| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy Michałowice

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art., 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz . U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 848,00 zł w tym:

1) Dochody bieżące o kwotę 17 848,00 zł.

2) Dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza, się plan dochodów o kwotę 58 918,00 zł, w tym:

1) Dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

2) Dochody majątkowe o kwotę 58 918,00 zł,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w tym:

1) Wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł,

2) Wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje zmniejszenia w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje zwiększenia w planowanych przychodach z zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 58 918,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmniejszenia w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń środków pieniężnych z lat poprzednich o kwotę 117 848,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice ulega zmniejszeniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2011

Dział

Paragraf

Treść

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

600

Transport i łączność

0,00

1 800,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

1 800,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

5 005,00

0830

Wpływy z usług

0,00

5 000,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

5,00

710

Działalność usługowa

0,00

270,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

270,00

750

Administracja publiczna

0,00

6 773,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

1 000,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

120,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 650,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

3,00

758

Różne rozliczenia

0,00

4 000,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

4 000,00

Dochody bieżące

0,00

17 848,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

58 918,00

0,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

58 918,00

0,00

Dochody majątkowe

58 918,00

0,00

Razem zmiany

58 918,00

17 848,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

100 000,00

0,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00

0,00

INWESTYCJE

100 000,00

0,00

Razem

100 000,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

ZMNIEJSZENIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

100 000,00

0,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100 000,00

0,00

104 IK 2 Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych na terenie Gminy Michałowice

100 000,00

0,00

Razem

100 000,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zmiany planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Dział

§

Treść

Dochody

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

010

Rolnictwo i łowiectwo

58 918,00

0,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

58 918,00

0,00

RAZEM:

58 918,00

0,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/80/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 listopada 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie

Kwota przed zmianami

ZMNIEJSZENIA

ZWIĘKSZENIA

Kwota po zmianach

Dochody ogółem, w tym:

20 661 603,73 zł

58 918,00 zł

17 848,00 zł

20 620 533,73 zł

dochody bieżące

20 034 720,73 zł

0,00 zł

17 848,00 zł

20 052 568,73 zł

dochody majątkowe

626 883,00 zł

58 918,00 zł

0,00 zł

567 965,00 zł

Wydatki ogółem

24 777 316,96 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

24 677 316,96 zł

wydatki bieżące

18 965 233,96

0,00 zł

0,00 zł

18 965 233,96 zł

wydatki majątkowe

5 812 083,00 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

5 712 083,00 zł

Wynik nadwyżka/deficyt

-4 115 713,23 zł

41 082,00 zł

-17 848,00 zł

-4 056 783,23 zł

Finansowanie

4 115 713,23 zł

41 082,00 zł

-17 848,00 zł

4 056 783,23 zł

I. PRZYCHODY

5 529 601,23 zł

117 848,00 zł

58 918,00 zł

5 470 671,23 zł

w tym :

zaciągane kredyty bankowe

3 230 000,00 zł

0,00 zł

58 918,00 zł

3 288 918,00 zł

zaciągane pożyczki

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich

2 299 601,23 zł

117 848,00 zł

0,00 zł

2 181 753,23 zł

przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

II. ROZCHODY

1 413 888,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 413 888,00 zł

w tym :

spłata zaciągniętych kredytów

1 159 096,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 159 096,00 zł

spłata zaciągniętych pożyczek

254 792,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

254 792,00 zł

III DOCHODY + PRZYCHODY

26 191 204,96 zł

176 766,00 zł

76 766,00 zł

26 091 204,96 zł

IV WYDATKI + ROZCHODY

26 191 204,96 zł

100 000,00 zł

0,00 zł

26 091 204,96 zł

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »