| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/256/14 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim

z dnia 17 października 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Lubelski

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Lubelski określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Fituch


Załącznik do Uchwały Nr XLII/256/14
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 17 października 2014 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Ostrów Lubelski

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych w ustawie,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Burmistrza.

§ 2. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze Zarządzenia, w którym określa:

a) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuje tę podstawę),

b) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny,

d) formę przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących mieszkańców, przedstawicieli grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 5. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu gminy,

c) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 6. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Ostrów Lubelski posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

2. W przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie gminy.

§ 7. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

c) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 8. Konsultacje społeczne mogą mieć formę:

a) bezpośrednich, otwartych spotkań z mieszkańcami gminy, przedstawicielami grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów,

b) ankiet skierowanych do mieszkańców gminy, grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, w formie papierowej i elektronicznej.

§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 10. Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,

b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim
i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

§ 11. 1. Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

2. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim.

§ 12. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno - zawodowych organizacji pozarządowych lub innych podmiotów spotkaniu przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

§ 13. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są, do wyznaczonej przez Burmistrza komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim lub jednostki organizacyjnej gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego lub jednostka organizacyjna gminy rozpatruje ww. opinie i uwagi przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 14. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »