| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) - Rada Miejska
w Miastku uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku,
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 36/IV/2004 Rady Miejskiej w Miastkuz dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Jan Basara


Załącznik do Uchwały Nr XXII/193/2016
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) uchwały Nr 1X751/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia 28 lutego 1990 roku w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.:Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn.zm.);

7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 );

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j.: Dz. U. z 2015 r.poz. 1390);

11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.:
Dz. U z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z poźn. zm.);

15) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.);

17) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.:Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);

18) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. 237 poz.23);

19) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198);

20) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.: Dz. U. z 2013 r.

poz. 966 z późn. zm.);

21) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz.

1059 z póżn. zm.);

22) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.: Dz. U. z 2016 r.
poz.224 z późn .zm.);

23) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.z 2014r. poz.1863
z późn.zm.);

24) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.
z 2016r. poz.193);

25) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j.: Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.);

26) innych, właściwych aktów prawnych;

27) niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Miastku przy ul. Juliana Tuwima 1.

3. Ośrodek obejmuje swą działalnością teren miasta i gminy Miastko.

4.Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

II. Cel, zadania i środki działania.

§ 3.

1. Celem działania Ośrodka jest kompleksowa pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapobieganie powstawaniu oraz umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, a także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, Ośrodek realizuje w szczególności poprzez wykonywanie następujących zadań::

a) rozpoznanie potrzeb uprawnionych w Gminie Miastko,

b) planowanie i bilansowanie rozeznanych potrzeb,

c) przyznanie i wypłacanie przewidywanych świadczeń wymienionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

d) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w

społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

e) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów

pomocy społecznej,

f) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

g) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,

h) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup społecznych (młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni),

i) dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie przewidzianym do realizacji przez gminy,

j) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
k) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy zespołu interdyscyplinarnego,

l) realizacja "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miastko" w zakresie zadań pomocy społecznej

m) realizacja programów rządowych dotyczących wspierania rodziny ,

n) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,

o) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

p) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

r) prowadzenie postępowania w sprawie Karty Dużej Rodziny,

s) prowadzenie postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów,

t) prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego,

u) przyznawania i wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,

w) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

§ 4.

1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej realizując:

a) zadania własne Gminy, kierując się ustaleniami Burmistrza,

b) zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

§ 5.

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodek stosuje

następujące środki:

1) rozwija niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w celu zapobiegania

powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin;

2) podejmuje działania mające na celu poprawę trudnych sytuacji życiowych osób

i rodzin;

3) współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Zarządzanie Ośrodkiem i jego organizacja.

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jego zadań.

2. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

3.Upoważnienie, o którym mowa w ust.2 może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.

4. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miastka.

5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Miastku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

6.Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 7.

1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w Ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Ośrodka.

2. Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik.

§ 8.

1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do posiadanych stanowisk kwalifikacje.

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 9.

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Świadczeń Pomocy Środowiskowej,

2) Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

3) Sekcja Usług Opiekuńczych,

4) Sekcja Finansowo-Ekonomiczna,

5) Sekcja Organizacyjno - Administracyjna,

6) Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn,

7) Środowiskowy Dom Samopomocy.

§ 10.

1. Organizację wewnętrzną, w tym szczegółową organizację określa Regulamin

Organizacyjny nadany przez Kierownika.

2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka mogą być tworzone nowe

komórki organizacyjne lub też łączone albo likwidowane już istniejące.

IV. Gospodarka finansowa

§ 11.

1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na

zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Działalność Ośrodka jest finansowana poprzez:

1) dotacje z budżetu państwa;

2) dotacje z budżetu gminy;

3) ze środków pozabudżetowych;

4) z innych źródeł.

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

V. Postanowienia końcowe.

§ 13.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »