Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Michów

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /Monitor Polski Nr 95, poz. 961/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (Monitor Polski Nr 95, poz.962) - Rada Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą rocznie

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 540 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 650 zł.

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 ton - 770 zł.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 510 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 400 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 850 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Michów z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 /Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 12.05.2011 Nr 68, poz. 1338/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Krystyna Ścibiorska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Michów
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Michów
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik2.docx

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/2011
Rady Gminy Michów
z dnia 17 listopada 2011 r.
Zalacznik3.docx

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe