| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 - Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 356 609,36 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 167 000,00 zł , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 189 609,36 zł jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 484 609,36 zł w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł , jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe o kwotę 484 609,36 zł jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę 167 000,00 zł , w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 167 000,00 zł , z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 125 000,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 42 000,00 zł ,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 0,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst - 0,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 0,00 zł,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę 189 609,36 zł, w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne - 0,00 zł,

b) wydatki na inwestycje - 189 609,36 zł,

- jak w załączniku nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę 484 609,36 zł , w tym:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne - 0,00 zł,

b) wydatki na inwestycje - 484 609,36,00 zł, w tym:

- jak w załączniku nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Michałowice na 2012 r. o kwotę 128 000,00 zł , tj. do kwoty 1 486 092,65 zł,

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 443 189,00 zł ,

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 315 189,00 zł,

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice


Adam Bubka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »