reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Krasnystaw

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591z późn. zm./ oraz art.212 ust.2 i art.239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./

- Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 27.623.378 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.752.011 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.871.367 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,w tym:

1) dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.647.517 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76.000

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.500 zł.

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 320.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 27.833.268 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.305.387 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.527.881 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.647.517 zł,

2) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym j.s.t. na podstawie umów i porozumień w kwocie 138.364 zł,

3) wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. w kwocie 1.747.080 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 149.500 zł,

5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 320.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 209.890 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3

§ 4. 1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.300.000 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.090.110 zł.

3) Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 137.958 zł.

2) celową w kwocie 213.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 170.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. § 8 Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 4.300.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wartość ustala się w kwocie 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Gminy, za wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych, składek od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 11. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Szeniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/90/11
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama