reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52
poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567), oraz
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.: z 2013 r. poz. 951), w związku z uchwałą Rady Gminy Działdowo Nr XIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat,Rada Gminy Działdowo, stwierdza że niniejsze zmiany planu nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo uchwalonego uchwałą Nr XLIII/321/10 Rady Gminy Działdowo z dnia
7 stycznia 2010 r."uchwala, co następuje:

D Z I A Ł I
USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo zatwierdzonego Uchwałą Nr V/27/03 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 lutego 2003 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2003 roku, Nr 43, poz. 592 z późniejszymi zmianami) dla fragmentu wsi Burkat - zwaną dalej zmianą planu.

2. Plan dotyczy określenia przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie gminy Działdowo z farmy wiatrowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Skurpie w gminie Płośnica, do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) na terenie miasta Działdowa.

3. Plan składa się z następujących integralnych części:

a) ustaleń będących treścią niniejszej uchwały;

b) rysunku zmiany planu w sali 1:2 000, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie wynikającym z ustaleń zmiany planu;

c) rozstrzygnięcia Rady Gminy Działdowo o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

d) rozstrzygnięcia Rady Gminy Działdowo o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. W planie określa się tereny o jednakowych rodzajach przeznaczenia i jednakowych zasadach zagospodarowania, zwane dalej jednostkami terenowymi, których zasięgi wyznaczone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. 1. Rysunek planu zawiera ustalenia uchwały do terenu objętego planem.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, tj. granice jednostek terenowych, o których mowa w § 2 są obowiązującymi ustaleniami planu.

3. Ustala się, że:

1) linie rozgraniczające, o których mowa w ust. 2 są wyznaczone na rysunku planu kreską ciągłą jako ściśle określone, przy czym przy identyfikacji tych linii w terenie, jeśli nie biegną one po istniejących granicach geodezyjnych, dopuszcza się przesunięcie w stosunku do linii oznaczonych na rysunku planu w granicach do 2 m (w każdą stronę).

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 pełnią funkcję postulatywną lub informacyjną.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Działdowo w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat;

3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy ograniczające dysponowanie terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych;

5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami);

6. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7. symbolu - należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego lub terenu komunikacji określony odpowiednio symbolem literowym i cyfrowym;

8. linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię będącą granicą pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym (różnej funkcji), w tym również pomiędzy terenami dróg bądź będącymi w użytkowaniu rolnym lub leśnym;

9. urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć drogi
oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne i gazowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10. klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze publicznej odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5. Celem regulacji zawartych w planie jest określenie:

1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7. stawek procentowych, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu.

Dział II.

Rozdział 1.
Ustalenia dotyczące ogólnych zasad zagospodarowania terenów

§ 6. W planie wyodrębnia się następujące rodzaje przeznaczenia terenu:

1. Tereny rolnicze: upraw polowych, łąk i pastwisk z drogami dojazdowymi do pól
i zielenią śródpolną - oznaczone na rysunku planu symbolem 1 - 15 R.

2. Tereny leśne - oznaczone na rysunku planu symbolem 1 - 7 ZL.

3. Tereny komunikacji - tereny dróg publicznych w szczególności:

a) dróg wojewódzkich - oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD W,

b) dróg lokalnych - oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDL - 4KDL.

4. Tereny rowów melioracyjnych - oznaczone na rysunku planu symbolem 1WSR - 6WSR

5. Tereny wód powierzchniowych - oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS .

6. Tereny kolejowe - oznaczone na rysunku planu symbolem 1KK - 2KK.

7. Podziemna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV - orientacyjna trasa przebiegu oznaczona na rysunku planu symbolem EE110kV.

8. Stanowisko archeologiczne oznaczone AZP 35-58/3 podlegające ochronie konserwatorskiej - oznaczone na rysunku planu symbolem 1 .

9. Aleja zabytkowa drzew, która występuje wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 542 Ostróda - Uzdowo - Burkat - Działdowo, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KD W podlegająca ochronie (pomnik przyrody nr 71/132/79) do bezpośredniego zachowania.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska :

1. Uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska projektowanych przedsięwzięć, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, wywołana przez instalacje emitujące energię i zanieczyszczenia nie może wykraczać poza granice władania nieruchomością, ani ograniczać użytkowania terenów sąsiednich, zgodnie z ustalonym dla nich przeznaczeniem. Lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód:

1) ustala się obowiązek zagłębienia minimum 1,5 m pod dnem rzeki Pierławki wszystkich urządzeń uzbrojenia terenu,

2) wprowadza się obowiązek uzgodnienia planowanych robót na rzece Pierławka i szczególnego korzystania z tego cieku z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie RO w Działdowie,

3) ustala się obowiązek uzgadniania wszystkich form zagospodarowania gruntów zmeliorowanych (rowami i drenami) z Zarządem Melioracji i Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie.

3. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowychi do ziemi.

4. W zakresie kształtowania zieleni:

1) ochroną na obszarze planu objęta jest aleja zabytkowa występująca wzdłuż drogi wojewódzkiej (pomnik przyrody nr 71/132/79). Wprowadza się zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru drzew. Pielęgnację drzew należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym planem pielęgnacji. Prace prowadzone w obrębie alei należy realizować w odległości 0,5 m od rzutu korony drzew na głębokości minimalnej 1,5 m od powierzchni gruntu. Prace w obrębie alei pomnikowej należy prowadzić pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

2) odstąpienie od obowiązku ochrony drzew jest możliwe w przypadku uzyskania stosowanej decyzji administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi usuwania drzew lub krzewów.

5. Ochronę istniejących lasów i gruntów leśnych.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. Na obszarze objętym planem, znajduje się, wskazane na rysunku planu zewidencjonowane stanowisko archeologiczne (AZP 35-58/3) będące pod ochroną konserwatorską. Prace ziemne podczas realizacji inwestycji na obszarach występowania stanowisk archeologicznych wymagają przeprowadzenia w ich trakcie badań archeologicznych. Inwestycje na tych obszarach wymagają odpowiednich, zgodnych z przepisami szczególnymi, decyzji Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, lub organu służby ochrony zabytków właściwego rejonowo zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

2. Na obszarze objętym planem nie ma obiektów budowlanych będących pod ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami, należy postępować zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 9. W zakresie systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej ustala się zasady:

1. Podstawową sieć komunikacji drogowej, zapewniającą obsługę komunikacyjną stanowią:

1) droga publiczna wojewódzka 542 Ostróda - Uzdowo - Burkat - Działdowo, oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KD W ;

2) drogi publiczne lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolemod 1 KDL do 4 KDL ;

3) drogi do pól stanowiące dojazdy do użytków rolnych, nieoznaczonena rysunku planu a istniejące
na terenach oznaczonych symbolem R.

2. Dla terenów dróg publicznych ustala się :

1) przeznaczenie na utrzymanie i urządzenie dróg publicznych;

2) zakaz dokonywania jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy, zgodnie z liniami rozgraniczającymi lub podziałów dopuszczonych w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

3. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo z wykorzystaniem istniejącego układu rowów odwadniających.

4. Utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną, z możliwością jej rozbudowy i przebudowy.

5. W oparciu o odpowiednie sieci istniejące i planowane, ustala się jako docelowe wyposażenie terenów w sieci:

1) wodociągową,

2) elektroenergetyczną,

3) kanalizacyjną,

4) telekomunikacyjną.

6. Planowane sieci i przyłącza infrastruktury technicznej należy wykonywać jako podziemne, od istniejących w sąsiedztwie sieci, w granicach linii rozgraniczających dróg, w uzgodnieniu z ich zarządcą. Dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu, pod warunkiem zachowania innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych w uzgodnieniu z właścicielem gruntu.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zachowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej z możliwością rozbudowy i przebudowy;

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji sieciowych, podziemnych i napowietrznych elementów uzbrojenia terenu związanych z obsługą ludności i rolnictwa oraz funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych;

3) dopuszcza się lokalizację projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( w tym światłowodowej sieci teleinformatycznej, muf kablowych), która stanowi niezbędny element uzbrojenia terenu do przesłania energii wyprodukowanej w Farmie Wiatrowej zlokalizowanej w okolicach miejscowości Skurpie do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) na terenie miasta Działdowo.

Rozdział 2.
Ustalenia dla poszczególnych jednostek terenowych

§ 10. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 - 15 R - tereny rolnicze ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze.

2. Racjonalne użytkowanie rolnicze.

3. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych.

4. Na terenach rolniczych dopuszcza się możliwość lokalizacji:

1) urządzeń melioracji;

2) dróg wewnętrznych dojazdowych do pól;

3) sieciowych, podziemnych i napowietrznych elementów uzbrojenia terenów związanych z obsługą ludności i rolnictwa oraz funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych;

4) projektowaną elektroenergetyczną linię kablową wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( w tym światłowodowej sieci teleinformatycznej, muf kablowych), która stanowi niezbędny element infrastruktury technicznej do przesłania energii wyprodukowanej w Farmie Wiatrowej zlokalizowanej w okolicach miejscowości Skurpie do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) na terenie miasta Działdowo.

§ 11. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 - 7 ZL - tereny lasów ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny leśne i lasy.

2. Gospodarkę na terenach lasów należy prowadzić zgodnie z planami urządzenia lasów.

3. Na terenach lasów dopuszcza się możliwość:

a) lokalizacji obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów;

b) lokalizacji niezbędnych elementów liniowych uzbrojenia terenu;

c) projektowaną elektroenergetyczną linię kablową wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w tym światłowodowej sieci teleinformatycznej, muf kablowych), która stanowi niezbędny element infrastruktury technicznej do przesłania energii wyprodukowanej w Farmie Wiatrowej zlokalizowanej w okolicach miejscowości Skurpie do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) na terenie miasta Działdowo;

d) w granicach istniejących lasów trasę projektowanej elektroenergtycznej linii kablowej wysokiego napięcia należy prowadzić wyłącznie po terenach niezalesionych, głównie w istniejących drogach leśnych, miejscach przecinki oraz duktach leśnych bez konieczności wycinki istniejących drzew.

§ 12. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 WS - tereny wód powierzchniowych ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - obszary terenu wody powierzchniowej rzeki Pierławki.

Przekroczenie rzeki sieciami uzbrojenia terenu (w szczególności projektowaną elektroenergetyczną linią kablową wysokiego napięcia należy wykonać w rurze osłonowej, której górna krawędź będzie zagłębiona min. 1,5 m pod stabilnym dnem cieku, na całej jego szerokości bez naniosów i namułów. Przejście należy wykonać metodą bezinwazyjną - przewiertem sterowanym, mikrotunelingiem lub przeciskiem.

§ 13. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 - 6 WSR - tereny rowów melioracyjnych ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - zachowanie i utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych;

2. Na terenach rowów melioracyjnych dopuszcza się przekroczenia sieciami uzbrojenia terenu (w szczególności projektowanej linii kablowej wysokiego napięcia. Wszelkie działania w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i urządzeń drenarskich (drenaż użytków rolnych) oraz roboty związane z ich przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy przeprowadzić w porozumieniu i na warunkach Zarządu Melioracji prowadzącego ewidencję urządzeń melioracyjnych i Rejonowego Zarządu spółek wodnych w Działdowie utrzymującego urządzenia melioracji wodnej;

§ 14. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 - 2 KK - tereny kolejowe ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny kolejowe.

2. Linia E 65 Warszawa - Gdynia jest w trakcie modernizacji.

3. Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie linii i obszarów kolejowych oraz rozwiązanie skrzyżowań linii z drogami powiatowymi i gminnymi, wymaga zachowania odległości i spełnienia warunków wynikających z obowiązujących aktów prawnych a w szczególności:

a) Usytuowanie drzew i krzewów oraz robót w sąsiedztwie linii kolejowych może mieć miejsce w odległości nie zakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także nie powodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

b) Dopuszcza się przekroczenie linii i obszarów kolejowych sieciami uzbrojenia terenu (w szczególności projektowaną linią kablową wysokiego napięcia). Przekroczenie należy wykonać w rurze osłonowej, metodą bezinwazyjną - przewiert sterowany, mikrotuneling lub przecisk.

4. Nieczynne torowiska poza obszarami wsi mogą być przeznaczone na ścieżki rowerowe lub zieleń naturalną (Lz).

§ 15. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KD W - tereny dróg publicznych, wojewódzkich 1 KD W ustala się:

1. Przeznaczenie terenu - utrzymanie istniejącej drogi wojewódzkiej 542 Rychnowo - Działdowo klasy technicznej G.

2. Utrzymanie terenu drogi o szerokości min. 25,0 m w liniach rozgraniczających.

3. Ustala się szerokość rezerwowego pasa terenu pod projektowaną obwodnicę dla wsi Burkat - droga wojewódzka nr 542, który wynosi 50m. Lokalizacja urządzeń w pobliżu projektowanych obwodnic (50m od skraju rezerwowanego pasa pod obwodnicę), wymaga każdorazowo uzgodnienia z zarządcą drogi. Dla prowadzenia prawidłowej polityki lokalizacyjnej, należy sporządzić koncepcję projektowanej obwodnicy uściślającej trasy przebiegu wraz z szerokością rezerwowanego pasa terenu łącznie ze skrzyżowaniami.

4. Dopuszcza się przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 542 sieciami uzbrojenia terenu (w szczególności projektowaną linią kablową wysokiego napięcia. Przekroczenie należy wykonać w rurze osłonowej, metodą bezinwazyjną - przewiert sterowany, mikrotuneling lub przecisk. Sieci infrastruktury technicznej w pobliżu projektowanych obwodnic (50m od skraju rezerwowego pasa pod obwodnicę) należy wykonać w rurze osłonowej, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

5. Obciążenie drogi wojewódzkiej nie może przekraczać 80 kN/oś.

§ 16. Dla jednostki terenowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 - 4 KDL - tereny dróg publicznych, gminnych ustala się:

1. Przeznaczenie terenu- utrzymanie i urządzenie drogi publicznej klasy Do znaczeniu lokalnym.

2. Na terenach dróg publicznych klasy D o znaczeniu lokalnym ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową oraz potrzebami ruchu drogowego. W uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, ustala się możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów infrastruktury technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Utrzymanie terenów dróg o szerokości min. 15,0 m w liniach rozgraniczających.

Rozdział 3.
Ustalenia dotyczące zasad uzbrojenia terenu - rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej

§ 17. 1. Ustala się zasadę obsługi nowego zainwestowania z uzbrojenia terenu, poprzez istniejące przewody magistralne oraz istniejącą sieć rozdzielczą.

2. Ustala się:

1) utrzymanie zasady prowadzenia przewodów podstawowej sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych tj. w terenach zawartych między liniami rozgraniczającymi dróg,

2) od zasady, o której mowa w pkt. 1, można odstąpić, jeśli w pasie drogowym nie ma warunków dla realizacji danego przewodu zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. W przypadku kolizji z projektowaną linią kablową wysokiego napięcia dopuszcza się przełożenie istniejących przewodów uzbrojenia podziemnego na odcinkach przebiegających przez teren przeznaczony dla nowych inwestycji.

§ 18. W zakresie energetyki i zaopatrzenia w energię elektryczną:

1. Ustala się pas technologiczny wzdłuż

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych:

110 kV - o szerokości 15,0 m od osi linii,

15 kV - o szerokości 7,5 m od osi linii,

0,4 kV - o szerokości 1,5 m od osi linii.

b) kablowych linii elektroenergetycznych:

110 kV - o szerokości 1,5 m od osi linii,

15 kV - o szerokości 1,5 m od osi linii,

0,4 kV - o szerokości 1,0 m od osi linii.

2. Dopuszcza się zmniejszenie stref ochronnych z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm. przepisów i zasad branżowych po uzgodnieniu indywidualnych przypadków z przedsiębiorstwem energetycznym.

3. Obszar opracowania planu obejmuje trasę przebiegu projektowanej linii kablowej wysokiego napięcia która stanowi niezbędny element uzbrojenia terenu do przesłania energii wyprodukowanej w Farmie Wiatrowej zlokalizowanej w okolicach miejscowości Skurpie, gmina Płośnica do Głównego Punktu Zasilania (GPZ) na terenie miasta Działdowo, będącego własnością Energa Operator pod warunkiem:

a) wzdłuż linii kablowej należy zastosować strefę ochronną dla linii WN 1,5 m od osi linii,

b) na terenach leśnych ustala się strefę ochronną dla linii kablowej WN o szerokości 1 m od osi linii,

c) w granicach istniejących lasów trasę projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia należy prowadzić po terenach niezalesionych, głównie w istniejących drogach leśnych, miejscach przecinki oraz duktach leśnych bez konieczności wycinki istniejących drzew,

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji sieciowych, podziemnych i napowietrznych elementów uzbrojenia terenu związanych z obsługą ludności i rolnictwa oraz funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.

5. Istniejące sieci elektroenergetyczne przeznacza się do zachowania i dalszej eksploatacji z możliwością modernizacji, rozbudowy, przebudowy według potrzeb zarządcy sieci.

§ 19. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1. Zaopatrzenie w wodę poprzez budowę wodociągów grupowych należy realizować łącznie z budową systemów kanalizacji sanitarnej z wyjątkiem zabudowy rozproszonej,

2. Istniejące ujęcia wody wymagają modernizacji technicznych ze wzrostem ich wydajności,

3. Trasy projektowanych sieci wodociągowych należy realizować w oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci.

§ 20. W zakresie telekomunikacji:

1. W obszarze zmiany planu umożliwia się lokalizację niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych infrastruktury technicznej, która może obejmować sieci bezprzewodowe z urządzeniami radiowego systemu dostępowego oraz sieci przewodowe z elementami składowymi jak: szafki dostępowe wolnostojące itp.,

2. Przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

3. Trasy projektowanych sieci telekomunikacyjnych należy realizować w oparciu o warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci.

D Z I A Ł III
TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE
I UŻYTKOWANIE TERENÓW

§ 21. Tereny dla których zmiana planu przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich zagospodarowania zgodnie ze zmianą planu użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się budowy nowych obiektów.

D Z I A Ł IV
USTALENIA KOŃCOWE

§ 22. Stwierdza się, że nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 36. ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i odstępuje się od ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/240/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.JPG


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/240/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 stycznia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA P RZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO DLA FRAGMENTU WSI BURKAT

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Działdowo stwierdza

1. zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo uchwalonego uchwałą Nr XLIII/321/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 stycznia 2010 r.

2. w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat (tj. od dnia 28.11.2012 r. do dnia 02.01.2013 r.,), w czasie dyskusji publicznej (w dniu 02.01.2013 r.) oraz w terminie do dnia 18.01.2013 r. (14 dni po okresie wyłożenia do publicznego wglądu), nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie zmiany planu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/240/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 stycznia 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I INNEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH RADA GMINY DZIAŁDOWO ROZSTRZYGA CO NASTĘPUJE:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Działdowo określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Zadania należące do zadań własnych Gminy:

a) budowa sieci wodociągowej,

b) budowa sieci kanalizacyjnej.

2. Budowa pozostałych sieci (w tym sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej itp.) realizowana będzie przez poszczególnych gestorów sieci na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zasady realizacji infrastruktury technicznej jako zadania własne gminy:

a) Realizacja inwestycji związana z budową infrastruktury technicznej przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) Sposób realizacji inwestycji związany z budową infrastruktury technicznej wynikał będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno-technologicznych, w sposób gwarantujący dobrą jakość wykonania. Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.

c) Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gmin, ujętych w niniejszym planie dokonywane będzie zgodnie z "Wieloletnim Programem Inwestycyjnym" oraz uchwalanym corocznie budżetem gminy Działdowo, z wykorzystaniem funduszy celowych krajowych i unijnych oraz innych środków zewnętrznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama