reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/228/2013 Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 18 kwietnia 2013r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 162, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. Dz. . z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012, poz. 567, Dz. U. z 2013, poz. 153) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ,Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Reszlu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym doprowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel określa załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu


Beata Subocz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/228/2013
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel

Lp.

Kod miejscowości
wg rejestru terytorialnego

Nazwa przystanku

Numer przystanku

1

2808054

Reszel, ul. Słowiańska

01

2.

2808054

Reszel, ul. Słowiańska

02


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/228/2013
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel wykonuje Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, zwany dalej Urzędem Gminy.

§ 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Reszel uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3) projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków,

4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,

5) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji,

6) ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

3. Burmistrz Reszla jest uprawniony i zobowiązany do:

1) przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych.

4. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może być pobierana opłata, której stawka ustalana będzie przez Radę Miejską w Reszlu.

§ 3. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla innych użytkowników.

3. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych.

4. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo.

5. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania bez zgody administratora przystanku informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama