| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/335/14 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. , poz. 849 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (Monitor Polski z dnia 27 sierpnia 2014r. poz. 718) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (Monitor Polski z dnia 13 października 2014 r. ,poz. 895) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gniew:

1) Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 458

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 662

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 764

2) Dla samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 918

- o liczbie osi - trzy i więcej 816

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy 1224

- o liczbie osi - cztery i więcej 1122

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi dwie i trzy 1060

- o liczbie osi - cztery i więcej 1730

3) Dla samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1307

- o liczbie osi - trzy i więcej 918

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy 1645

- o liczbie osi - cztery i więcej 1224

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- bez względu na liczbę osi 2560

4) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 662

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 766

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 968

5) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 1301

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1480

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie 1475

- o liczbie osi - trzy i więcej 1808

6) Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 1799

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a do 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 2023

c) wyższej niż 36 ton

- bez względu na liczbę osi 2660

7) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 560

8) Dla przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 816

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1020

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1200

9) Dla przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- bez względu na liczbę osi 984

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1348

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- bez względu na liczbę osi 1774

10) Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 764

b) równej lub większej niż 30 miejsc 1274

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej Gniewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4024).

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Walentyna Czapska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat. Stawki przedstawione w uchwale zostały dostosowane do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącej opodatkowaniu. Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy, gdzie rada gminy określa, w drodze uchwały wysokość stawek. Ustawa nakłada również obowiązek uwzględnienia przy określaniu stawek zróżnicowania ze względu na rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji, rodzaj zawieszenia, liczby osi oraz liczbę miejsc do siedzenia w autobusie. Wysokość stawek ustalono mając na względzie rozwój przedsiębiorczości w gminie jak również dochody gminy Gniew. Stawki na rok 2015 zostały dostosowane do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r., oraz do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. Stawki pozostawione zostały na poziomie 2014 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »