reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/12 Rady Miasta Biłgoraj

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biłgoraj w roku 2012"

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Biłgoraj uchwala co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta Biłgoraj uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biłgoraj w roku 2012", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XL/332/09 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych - psów i kotów na terenie miasta Biłgoraj.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj .

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marian Klecha


Załącznik do Uchwały Nr XXI/132/12
Rady Miasta Biłgoraj
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Biłgoraj w roku 2012

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Celami Programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt,

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Biłgoraj.

§ 2.

1. Wykonawcami Programu są:

1) Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj ,

2) Straż Miejska w Biłgoraju,

3) Dom Tymczasowy dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 , gm. Potok Górny na podstawie podpisanej umowy z Miastem Biłgoraj,

4) Przychodnia Weterynaryjna WETMEDICAL ul. Kościuszki 30 w Biłgoraju na podstawie podpisanej umowy z Miastem Biłgoraj,

przy współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

2. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj.

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt przez Miasto Biłgoraj realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w Domu Tymczasowym dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 , gm. Potok Górny na podstawie podpisanej umowy z Miastem Biłgoraj.

Rozdział 3.
Opieka nad wolnożyjącymi kotami

§ 4.

1. Opieka nad wolnożyjącymi kotami na terenie Miasta Biłgoraj sprawowana jest poprzez:

1) rejestrację w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj opiekunów tzw. karmicieli kotów wolnożyjących,

2) wydawanie karmy zarejestrowanym opiekunom wolnożyjących kotów,

3) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,

4) obowiązkową sterylizację/kastrację wolnożyjących kotów.

2. Udzielanie pomocy wolnożyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania.

3. Dokarmianie wolnożyjących kotów bytujących na terenie Miasta Biłgoraj, jest realizowane przy pomocy tzw. karmicieli - osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami poprzez rejestrację w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj.

4. Leczenie i sterylizacja/kastracja wolnożyjących kotów odbywa się w Przychodni Weterynaryjnej "WETMEDICAL" ul. Kościuszki 30, Biłgoraj, w ramach dostępnych środków zabezpieczonych w budżecie przez Miasto Biłgoraj a mianowicie:

1) w celu dokonania sterylizacji/kastracji wolnożyjących kotów opiekunowie składają wniosek do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj, który po sprawdzeniu dostępnych środków, zatwierdza wniosek do realizacji,

2) po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. 1, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Biłgoraj dokonuje ustalenia terminu zabiegu sterylizacji/kastracji, o czym informuje opiekuna, który złożył wniosek o dokonanie sterylizacji/kastracji,

3) odławiania wolnożyjących kotów w celu dokonania zabiegu sterylizacji/kastracji dokonuje opiekun wolnożyjących kotów przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Biłgoraju, następnie funkcjonariusze Straży Miejskiej przewożą zwierzę do Przychodni Weterynaryjnej,

4) po dokonanym zabiegu sterylizacji wolnożyjące koty umieszczane są w miejscu, z którego zostały odłowione.

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5.

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Biłgoraj ma charakter interwencyjny.

2. Odławianiem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Czynności odławiania bezdomnych zwierząt prowadzone są przez pracowników Domu Tymczasowego dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 , gm. Potok Górny, przy asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Biłgoraju

4. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w Domu Tymczasowym dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 , gdzie poddawane są:

1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu,

2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, w szczególności przeciwko wściekliźnie oraz nosówce,

3) obowiązkowej sterylizacji/kastracji.

5. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone jest wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych.

§ 6.

1. Miasto Biłgoraj realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Domu Tymczasowym dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 , na podstawie podpisanej umowy.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane są wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

4. Celem ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Gmina Miasto Biłgoraj będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji /kastracji zwierząt, które posiadają właściciela.

5. Zabiegi, o których mowa w ust. 4. wykonuje Przychodnia Weterynaryjna "WETMEDICAL" ul. Kościuszki 30, 23-400 Biłgoraj.

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7.

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Dom Tymczasowy dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych 72 oraz Przychodnię Weterynaryjną "WETMEDICAL" ul. Kościuszki 30, 23-400 Biłgoraj na podstawie podpisanych umów z Miastem Biłgoraj. Pomoc w tym zakresie zapewnią członkowie Biłgorajskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami "Podaj Łapę" w Biłgoraju.

2. Dom Tymczasowy, o którym mowa w ust. 1 po dokonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust.4 prowadzi aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt w nim przebywających.

Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

§ 8.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt domowych i wolnożyjących kotów dokonywane jest na podstawie zawartych umów przez lekarzy weterynarii w Domu Tymczasowym dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych oraz w Przychodni Weterynaryjnej "WETMEDICAL" w Biłgoraju.

Rozdział 8.
Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym

§ 9.

1. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne położone w Biłgoraju przy
ul. Różnówka Stawy 16.

2. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Miasto Biłgoraj , a w przypadku gdy możliwe jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia, kosztami opieki zostanie obciążony jego właściciel.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10.

1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest przez Miasto Biłgoraj poprzez umowę zawartą z Domem Tymczasowym dla Bezdomnych Zwierząt w Lipinach Górnych, który świadczy swoje usługi całodobowo.

2. Padłe zwierzęta usuwane będą przez Miejską Służbę Drogową z siedzibą przy ul. B.Prusa 45 w Biłgoraju.

Rozdział 10.
Finansowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biłgoraj

§ 11.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Miasto Biłgoraj .

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biłgoraj zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Biłgoraj i wynoszą w 2012 roku 44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).

3. Powyższa kwota będzie wydatkowana na podstawie podpisanych umów z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Miasta Biłgoraj zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama