następujące wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów obejmujących:

a) szkło,

b) papier,

c) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe.

j) odzież i tekstylia

k) świetlówki

2) Odpady, o których mowa w punkcie 1 lit a), b) i c), należy zbierać w pojemnikach określonych
w rozdziale 3.

3) Odpady określone w punkcie 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić
z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

4) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania następujących odpadów :

a) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu, specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie placówek służby zdrowia lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

b) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach usytuowanych w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, SP w Mierzeszynie, SP w Sobowidzu, SP w Czerniewie oraz w sklepie
w Błotni lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) akumulatory należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawić w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji zakupu nowego sprzętu) lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów,

e) zużyte opony należy pozostawić w punktach wymiany opon lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w ilości nie większej niż 4 opony rocznie na gospodarstwo domowe,

f) odpady budowlano-remontowe należy gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach uniemożliwiających pylenie i dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów
w ilości nie większej niż 2 m3 rocznie na gospodarstwo domowe,

g) selektywnie zebrane odpady zielone można dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

h) starą odzież i tekstylia należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

i) zużyte świetlówki i żarówki należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Usytuowanie kompostowników na nieruchomości powinno zapewnić odległość minimum 5 m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic.

§ 4.

Ustala się następujące wymagania w zakresie uprzątania śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy:

1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu
i błota po opadach atmosferycznych oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób mechaniczny lub ręczny.

2) Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane
w punkcie 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów.

§ 5.

Ustala się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji, na utwardzonym podłożu przy użyciu czystej wody bez detergentów lub środków ulegających biodegradacji.

2) Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3) Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

Ustala się następujące rodzaje i wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz miejscach publicznych:

1) Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów;

2) Wielkość pojemników winna być dostosowana:

a) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do liczby osób zamieszkujących danąnieruchomość, oraz częstotliwości odbioru odpadów;

b) w nieruchomościach gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonejdziałalności, liczby zatrudnionych osób oraz częstotliwości odbioru odpadów;

3) Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej otrzymają od Gminy Trąbki Wielkie pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych) o minimalnej wielkości:

a) do 4 osób - w rozmiarze 110-120 litrów,

b) od 5 do 9 osób w rozmiarze 240 litrów,

c) od 10 do 15 osób w rozmiarze 2 x 240 litrów,

d) od 16 do 20 osób w rozmiarze 1100 litrów,

e) od 21 do 35 osób w rozmiarze 2 x 1100 litrów,

f) powyżej 35 osób w rozmiarze 3 x 1100 litrów

4) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne otrzymają od Gminy Trąbki Wielkie pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące wielkości wytwarzania odpadów:

a) 6 litrów na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej
iplacówek oświatowych, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie,

b) 5 litrów na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie,

c) 60 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden zakład, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie.

5) Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych;

6) Pojemniki muszą być wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w uchwyty;

7) Pojemniki muszą być szczelne, zamknięte pokrywą. Ilość zgromadzonych odpadów musi gwarantować zamknięcie pokrywy.

§ 7.

Odpady zbierane selektywnie (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności od 90 do 120 litrów i następującej kolorystyce:

a) makulatura (papier, tektura) - kolor niebieski,

b) szkło - kolor zielony,

c) tworzywa sztuczne (plastik), metale, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty.

§ 8.

Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane poprzez:

1) Zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu w miarę uzasadnionych potrzeb, co najmniej dwa razy w roku;

2) Gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania;

3) Zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych;

4) Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni,
w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów;

§ 9.

1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej z możliwością łatwego przemieszczania ich od miejsca gromadzenia lub ustawienia do samochodu odbierającego odpady w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni lub chodnika, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 10.

1. Odpady komunalne zmieszane będą usuwane z nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Odpady zbierane selektywnie takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe będą odbierane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

3. Odpady wielkogabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierane będą dwa razy w roku podczas objazdowej zbiórki odpadów, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców do dnia 31 stycznia każdego roku.

4. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą dodatkowo poza ustalonym harmonogramem dostarczać odpady zebrane selektywnie (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 11.

1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazanie takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

§ 12.

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, tj. odpady z działalności gospodarczej,medyczne i weterynaryjne, podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania,według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (t.j. Dz U. z 2007 roku Nr 39,poz 251 ze zm).

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności przez:

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych do codziennych zakupów,

2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na terenie posesji,

3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

5) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady,

6) Oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym lub wrzucanie do pojemników na odzież.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14.

1. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga ! Zły pies !" lub o treści równoznacznej, a posesję wyposażyć w domofon lub dzwonek.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela.

5. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.

6. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

7. Obowiązek określony w ust. 6 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw i boisk.

9. Zwierzęta pozostawione bez opieki podlegają schwytaniu i odwiezieniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Trąbki Wielkie ma podpisaną stosowną umowę.

10. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi zwierzętami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15.

1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(Dz. U. Z 2006 roku nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 ze zm.),

2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolno stojącymi.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Zakazuje się prowadzenie hodowli i utrzymywania gołębi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, między innymi w budynkach wielorodzinnych.

4. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie gołębi w obrębie osiedli o zabudowie rozproszonej pod warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla innych mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno sanitarnych.

5. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,

3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

6. Pomieszczenia inwentarskie dla zwierząt muszą być sytuowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

7. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę "Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony".

8. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz oddzielone stałą przeszkodą (park, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3,0 m, która spowoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.

9. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone,
w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

10. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

§ 16.

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,

3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy
do rejestru zabytków.

§ 17.

Postanowienia § 19 nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich :

1) utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,

2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych,

3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych,

4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.

§ 18.

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas lub odory,

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

3) gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem,
z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 19.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Trąbki Wielkie.

2. Deratyzację należy wykonać co najmniej raz w roku w okresie jesiennym lub częściej
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013r., poz.228) Gmina ma możliwość przejęcia od mieszkańców obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Niniejszy regulamin zawiera wszystkie wymagania ustawowe, jest dostosowany do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Województwa Pomorskiego.

W związku z powyższym traci moc uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr 126/XV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trąbki Wielkie.

W świetle powyższego, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »