reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.102.2016 Rady Gminy Prostki

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki na lata 2016 - 2020"

Na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki na lata 2016 - 2020", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prostki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/73/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki na lata 2011 - 2015".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Ratkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIX.102.2016
Rady Gminy Prostki
z dnia 12 lutego 2016 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki
na lata 2016 - 2020.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki na lata 2016 - 2020" jest tworzenie warunków zapewniających członkom wspólnoty samorządowej dostępność do mieszkania oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

§ 2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki obejmuje
w szczególności:

1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach 2016-2020 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

2. Analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

3. Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach

4. Zasady polityki czynszowej

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami mieszkaniowego zasobu Gminy Prostki

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,

koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,

których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 3. Gospodarowanie lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy polega na : wynajmowaniu lokali socjalnych, lokali których najem związany jest ze stosunkiem pracy, lokali mieszkalnych oraz ich sprzedaży.

Rozdział 2.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach 2016-2020 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 4. Mieszkaniowy zasób Gminy Prostki

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2014r., poz.150 z późn. zm.), zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Mieszkaniowy zasób Gminy Prostki objęty niniejszym programem tworzą lokale położone w budynkach stanowiących wyłącznie własność gminy będące w zarządzie Gminy Prostki oraz lokale położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

3. Mieszkaniowy zasób gminy tworzony jest poprzez:

- przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy lokali w drodze decyzji Wojewody z zasobów przedsiębiorstw państwowych oraz Skarbu Państwa;

- przekazanie nieodpłatnie na rzecz gminy lokali przez osoby fizyczne i prawne;

- wybudowanie lokali przez gminę, bądź ich uzyskanie w drodze adaptacji lub przebudowy innych pomieszczeń;

- nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę pomieszczeń niemieszkalnych;

- nabywanie odpłatnie.

Zasób mieszkaniowy gminy Prostki wg stanu na 31 grudnia 2015 r. stanowi 65 budynków, w których znajduje się 219 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 9465,73 m2, usytuowanych w budynkach komunalnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej w Wiśniowie Ełckim..

Gmina dysponuje 1 lokalem socjalnym położonym w miejscowości Długochorzele 6/6 - lokal o powierzchni - 30,40 m2

4. Wielkość zasobu mieszkaniowego /wykaz lokali/ wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Prostki.

Lp.

Adres budynku

Powierzchnia użytkowa
mieszkań komunalnych

Ilość mieszkań w budynku

ogółem

komunalnych

1

ul. 1 Maja 2

184,56

4

3

2

ul. 1 Maja 9

164,84

12

3

3

ul. 1 Maja 14

51,10

4

2

4

ul. 1 Maja 15

351,84

8

8

5

ul. 1 Maja 25

106,57

7

4

6

ul. 1 Maja 28

206,33

7

5

7

ul. 1 Maja 31

50,55

7

1

8

ul. 1 Maja 33

161,96

5

4

9

ul. 1 Maja 35

65,40

2

1

10

ul. 1 Maja 36

244,15

5

5

11

ul. 1 Maja 37

228,90

8

7

12

ul. 1 Maja 39

163,68

8

4

13

ul. 1 Maja 42A

147,45

5

4

14

ul. 1 Maja 42B

73,21

3

2

15

ul. 1 Maja 44

109,57

12

3

16

ul. 1 Maja 44A

245,74

8

7

17

ul. 1 Maja 45

205,15

5

5

18

ul. 1 Maja 46

91,54

17

2

19

ul. 1 Maja 50

295,62

11

9

20

ul. 1 Maja 52

93,04

3

3

21

ul. 1 Maja 67

271,55

12

6

22

ul. 1 Maja 77

15,87

3

1

23

ul. Kolejowa 1

341,02

17

8

24

ul. Kolejowa 3

334,88

10

7

25

ul. Kolejowa 8

65,90

4

2

26

ul. Kolejowa 9

88,97

4

3

27

ul. Kolejowa 10

138,21

11

4

28

ul. Kolejowa 11

183,27

7

5

29

ul. Kolejowa 12

183,13

8

3

30

ul. Kolejowa 14

46,89

8

2

31

ul. Dworcowa 5

56,90

3

1

32

ul. Osiedle Leśne 1

176,20

9

4

33

ul. Osiedle Leśne 2

1 143,16

36

24

34

ul. M. Konopnickiej 14

58,70

1

1

35

ul. M. Konopnickiej 15

209,35

12

6

36

ul. M. Konopnickiej 16

49,96

6

1

37

ul. M. Konopnickiej 17

60,39

5

2

38

ul. Ełcka 9

59,49

10

2

39

ul. Ełcka 11

84,89

9

2

40

ul. Krótka 6

263,09

13

5

41

ul. Krótka 8

47,90

4

1

42

ul. Szkolna 1

46,80

4

1

43

ul. Szkolna 2

143,10

2

2

44

ul. Szkolna 4

116,51

8

3

45

ul. Sportowa 1

24,01

6

1

46

Ostrykół 35

126,05

7

3

47

Rożyńsk Wielki 2

75,74

1

1

48

Popowo 13

246,77

5

5

49

Gorczyce 1

69,42

1

1

50

Jebramki 5

49,00

1

1

51

Długochorzele 6

340,21

7

7*

52

Guty Rożyńskie 3

78,00

1

1

53

Kurzątki 6

45,60

2

1

54

Dybówko 5

146,55

3

3

55

Dybowo 6

130,07

3

3

56

Wiśniowo Ełckie 5

17,20

18

1

57

Wiśniowo Ełckie 10

48,00

2

1

58

Wiśniowo Ełckie 17

187,69

4

4

59

Wiśniowo Ełckie 28

50,51

4

1

60

Wiśniowo Ełckie 43

121,80

3

2

61

Wiśniowo Ełckie 49

47,13

1

1

62

Wiśniowo Ełckie 73

54,50

3

1

63

Lipińskie Małe 29b

97,70

2

2

64

Kopijki 13

36,41

2

1

65

Kopijki 50

62,17

1

1

RAZEM

9465,73

424

219

*w tym lokal socjalny wymieniony wyżej.

§ 5. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zapewnia lokale socjalne i zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Zasadniczym problemem jest jednak niewystarczająca liczba lokali socjalnych, niezbędna do płynnego dostarczenia takich mieszkań zarówno z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych osobom posiadającym bardzo niskie dochody, jak również osobom uprawnionym do przydziału takiego lokalu na mocy orzeczonych wyroków eksmisyjnych czy osobom opuszczającym zakład karny. Należy również podkreślić, że w przypadku niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych, osobom którym sąd w wyroku orzekającym eksmisję przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego, wierzycielowi przysługuje zgodnie z art.18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, roszczenie odszkodowawcze. Tak więc na gminie ciąży nie tylko obowiązek przydziału mieszkań socjalnych wszystkim osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego, ale również wypłacanie odszkodowania z tytułu niedostarczenia takich lokali.

Głównymi powodami eksmisji najemców z lokali mieszkalnych, od wierzycieli z różnych zasobów, są:

- zaległości w opłatach czynszowych,

- wypowiedzenia przez właścicieli prywatnych lokali umów najmu,

- zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego,

- rażące lub uporczywe naruszanie zasad porządku domowego,

- przemoc w rodzinie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż największy odsetek stanowią jednak eksmisje z tytułu zaległości w opłatach czynszowych, pomimo daleko idącej pomocy świadczonej najemcom mieszkań pozostającym w niedostatku poprzez rozkładanie zaległości na raty, umarzanie części bądź całości zaległości i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, od 5 lutego 2005 roku eksmisja nie może być wykonywana na tzw. "bruk", ponieważ stosownie do brzmienia art. 1046, eksmisja dłużnika na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, z którego nie wynika prawo do lokalu socjalnego, wykonywana jest do pomieszczenia tymczasowego, w przypadku jeżeli eksmitowany nie opróżni dobrowolnie zajmowanego lokalu, z którego ma orzeczoną eksmisję. Mając na uwadze ciągły deficyt lokali socjalnych, Gmina podejmuje różne działania mające na celu realizację uregulowań ustawowych.

Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2016-2020 z podziałem na lokale wynajmowane jako socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2 Zasoby mieszkaniowe Gminy Prostki - prognoza na lata 2016-2020.

Wyszczególnienie

Ilość lokali w poszczególnych latach /w szt./

2016

2017

2018

2019

2020

lokale socjalne

1

2

3

4

5

pozostałe lokale komunalne

215

211

207

204

201

lokale mieszkalne ogółem

216

213

210

208

206

Zmniejszająca się wielkość stanu lokali uwarunkowana jest sprzedażą lokali we wspólnotach

mieszkaniowych. Sprzedaż ustalona jest na poziomie 2-4 lokali w ciągu roku, więc gmina będzie się starała pozyskać nowe budynki z przeznaczeniem na lokale komunalne i socjalne.

Ponadto należy zaznaczyć, iż Gmina zobowiązana jest również do zapewnienia lokali socjalnych w razie klęski żywiołowej jak np. pożar, powódź, katastrofa budowlana, nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne typu; wichura, gradobicie, trąba powietrzna, itp., dlatego też powinna dysponować wolnymi lokalami z przeznaczeniem na ten cel.

W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Gmina nie posiadając wolnych mieszkań zmuszona jest zakwaterować osoby dotknięte tragedią w hotelu, do czasu pozyskania lokali zastępczych i ponieść z tego tytułu koszty.

Gmina ustala następujące kierunki polityki w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy Prostki:

a) należy podjąć działania zmierzające do uzyskania lokali socjalnych w celu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie.

b) przeznaczyć zwolnione, nie użytkowane budynki użyteczności publicznej należących do zasobów gminy do adaptacji na lokale mieszkalne i socjalne

c) dokonywać remonty starej substancji mieszkaniowej celem utrzymania stanu zasobów w dobrym stanie technicznym

d) stworzyć warunki do podjęcia inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego

§ 6. Obecna analiza wniosków o przydział lokali mieszkalnych, socjalnych i wyroków sądowych orzekających o eksmisji z równoczesnym orzeczeniem zobowiązującym do zapewnienia lokalu socjalnego wskazuje, iż dla realizacji obowiązków Gminy Prostki konieczne jest zapewnienie około 45 lokali mieszkalnych i około 5 lokali socjalnych.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali

§ 7. W większości budynki stanowiące zasób mieszkaniowy Gminy Prostki liczą ponad 80 lat.

Stosowane w okresie powstawania tych obiektów technologie budowlane oraz wieloletnie zaniedbania substancji mieszkaniowej miały niekorzystny wpływ na ich stan techniczny. Z uwagi przede wszystkim na wiek zabudowań jak też brak systematycznych okresowych remontów, stan techniczny budynków jest na poziomie dużego wyeksploatowania. Czynnikami. które w znacznym stopniu wpłynęły na zły stan techniczny zasobów są niekorzystne efekty transformacji ustrojowej, w tym niedostosowanie się rodzin do gospodarki wolnorynkowej, wzrost kosztów utrzymania, oraz niekorzystne zmiany na rynku pracy prowadzące do zmniejszenia się liczby miejsc pracy.

§ 8. Większość budynków zasobu mieszkaniowego wymaga modernizacji ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Ogólna analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków oraz lokali zasobu Gminy Prostki sporządzona została na podstawie dokonywanych w ostatnich latach przeglądów. W pierwszej kolejności będą realizowane zadania mające na celu naprawę, remonty, modernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne działania zmierzające do utrzymania zasobów w stanie nie pogorszonym, a w szczególności utrzymanie sprawnych instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania (w tym podłączanie zasobów mieszkaniowych do kotłowni w m. Prostki), odgromowych oraz przewodów kominowych.

Analiza wskazuje również potrzebę wymiany lub naprawy pokryć dachowych, naprawy elewacji lub uzupełnienia tynków /w tym termomodernizacje/.

Utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym zależeć będzie od wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na remonty i modernizacje przez właścicieli budynków w tym również Gminę Prostki.

§ 9. Szczegółowy zakres planowanych remontów i modernizacji w okresie od 2016 roku
do 2020 roku określają kolejne paragrafy. Zakres ten może ulegać zmianom,w przypadku braku zgody wspólnot mieszkaniowych, braku środków na jego realizację lub zmiany priorytetów.

§ 10. Planowane remonty budynków mieszkalnych zasobu mieszkaniowego Gminy Prostki, przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3. Planowane remonty budynków mieszkalnych w latach 2016-2020.

Lp.

Adres budynku

Przewidywane nakłady na poszczególne budynki /w zł./

Rodzaj remontu lub modernizacji

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Prostki

1 Maja 25

70000

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie i elewacja

2.

Dybówko 5

40000

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie i elewacja

3.

Prostki

ul. Kolejowa 11

70000

Wymiana pokrycia dachowego, adaptacja strychu

4.

Prostki

ul. 1 Maja 52

40000

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów

5.

Długochorzele 6

60000

Wymiana pokrycia dachowego, naprawa kominów

6.

Kurzątki 6

60000

Wymiana pokrycia dachowego, adaptacja strychu

7.

Prostki

ul. Kolejowa 8

70000

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie i elewacja

8.

Prostki

ul. Kolejowa 9

40000

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie i elewacja

9.

Prostki

ul. 1 Maja 28

100000

Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie i elewacja

UWAGA: poz. 1, 2, 6, 7, 8 i 9 będą realizowane w przypadku uzyskania zgody Wspólnot Mieszkaniowych lub właścicieli.

§ 11. Planowane nakłady na remonty i modernizację lokali mieszkalnych

Remonty poszczególnych lokali mieszkalnych w których wymagane są remonty dotyczące w szczególności :

- wymiany instalacji elektrycznych;

- naprawy i wymiany trzonów kuchennych i grzewczych;

- naprawy kominów;

- wymiana stolarki okiennej;

będą realizowane zgodnie z planami corocznymi ze środków budżetowych w miarę możliwości finansowej gminy i potrzeb. Zakłada się, że będzie to kwota w każdym roku nie mniejsza niż 40.000 zł.

§ 12. Planowane nakłady na remonty przedstawione powyżej mają charakter orientacyjny. Zakres prac, ich harmonogram oraz poniesione nakłady finansowe zależeć będą m.in. od możliwości finansowych Gminy Prostki oraz współwłaścicieli.

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 13. Planuje się umożliwienie wykupu mieszkań dla najemców lokali mieszkalnych zgodnie

z wyceną danego mieszkania dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 14. Prognozowaną wielkość sprzedaży w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 4 :

Tabela nr 4. Prognozowana wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych w latach 2016-2020.

rok

2016

2017

2018

2019

2020

Prognozowana wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych w szt.

4

3

3

2

2

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej

§ 8. Z uwagi na stan techniczny i standard mieszkaniowego zasobu Gminy Prostki, polityka czynszowa gminy powinna zmierzać w kierunku zwiększenia ilości środków finansowych koniecznych do utrzymania zasobów mieszkaniowych w co najmniej niepogorszonym stanie technicznym. Wpływy z czynszów docelowo powinny pokrywać koszty związane z eksploatacją, remontami i zarządem mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki.

Proces urealniania czynszów, wynikający z konieczności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, będzie powiązany z niżej wymienionymi działaniami :

1. ochroną uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych poprzez stosowanie obniżek czynszu oraz systemu dodatków mieszkaniowych przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;

2, polepszaniem stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;

3. systemową zamianą lokali w celu racjonalnego zasiedlenia zasobu mieszkaniowego uwzględniającego możliwości finansowe lokatorów, ich potrzeby mieszkaniowe oraz standard mieszkań;

4. zwiększenie nakładów na remonty budynków mieszkalnych.

§ 9. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1. za lokale mieszkalne

2. za lokale socjalne.

§ 10. Czynsz obejmuje m.in.: koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania, odtworzenia technicznego oraz ubezpieczenia budynku, koszty utrzymania budynków gospodarczych i śmietników, koszty utrzymania posesji przynależnych do budynków oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłat za zużytą w nich energię elektryczną.

Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w przypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 11. Wójt Gminy Prostki ustala stawkę czynszu w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, w oparciu o stawkę bazową czynszu i z uwzględnieniem czynników obniżających i podwyższających ich wartość użytkową.

Stawka bazowa jest ustalana na wniosek administratora zasobów mieszkaniowych Gminy Prostki.

§ 12. W celu dokładnego i prawidłowego określenia wysokości stawek czynszu zarządca budynków powinien dokonywać bieżącej, szczegółowej analizy kosztów poszczególnych budynków mieszkalnych.

§ 13. Ustala się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu ::

1. centralne ogrzewanie zasilane z sieci + 10%

2. ciepła woda zasilana z sieci + 10%.

3. budynek po termomodernizacji :

a/ wymienione okna w lokalu + 15 %

b/ docieplone ściany budynku + 5 %

c/ wyremontowany i ocieplony dach budynku + 5 %

d/ mieszkanie usytuowane w nowo wybudowanych budynkach stanowiących własność Gminy Prostki oddanych do użytku po dniu 31.12. 2015 r. + 60 %.

Wskazane wyżej podwyżki sumuje się. W przypadku wykonania prac kosztem i staraniem najemcy /za zgodą zarządcy/ przez okres 24 miesięcy stawka wysokości obowiązującego w tym okresie czynszu bazowego nie będzie podwyższana.

§ 14. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

1. brak instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku - 10%

2. kuchnia bez okien - o 10%

3. zakwalifikowanie budynku do rozbiórki lub kapitalnego remontu - 10%

4. położenie lokalu mieszkalnego na strychu - 10%

5. lokal mieszkalny ze wspólnym przedpokojem - 10%

6. lokal mieszkalny położony w baraku - 10%.

Stawka czynszu po zastosowaniu obniżek nie może być niższa niż 50% stawki bazowej czynszu miesięcznego ustalonej przez Wójta Gminy Prostki..

§ 15. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 50% stawki czynszu miesięcznego bazowego ustalonej przez Wójta Gminy Prostki.

Stawka nie ulega obniżeniu.

§ 16. Działania podejmowane przez gminę w zakresie polityki czynszowej będą zmierzały do osiągnięcia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej i utrzymania je na tym poziomie.

Rozdział 6.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami mieszkaniowego zasobu
Gminy Prostki

§ 17. Zarządzanie nieruchomościami ustawowo polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu:

- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

- bieżące administrowanie nieruchomościami,

- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

- uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.

§ 18. Zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Prostkach, którego udziały w 100% posiada Gmina Prostki, lub podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 19. Zarządzaniem mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych zajmujesię podmiot wyłoniony przez wspólnoty.

§ 20. Podstawą zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Prostki jest umowa zawierana pomiędzy Gminą Prostki a zarządcą oraz Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.).

§ 21. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.

o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn.zm.).

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 22. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą środki finansowe przewidziane
w budżecie gminy, wpływy z czynszów za lokale oraz środki pozyskane z budżetu państwa oraz innych instytucji.

§ 23. W celu poprawy wykorzystania zasobu mieszkaniowego Gminy określa się priorytetowe zasady:

1. dążenie do jak największego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy;

2. urealnienie opłat czynszu za lokale mieszkalne;

3. racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu gminy, przeznaczonymi na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego;

4. dalsze udzielanie bonifikat dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania.

Rozdział 8.
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

§ 24. Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego składają się:

- koszty eksploatacji,

- koszty utrzymania w należytym stanie porządkowo-sanitarnym budynków oraz ich otoczenia,

- koszty utrzymania terenów zielonych i posesji,

- koszty przeglądów technicznych budynków, wymaganych przepisami prawa,

- koszty technicznego utrzymania zasobów,

- koszty remontów bieżących,

- koszty konserwacji i usuwania awarii urządzeń wyposażenia technicznego,

- koszty zabezpieczenia budynków w przypadku zdarzeń losowych,

- zaliczki na fundusz remontowy,

- koszty inwestycji, remontów kapitalnych, modernizacji

- koszty wynagrodzenia zarządcy.

§ 25. Przy planowaniu wydatków w poszczególnych latach uwzględniono:

- prognozowaną wielkość zasobów mieszkaniowych,

- utrzymanie kosztów bieżącej eksploatacji na dotychczasowym poziomie,

- systematyczne zmniejszanie kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w związku z planowaną sprzedażą lokali komunalnych,

- remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach kosztów remontu i modernizacji.

§ 26. Wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy wynikać będą z uchwał właścicieli lokali. Gmina zobowiązana będzie planować środki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w wysokości proporcjonalnej do jej udziału w częściach wspólnych.

§ 27. Wysokość wydatków związanych z bieżącą eksploatacją budynków w latach 2015-2020 przedstawia tabela nr 5

Tabela nr 5. Wysokość wydatków związanych z bieżącą eksploatacją budynków w latach 2016-2020.

Rodzaj wydatków

2016

2017

2018

2019

2020

koszty bieżącej eksploatacji

35000

37000

39000

41000

45000

koszty remontów i modernizacji

230500

250500

271800

294500

216700

koszty zarządu

101000

101000

101000

101000

101000

wydatki inwestycyjne

-

-

-

-

100000

ogółem

366500

388500

411800

436500

562700

§ 28. Wysokość wydatków związanych z utrzymaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prostki wyniosła ogółem ok. 3,52 zł/m2/m-c, w tym na remonty ok. 2,29 zł/m2/m-c powierzchni lokali według danych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zakłada się, że wysokość tych wydatków będzie wzrastać w kolejnych latach co najmniej o wskaźnik wzrostu stawki czynszu (w zł/m2p.u./miesiąc).

Rozdział 9.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

§ 29. Dynamika przemian demograficznych, ekonomicznych i społecznych wymaga wnikliwej analizy obecnych i przyszłych uwarunkowań sektora mieszkaniowego pod kątem członków wspólnoty samorządowej ze szczególną, kluczową rolą gminy. Z punktu widzenia rynku mieszkaniowego gmina realizuje swoje zadania poprzez tworzenie warunków do zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkaniowych, dlatego wobec ograniczonych środków finansowych musi efektywnie wykorzystywać istniejący zasób mieszkaniowy.

Gmina realizując opracowany program będzie przede wszystkim dążyła do osiągnięcia efektywnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, co w znacznej mierze wymagać będzie podjęcia następujących działań uzależnionych od:

- systematycznej poprawy stanu technicznego budynków,

- powiększania istniejącego zasobu poprzez adaptacje powierzchni niemieszkalnych lub części wspólnych budynku na lokale mieszkalne,

- wyłączenia ze sprzedaży lokali związanych ze stosunkiem pracy,

- wybudowania budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale komunalne i socjalne,

- eliminowania niekontrolowanego podnajmu lokali,

- popierania zamian pomiędzy najemcami lokali komunalnych w przypadku, kiedy rodzina zajmująca lokal o wyższym standardzie, z powodu trudności finansowych, nie jest w stanie utrzymać takiego mieszkania, na lokal o niższym standardzie,

Powyższy program może ulec zmianie, jeżeli ulegną zmianie warunki lub potrzeby rzutujące na jego realizację, lub na wielkość przyjętych w nim wskaźników.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama