| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Rybczewice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/196/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 11.610.760 zł zwiększa się o kwotę 7.718 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.050 zł do kwoty 11.617.428 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.911.221 zł i dochody majątkowe w kwocie 706.207 zł w związku, z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.912.797,86 zł,

b) dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.713 zł,

c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.802 zł,

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 249.460 zł.

2) w § 2 kwotę 11.806.485 zł zwiększa się kwotę 20.352 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13.684 zł do kwoty 11.813.153 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.375.268 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.437.885 zł w związku, z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.912.797,86 zł,

b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121.409 zł,

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.183 zł,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.530 zł,

e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.802 zł,

f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 249.460 zł.

3) określoną w § 6 kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.475 zł do kwoty 216.320 zł, w związku z czym załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice


Lech Miściur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Rybczewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »