| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/309/2014 Rady Gminy Wieliczki

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594, zm.: z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz 379 i poz.1072) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 182; zm.: z 2013 r. poz. 509, poz. 1650; z 2014 r. poz. 567 i poz. 598) Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach uchwalonego Uchwałą Nr XLI/292/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 sierpnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie: ,,1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą, oraz aktów wykonawczych o tej ustawy,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz., 885 ze zm.),''

2. § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:,, 6) zasiłki dla opiekunów''

3. § 9 ust, 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;".

4. § 9 ust, 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ,, 5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy".

5. § 9 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

6. § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz., 885 ze zm.).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Łapiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »