| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Małdyty

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 poz. 191, poz. 1198) Rada Gminy Małdyty uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawę gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, stanowi niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć:

1) nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, zespole placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty,

2) nauczycieli wymienionych w pkt 1 placówek po przejściu na emeryturę, rentę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa corocznie Rada Gminy Małdyty w uchwale budżetowej w wysokości nie mniejszej niż 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małdyty.

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

2. Wnioski, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z załączoną dokumentacją o przyznanie świadczenia pieniężnego należy składać w Urzędzie Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.

3. Świadczenie pieniężne przyznaje Wójt Gminy.

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:

1) długotrwałą chorobą nauczyciela,

2) koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji, zakupu szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, dofinansowania usług protetyki stomatologicznej oraz innych materiałów i wyrobów medycznych,

3) zaistnieniem innych szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie.

Rozdział 2.
Zasady i tryb ubiegania się o świadczenie pieniężne

§ 6. 1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną składa odpowiedni wniosek, do którego załącza:,

1) aktualne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia lub poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji leczenia szpitalnego z roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem,

2) udokumentowane wydatki na leczenie (rachunki/faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakup sprzętu w roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem,

3) poświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty lub pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne poświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, że nauczyciel był zatrudniony w szkole w czasie rozwiązania stosunku pracy, w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Po przyznaniu świadczenia pieniężnego ponowny wniosek o jego przyznanie uprawniony nauczyciel może złożyć po upływie roku od dnia przyznania mu świadczenia. Dniem przyznania świadczenia jest dzień, w którym Wójt podjął decyzję o przyznaniu świadczenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie pieniężne może być przyznane uprawnionemu bez zachowania warunku określonego w ust. 1, w ramach posiadanych środków.

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia występuje zainteresowany nauczyciel.

2. Wnioski kierowane są do Wójta.

3. Wójt przyznaje świadczenie pieniężne w ramach środków przeznaczonych na ten cel corocznie w budżecie Gminy Małdyty.

4. Wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi w kasie Urzędu Gminy w Małdytach lub zostanie przekazana na wskazane przez nauczyciela konto bankowe.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym, w drugim i czwartym kwartale. Wnioski złożone do dnia 31 marca rozpatrywane są w drugim kwartale, a wnioski złożone do dnia 30 września w czwartym kwartale danego roku.

6. W terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Wójt informuje na piśmie wnioskodawców o wysokości przyznanego świadczenia lub jego odmowie.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 9. Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Małdyty z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości środków z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, a także rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. z dnia 22 sierpnia 2007 roku Nr 126, poz. 1748)

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Fiedosiuk


Załącznik do Uchwały Nr V/25/15
Rady Gminy Małdyty
z dnia 4 marca 2015 r.
Zalacznik.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »