| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Rykach

z dnia 8 maja 2015r.

dotycząca zmiany uchwały Nr XXII/125/2012 Rady Miejskiej w Rykach w sprawie zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i przedszkoli, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie,ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów, logopedów, doradców zawodowych i metodycznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013,poz.594 z późn.zm.) i art.42 ust.6,7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014,poz.191 z późn.zm.) Rada Miejska w Rykach uchwala,co następuje:

§ 1. 1. - w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,przedszkolach,szkołach podstawowych, zespołach placówek oświatowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Ryki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U.2014,poz.191 z późn.zm.) o liczbę godzin zajęć określoną w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa zniżka godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1

Dyrektor przedszkola

20

2

Dyrektor ORW, szkoły podstawowej, zespołu placówek oświatowych, zespołu szkół:

- liczącego do 6 oddziałów

- liczącego od 7 do 9 oddziałów

- liczącego od 10 do 16 oddziałów

- liczącego 17 oddziałów i więcej

14

zwolniony z pensum dydaktycznego

16

17

3

Wicedyrektor zespołu placówek oświatowych, zespołu szkół:

- liczącego od 12 do 16 oddziałów

- liczącego 17 i więcej oddziałów

9

14

2. - W pkt 3 tabeli zawartej w § 4 ust.1 uchwały, w pozycji stanowisko dodaje się zapis: specjaliści terapii sensorycznej i ustala dla pedagogów, psychologów,logopedów, doradców zawodowych i specjalistów terapii sensorycznej obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin na 25.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Dorota Wesołek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono kierownicze stanowiska obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć lub zwalnia z obowiązku ich realizowania w zależności od wielkości, typu i warunków pracy szkoły czy placówki. Kompetencje w tym zakresie zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do Rady Gminy. Do wciąż zwiększających się obowiązków dyrektorów placówek oświatowych wynikających z faktu, że są kierownikami zakładów pracy w ostatnich latach dochodzą nowe obowiązki związane ze zmianami w nadzorze pedagogicznym oraz realizacją projektów miejskich, rządowych i unijnych. Ponieważ w interesie organu prowadzącego jest by dyrektor placówki oświatowej był przede wszystkim dobrym menadżerem i gospodarzem obiektu, zasadnym jest obniżenie pensum dydaktycznego albo zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Ponadto w związku ze stale rosnącym zakresem obowiązków administracyjnych, kadrowych i informatycznych przy jednoczesnym braku zastępcy oraz pracowników sekretariatu zasadnym jest powyższe.

Zważywszy na fakt, że dotychczasowe godziny dydaktyczne przyznane dla dyrektorów te staną się godzinami ponadwymiarowymi nauczycieli, a tym samym podniosą ich średnie wynagrodzenie obniży się wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela. Jednocześnie uwolnione będą godziny dydaktyczne, które realizować mogą nauczyciele z niepełnym pensum dydaktycznym, co jest korzystne ze społecznego punktu widzenia.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący określa min. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 w/w artykułu oraz liczne sygnały o ich przeciążeniu pracą wprowadza się zmniejszenie normy godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców metodycznych. Ponadto ustala się normę godzin zajęć dla specjalisty terapii sensorycznej z uwagi na zatrudnienie w placówce oświatowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »