| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 31 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2013 r. poz 885 z późn. zm)

SPIS TREŚCI

Lp.

Nr str

Wyszczególnienie

3

Wstęp

5

Zestawienia tabelaryczne

1.

6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.

2.

8

Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.

3.

42

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.

4.

61

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciagu roku 2014

5.

63

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.

6.

64

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.

7.

65

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

8.

66

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2014 r.

9.

67

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.

10.

68

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2014 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r.

11.

72

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2014 r.

I.

87

Dochody budżetu Miasta Gdańska

II.

125

Wydatki budżetu Miasta Gdańska

II.1

171

Wydatki bieżące wg funkcji Miasta

1.

172

Zarządzanie miastem i jego strukturami

2.

202

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

3.

212

Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

4.

234

Finanse miasta

5.

244

Ład i polityka przestrzenna

6.

251

Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

7.

255

Gospodarka komunalna

8.

264

Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

9.

280

Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

10.

295

Ochrona środowiska i zieleń miejska

11.

305

Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

12.

329

System komunikacji miejskiej

13.

340

Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

14.

353

Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

15.

367

Rozwój społeczno - gospodarczy miasta

II.2

378

Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za 2014 r.

II.3

408

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2014 r.

II.4

458

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.

II.5

469

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

II.6

474

Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta

II.6.1

497

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 r.

II.6.2

580

Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych za 2014 r.

II.7

583

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego za 2014r.

III.

592

Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za 2014 r.

IV.

603

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za 2014 r.

V.

620

Informacja o stanie mienia komunalnego

VI.

632

Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2014 r.

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2014 rok zatwierdzony uchwałą NR XLVII/1040/13

Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. wynosił:

- po stronie dochodów

2.694.038.379 zł

- po stronie wydatków

2.724.213.687 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości

30.175.308 zł

W 2014 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

O Zmniejszeniu planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę

w tym:

11.334.639 zł

poprzez zmniejszenie głównie:

· subwencji oświatowej

173.882 zł

· wpływów z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

4.000.000 zł

· dotacji na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

154.788.434 zł

poprzez zwiększenie głównie:

- udziału w podatkach (podatek od czynności cywilno-prawnych)

2.885.579 zł

- dochodów z mienia komunalnego

90.137.095 zł

- dochodów realizowanych przez jednostki

19.586.907 zł

- dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

2.000.000 zł

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.600.000 zł

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne

14.163.754 zł

- dotacji na realizację projektów bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

781.724 zł

- środków pozyskanych z innych źródeł

3.821.960 zł

- środków na uzupełnienie dochodów powiatów

123.613 zł

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3.561.123 zł

- dotacji z państwowych funduszy celowych

288.500 zł

- pozostałych dochodów (w tym zwrotu podatku VAT)

10.395.343 zł

O zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę

18.159.502 zł

· w części gminnej

10.990.723 zł

· w części powiatowej

7.168.779 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2014r. ustaliły wielkość

dochodów budżetowych na poziomie

2.700.863.242 zł

oraz

wydatków na poziomie

2.793.647.290 zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2014r. wyniósł

92.784.048 zł

Planowane przychody budżetowe wyniosły

248.651.463 zł

w tym:

· kredyty bankowe

27.366.400 zł

· wolne środki

208.279.281 zł

· spłaty pożyczek udzielonych

13.005.782 zł

przy planowanych rozchodach

155.743.802 zł

w tym :

· spłata kredytów krajowych

313.240 zł

· spłata kredytów zagranicznych

69.250.562 zł

· udzielone pożyczki

17.230.000 zł

· wykup obligacji komunalnych

68.950.000 zł

W 2014r. zrealizowano:

dochody w wysokości

tj. 101,2 % planu rocznego wynoszącego 2.700.863.242 zł

2.733.224.269 zł

wydatki w wysokości

2.626.810.097 zł

tj. 94,0 % planu rocznego wynoszącego2.793.647.290 zł

w tym:

wydatki bieżące

tj. 97,3% planu wynoszącego 1.915.004.268 zł,

1.864.002.175 zł

wydatki majątkowe

tj. 86,8 % planu rocznego wynoszącego 878.643.022 zł

762.807.922 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła

106.414.172 zł

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. roku zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości

220.178.261 zł

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy o finansach publicznych

208.279.281 zł

· spłaty pożyczek udzielonych

11.898.980 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości

155.153.516 zł

w tym:

spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju

4.567.418 zł

spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

56.326.000 zł

spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rady Europy

8.357.143 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW

313.240 zł

razem spłata kredytów i pożyczki

69.563.801 zł

· wykup obligacji PEKAO S.A.

68.950.000 zł

· razem udzielone pożyczki

16.639.715 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

Prezydent Miasta Gdańska


Paweł Adamowicz


Załącznik do Sprawozdania Nr ....................
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Zestawienia tabelaryczne wraz z częścią opisową sprawozdania udostępniona została na stronie internetowej Miasta Gdańska: www.gdansk.pl/bip/raporty i publikacje/Budżet miasta/Sprawozdanie z wykonania

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »