| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Kraśnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391 j.t.), Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne w ilości nie limitowanej, zgromadzone i przygotowane do odbioru w pojemnikach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu.

2. Odpady surowcowe suche (obejmujące papier, szkło, plastik, metal) zgromadzone w worku lub w pojemniku, w ilości nielimitowanej odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu, lub przyjmowane nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nielimitowanej odbierany jest poprzez organizowane nie częściej niż dwa razy do roku zbiórki lub przyjmowane nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady budowlano-remontowe w ilości 2 m 3 / gospodarstwo domowe / rok przyjmowane są nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady biodegradowalne gromadzone są w pierwszej kolejności w przydomowych kompostownikach; od właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarują prowadzenia kompostownika odpady biodegradowalne przyjmowane są nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Popiół przyjmowany jest nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony w ilości nielimitowanej odbierane są poprzez organizowane nie częściej niż dwa razy do roku zbiórki lub przyjmowane nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Przeterminowane lekarstwa, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania zawierające ich pozostałości), zużyte baterie i akumulatory, opony, metale przyjmowane są nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: Lasy, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w każdą środę w godz. 8.00 - 16.00 oraz w każdą sobotę w godz. 10.00 - 12.00.

§ 4. 1. Przedsiębiorca świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów, zgromadzonych w pojemnikach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dojazd i dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości w sposób umożliwiający ich opróżnienie.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/149/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśnik.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik


Andrzej Hanaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »