| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/298/14 Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Orzysz na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji posiadają:

1) Burmistrz Orzysza,

2) radni gminy Orzysz w liczbie co najmniej pięciu,

3) sołectwa gminy Orzysz, po podjęciu stosownej uchwały przez Zebranie Wiejskie,

4) mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć:

1) wszyscy mieszkańcy gminy, jeżeli sprawa dotyczy obszaru całej gminy,

2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy,

3) przedstawiciele wnioskodawców,

4) inne zainteresowane podmioty.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać:

1) przedmiot konsultacji,

2) zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również:

1) wskazanie osoby reprezentującej wnioskodawców w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL, dane kontaktowe),

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, podpis i oświadczenie osoby stanowiące zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procedury konsultacji społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W nagłówku każdej ze stron ponumerowanej listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

5. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Burmistrz Orzysza rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Orzysza informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku.

7. W przypadku odrzucenia wniosku przez Burmistrza Orzysza wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Miejskiej.

8. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Burmistrz Orzysza uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) zasięg terytorialny konsultacji,

5) formę przeprowadzenia konsultacji,

6) grupę docelową,

7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji,

8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji,

9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji,

10) podmiot odpowiedzialny za proces konsultacji.

2. Burmistrz Orzysza może powierzyć wykonanie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności:

1) za pośrednictwem miejskiej platformy internetowej poświęconej konsultacjom,

2) w ramach Zebrań Wiejskich,

3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Burmistrza,

4) poprzez badania ankietowe,

5) poprzez sondaże internetowe,

6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Burmistrz Orzysza prowadzi na stronie internetowej www.orzysz.pl zakładkę poświęconą tematowi konsultacji pn. konsultacje społeczne w gminie Orzysz.

2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności:

1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji,

3) zarządzenia Burmistrza Orzysza dotyczące wszczęcia konsultacji,

4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji,

5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,

6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: wyniki z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. 1. Burmistrz Orzysza przedstawia mieszkańcom wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem strony internetowej www.orzysz.pl , zakładka: konsultacje społeczne w gminie Orzysz.

2. Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Burmistrza.

3. Burmistrz Orzysza wyniki konsultacji przedstawia Radzie Miejskiej na pierwszej sesji po zakończeniu konsultacji.

4. Burmistrz Orzysza na piśmie informuje wnioskodawców o wynikach konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji stanowi opinię społeczną w danej sprawie, która jest brana pod uwagę przy rozstrzyganiu tej sprawy, jednakże nie ma ona charakteru wiążącego.

3. Wyniki konsultacji społecznych mogą być wykorzystywane jako opinia w danej sprawie przy rozstrzyganiu kolejnych spraw o tożsamym charakterze.

4. Koszty konsultacji ponosi podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji wskazany przez Burmistrza Orzysza.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/298/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 26 lutego 2014 r.

WNIOSEK

O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Orzysz
………………………………………………........………………………………………….……………………
………………………………………………........………………………………………….……………………………………………………………………………..…………....……………………………………………imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, forma prawna wnioskodawcy

występuje o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Cel/przedmiot konsultacji:

.................................................................................................................................................................

………………………………………………….........…………………………………………..……………

Termin konsultacji (data rozpoczęcia i zakończenia):

.................................................................................................................................................................

Proponowane formy konsultacji:

.................................................................................................................................................................

Dane osoby/organizacji zgłaszającej wniosek (oraz dane kontaktowe):

…………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………………………………………………………..…………

Uzasadnienie dla podjęcia procesu konsultacji:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Zasięg terytorialny ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Uwagi mające znaczenie dla oceny potrzeby przeprowadzenia konsultacji:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….……...

……………………………………

podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji ……………………………………………

Telefon ………………………………………………………………..

Adres email …………………………………………………………

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..
przedmiot konsultacji

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Zgoda na przet. danych os.*

Data

Podpis

1

?

2

?

3

?

4

?

5

?

6

?

7

?

8

?

9

?

10

?

11

?

12

?

13

?

14

?

15

?

16

?

17

?

18

?

19

?

20

?

* oznaczyć znakiem X zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procedury konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »