| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Skórcz

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594[1])) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 14, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[2]) (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[3])) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P z 2013r., poz. 724 ) Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od budynków mieszkalnych lub ich części0,62 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej19,20 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych3,40 złod 1 m2,

4) od budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym6,40 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego lub ich części4,60 złod 1 m2powierzchni użytkowej,

6) od budowli2%wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych,

7) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne4,56 zł,

8) od 1 m2powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,80 zł,

b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,16 zł.

§ 2. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się od podatku od nieruchomości, budynki lub ich części, budowle i grunty służące działalności; kulturalnej, przeciwpożarowej, ochronie środowiska (kanalizacja ściekowa) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014r.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Flatau


Uzasadnienie

W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014r. (M. P. z 2013r. poz. 724) ogłoszono górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych.

Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 201r poz. 595 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012r wyniósł 0,90 %.

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645. z 2013r.

[2]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »