| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.199.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 18 marca 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Jedwabno

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), stwierdzam nieważność uchwały nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Jedwabno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Jedwabno w części dotyczącej § 1 ust. 4, § 2, § 3, § 4 ust. 6, § 5 ust. 6 oraz pkt. 5 załącznika nr 1 do regulaminu .

Uzasadnienie

Powołując się na art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236), Rada Gminy Jedwabno określiła zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Jedwabno w postaci regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały.

Uchwała kwestionowanymi przez organ nadzoru postanowieniami rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przewiduje on również kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania, w stosunku do terenów i urządzeń użyteczności publicznej, norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się. Oznacza to w konsekwencji uprawnienie rady gminy do wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się podmiotów, które przebywają na terenach lub w obiektach, o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminy. Tożsame stanowisko wskazał Wojewódzki Sąd administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 27 stycznia 2010 r. sygn. akt II SA/Go 974/2009.

W § 1 ust. 4 regulaminu Rada ustaliła, że bezpośrednią opiekę nad świetlicą wiejską w danej miejscowości sprawuje sołtys będący opiekunem świetlicy, czym naruszyła kompetencję wójta, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Powierzenie opiekunowi świetlicy zadań związanych z jej bieżącym utrzymaniem wiąże się z zawarciem umowy określającej zadania oraz ustaleniem wysokości wynagrodzenia, co leży wyłącznie w kompetencji organu wykonawczego gminy. Rada Gminy nie miała zatem podstaw do powierzenia uchwałą sprawowania przez sołtysa bezpośredniej opieki nad świetlicą wiejską.

W § 2 uchwały Rada Gminy określiła cele działalności świetlicy wiejskiej. Przedmiotowy zapis wykracza poza zakres kompetencji przyznanych radzie gminy w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, co stanowi rażące naruszenie prawa i jest podstawą do stwierdzenia jego nieważności. Cele (zadania) świetlic wiejskich nie mogą być zawarte w regulaminie zawierającym zasady korzystania z tych obiektów.

Bez podstawy prawnej umieszczono także w § 3 regulaminu obowiązki opiekuna świetlicy, gdyż obowiązki te powinny być uregulowane w umowie zawartej między osobą, która wyraziła zgodę na sprawowanie opieki nad świetlica a Wójtem.

Nadużyciem prawa jest zapis § 4 ust. 6 załącznika do uchwały wskazujący, że opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku, gdy naruszone zostaną zasady regulaminu. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt II SA/OI 1278/12, w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący gminy nie jest uprawniony do określenia sankcji za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu czy określenia zasad własnej odpowiedzialności cywilnej w związku z korzystaniem z urządzeń na terenie tego obiektu. Uchwała taka nie może przewidywać kar, albowiem uprawnienie do ich wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez radę gminy przepisów porządkowych (podobnie wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 września 2010 r. sygn. akt II SA/OI 659/10). W tej sytuacji organ stanowiący gminy nie był uprawniony do określenia sankcji za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu.

Rada Gminy nie miała także podstaw do przypisania w § 5 ust. 6 regulaminu odpowiedzialności cywilnej osobie przejmującej lokal. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011 r. sygn. akt IV SA/Po 672/11, rada gminy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminy nie jest uprawniona do wprowadzenia w akcie prawa miejscowego jakichkolwiek przepisów ustalających lub modyfikujących odpowiedzialność karną i cywilną.

W załączniku nr 1 do regulaminu Rada ustaliła wzór wniosku o wynajem/użyczenie świetlicy wiejskiej. Zgodnie z pkt 5 wzoru wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem oraz zobowiązać się do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych w czasie trwania najmu obiektu. Zdaniem organu nadzoru sprawy te powinny być uregulowane nie w uchwale, ale w umowie najmu lub użyczenia świetlicy.

Mając powyższe na uwadze należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »