| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Potok Górny

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r., poz. 391 z późń. z) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny uchwalonym uchwałą Nr XXIX/175/2013 z dnia 26 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Lub.z 2013r., poz.2768) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 2 lit.a) otrzymuje brzmienie : "papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, gruz i zimne popioły - jeden raz w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając je do punktu selektywnej zbiórki odpadów."

2) § 15 ust.1. otrzymuje brzmienie : "Ustala się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

- nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

- nieruchomości oświatowe,

- placówki służby zdrowia,

- składowisko odpadów,

- oczyszczalnie ścieków,

- obiekty handlowe, usługowe, biurowe i magazynowe."

3) §15 ust.2. otrzymuje brzmienie : " Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w okresie od 01 marca do 30 kwietnia, a w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy Potok Górny w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Górny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Waliłko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »