REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1535

Uchwała nr LVII/376/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Zwierzyniec lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi,

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zwierzyniec, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie Gminy Zwierzyniec wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach gminy w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zwierzyniec, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zwierzyniec z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 3, otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zwierzyniec.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyniec dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Zwierzyniec. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Zwierzyniec w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zwierzyniec.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Zwierzyniec w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Gminy Zwierzyniec wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

9. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu Gminy Zwierzyniec w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Zwierzyniec wydatków bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w miejskich przedszkolach, szkołach lub placówkach ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, o których mowa w uchwale - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w § 1, zwierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o których mowa w § 1 ust. 9, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego. Niezłożenie wniosku w terminie przez pozostałe - publiczne - dotowane podmioty spowoduje przyznanie im dotacji na podstawie danych z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa w § 1.

2. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dotacje za miesiąc lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów po złożeniu tej informacji.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o których mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Miejskiego pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne w terminie do 15. dnia, po zakończeniu każdego kwartału,

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80, ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Zwierzyńca i po okazaniu legitymacji służbowej.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska oraz numery legitymacji służbowych upoważnionych pracowników,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, której mowa w § 6 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) odpis dokumentacji przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku od ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.

§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowana odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Burmistrzowi Zwierzyńca w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zwartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Burmistrz Zwierzyńca w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 9 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Zwierzyńca uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 9 ust. 4.

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1, Burmistrz Zwierzyńca kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Budzyński

1) Uchwała Nr 73/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/376/10
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/376/10
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/376/10
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA