| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/929/2014 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 30 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2014 r. kwotę "532.649.236 zł" zastępuje się kwotą "531.178.187 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "457.374.604 zł", zastępuje się kwotą "458.988.352 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "75.274.632 zł", zastępuje się kwotą "72.189.835 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "262.289.195 zł", zastępuje się kwotą "266.482.917 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 - Subwencję ogólną kwotę "137.406.735 zł", zastępuje się kwotą "137.583.791 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "81.972.835 zł", zastępuje się kwotą "81.597.382 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "50.980.471 zł", zastępuje się kwotą "45.514.097 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę "575.431.052 zł", zastępuje się kwotą "573.960.003 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "445.012.955 zł", zastępuje się kwotą "448.893.273zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "233.915.067 zł", zastępuje się kwotą "235.149.114 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "94.107.355 zł", zastępuje się kwotą "97.417.736 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "41.644.440 zł", zastępuje się kwotą "42.619.601 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "57.062.149 zł", zastępuje się kwotą "56.427.929 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "5.920.198 zł", zastępuje się kwotą "5.069.198 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. f - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę "1.117.934 zł", zastępuje się kwotą "1.016.417 zł",

9) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.245.812 zł", zastępuje się kwotą "11.193.278 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "130.418.097 zł", zastępuje się kwotą "125.066.730 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "18.080.226 zł", zastępuje się kwotą "16.894.253 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "81.452.728 zł", zastępuje się kwotą "76.193.074 zł",

13) w ust. 3 - Wydatki inwestycyjne w 2014r. kwotę "98.175.670 zł", zastępuje się kwotą "91.410.620 zł" - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "85.990.908 zł", zastępuje się kwotą "79.560.831 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę "1.117.934 zł", zastępuje się kwotą "1.016.417 zł".

4. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "48.327.000 zł", zastępuje się kwotą "48.452.000 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "48.103.600 zł", zastępuje się kwotą "48.228.600 zł" - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "55.998 zł", zastępuje się kwotą "90.343 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "55.998 zł", zastępuje się kwotą "90.343 zł" - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/901/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Janusz Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom Ustawami


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/929/2014
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 września 2014 r.
Zalacznik10.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »