reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z póz. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Kołbaskowo, zwanej dalej Młodzieżową Radą.

§ 2. 1. Członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo może zostać osoba w wieku od 12 do 19 lat, stale mieszkająca na terenie Gminy Kołbaskowo,

2. Młodzieżowa Rada ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organu samorządu Kołbaskowo dotyczących młodzieży oraz charakter pomocniczy wobec samorządów uczniowskich szkół.

§ 3. Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Siedzibą Młodzieżowej Rady Gminy jest Urząd Gminy w Kołbaskowie.

2. Warunki administracyjne i techniczne, niezbędne do funkcjonowania Młodzieżowej Rady zapewnia Wójt Gminy.

§ 5. Wybory do Rady I kadencji zarządza Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo. Wybory te odbędą się najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały i zostaną przeprowadzone zgodnie z Ordynacją Wyborczą stanowiącą załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kołbaskowo i Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Kołbaskowo Nr X/91/2011 z dnia 05.09.2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/117/2011
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 17 października 2011 r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu, który określa cele, zadania i zakres funkcjonowania Rady.

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo jest organem samorządowym młodzieży Gminy Kołbaskowo;

2. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo jest organem konsultacyjnym, wnioskodawczym i doradczym dla organów Gminy Kołbaskowo.

3. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo nie jest związana z żadną partią polityczną.

§ 3. 1. Siedzibą Młodzieżowej Rady Gminy jest Urząd Gminy w Kołbaskowie.

2. Terenem działalności Młodzieżowej Rady Gminy jest Gmina Kołbaskowo.

3. Młodzieżowa Rada Gminy nazywana zamiennie Radą może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi.

§ 4. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo składa się maksimum z 15 radnych.

§ 5. 1. Członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo może zostać osoba w wieku od 12 do 19 lat, na stałe mieszkająca na terenie Gminy Kołbaskowo.

2. Osoba wybrana do Rady w wieku 19 lat może pełnić funkcję radnego do końca trwania kadencji.

3. W przypadku rezygnacji osoby z funkcji radnego, wygaśnięcia mandatu z powodu zmiany miejsca zamieszkania, w jego miejsce wchodzi osoba z tego samego bądź innego okręgu, która uzyskała w wyborach kolejno największą ilość głosów.

4. Członkostwa w Młodzieżowej Radzie Gminy Kołbaskowie nie można łączyć z funkcją radnego gminy, powiatu oraz województwa.

§ 6. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

§ 7. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 8. Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści: "Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo".

Rozdział 2.

Cele oraz zakres działania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

§ 9. Celem działania Młodzieżowej Rady Gminy jest:

1. Upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży.

2. Zwiększenie aktywności młodych ludzi w Kołbaskowie, jej uczestnictwa w życiu publicznym, w dziedzinie sportu, nauki i kultury.

3. Kształtowanie postaw właściwych dla społeczeństwa otwartego.

4. Reprezentowanie całego środowiska młodzieży - jej interesów, marzeń i potrzeb.

5. Współdziałanie w planowaniu działań lokalnej społeczności - Gminy.

6. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka, przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, wzbogacania życia młodzieży.

7. Działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.

8. Działanie na rzecz ochrony środowiska.

9. Działanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych, w tym aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

§ 10. Młodzieżowa Rada Gminy realizuje swoje cele poprzez:

1. Opiniowanie w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież Gminy Kołbaskowo projektów uchwał i innych materiałów przekazanych do konsultacji przez Przewodniczącego Rady Gminy.

2. Uczestnictwo w obradach Rady Gminy z głosem doradczym.

3. Zgłaszanie wniosków do Rady Gminy Kołbaskowo w sprawach będących przedmiotem jej obrad, bądź pracy jej komisji problemowych.

4. Przekazywanie Radzie Gminy stanowisk grup miejscowej młodzieży w sprawach ważnych dla młodzieży oraz konsultowanie spraw ważnych dla młodzieży z władzami gminy.

5. Utrzymywanie więzi z młodzieżą gminy oraz informowanie jej o pracy władz gminy w zakresie spraw publicznych dotyczących młodzieży.

6. Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie. Promowanie lub inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej lub charytatywnej. Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi.

7. Współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz młodzieżowymi organizacjami w zakresie organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych lub sportowych na terenie gminy.

8. Nawiązywanie współpracy z młodzieżą gmin partnerskich oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i zagranicą działającymi na rzecz młodzieży.

9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrażanie młodych ludzi do działań samorządowych.

10. Realizowanie projektów.

11. Prowadzenie działalności informacyjno - doradczej.

12. Udział w szkoleniach sprzyjających propagowaniu idei samorządności oraz ochrony praw i godności ucznia, praw człowieka.

§ 11. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo pochodzą z budżetu Gminy Kołbaskowo. Organizacyjnie i administracyjnie zabezpieczenie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy zapewnia Wójt Gminy Kołbaskowo.

Rozdział 3.

Radni i organy Młodzieżowej Rady Gminy w Kołbaskowie

§ 12. 1. Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo może zostać każda osoba w wieku od 12 do 19 lat, która stale zamieszkuje na terenie Gminy Kołbaskowo.

2. Jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum, względnie ukończyła szkołę, jest studentem lub podjęła pracę zawodową.

3. Nie jest zawieszona w prawach ucznia, studenta.

4. Jest niekarana i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie karne, także w sprawach nieletnich.

5. Złoży na I sesji (lub na pierwszej sesji, na której jest obecny) ślubowanie o następującej treści: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Kołbaskowo, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców - młodzież Gminy Kołbaskowo".

§ 13. Radny ma prawo:

1. Wybierania i bycia wybieranym do organów Rady.

2. Zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw uchwałodawczych.

3. Składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady.

4. Uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych.

5. Wnioskowania o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za pilne i uzasadnione.

6. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy Kołbaskowo oraz jej Komisji.

7. Złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

8. Zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji.

9. Uczestniczenia w szkoleniach.

§ 14. Radny ma obowiązek:

1. Przestrzegania Statutu i uchwał Rady.

2. Uczestniczenia w realizacji celów Rady.

3. Uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach zespołów problemowych do których został wybrany.

4. Przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady ze swej nieobecności na posiedzeniu Rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

5. Informowania swoich wyborców o działalności Rady.

6. Przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady.

7. Powiadomienia o zmianie miejsca zameldowania.

8. Godnego reprezentowania młodzieży Gminy Kołbaskowo.

§ 15. 1. Radnego można odwołać, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, bądź nie przestrzega Statutu Rady.

2. Uchwałę o odwołaniu podejmuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub 1 składu osobowego Radnych - większością 2/3 głosów, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.

§ 16. 1. Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo wybiera organy:

a) Prezydium Rady,

b) Komisję Rewizyjną,

c) Zespoły problemowe.

2. Organy Rady działają na podstawie Statutu.

§ 17. Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo:

1. Jest powoływane spośród jej członków na okres kadencji Rady. Składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Jest wybierane bezwzględną większością statutowego składu Rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym, na wniosek 1 składu Rady lub Przewodniczącego.

4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, podczas której zgłoszony został wniosek, nie później niż przed upływem 30 dni.

5. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego składu Prezydium, pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.

7. Prezydium poprzedniej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

8. Przed końcem kadencji Komisja Rewizyjna przygotowuje - podlegający zatwierdzeniu przez ustępującą Radę - raport zamknięcia kadencji, zawierający informacje o stanie budżetu Rady, jej dokumentacji oraz pozostającego w dyspozycji Rady majątku. Podobny raport Komisja Rewizyjna sporządza również w sytuacji rezygnacji lub odwołania w czasie trwania kadencji Rady Prezydium.

9. Jeżeli opracowanie raportu przez Komisję Rewizyjną ustępującej Kadencji nie jest możliwe, wówczas zadanie to wykonuje w trybie pilnym Komisja Rewizyjna nowej Kadencji.

§ 18. 1. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

b) określanie sposobu wykonywania uchwał,

c) wykonywanie budżetu,

d) realizacja uchwał Rady.

2. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

§ 19. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.

2. Podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji z właściwym ze względu na zakres kompetencji Członkiem Prezydium lub przewodniczącym zespołu problemowego - za wyjątkiem decyzji finansowych.

3. Zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom.

4. Wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium.

5. Składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

§ 20. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy:

1. Koordynacja działań zespołów problemowych Rady.

2. Kierowanie obradami Rady w razie nieobecności Przewodniczącego.

3. Przejęcie kompetencji Przewodniczącego w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań.

§ 21. Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy:

1. Prowadzenie dokumentacji Rady.

2. Składanie Radzie sprawozdań z działalności Prezydium.

3. Sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 22. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną:

1. Komisja Rewizyjna jest powoływana zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje realizację zadań przez Radę i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium Rady.

5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski:

a) W sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium.

b) W sprawie odwołania Radnego.

c) Wniosek Przewodniczącego o odwołanie poszczególnych członków Prezydium.

6. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

7. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub minimum 1 składu Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

8. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§ 23. Rada może powoływać ze swego grona stałe zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Rady:

1. Skład osobowy zespołu problemowego, zakres jego działania i termin realizacji określa uchwała Rady.

2. Na wniosek złożony przez radnego Rada może dokonać zmiany w składzie zespołu problemowego.

3. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu w wyniku uchwały Rady.

4. Zespół problemowy ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania.

5. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

Rozdział 4.
Sesje Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

§ 24. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Sesje nie odbywają się w okresie wakacji letnich i zimowych.

§ 25. 1. Przewodniczący Rady zwołując sesję ustala projekt porządku obrad oraz dzień i godzinę sesji.

2. O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem -
wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

3. O sesji powiadamia się Wójta Gminy Kołbaskowo oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.

5. Warunki, o których mowa w ust. 2 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się postanowienia § 26.

6. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii Państwa lub Gminy. W czasie uroczystej sesji można wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów itp.

§ 26. 1. Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.

2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie
i projekcie porządku obrad sesji.

3. Jeśli powiadomienie ma miejsce podczas obrad sesji Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych.

4. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 5 Radnych, w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

5. Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty zgodnie z postanowieniami § 25, ust. 6.

§ 27. 1. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej.

2. Sesje odbywają się w miejscu wskazanym przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kołbaskowo.

3. Przewodniczący Rady ustala listę gości zaproszonych na sesję.

§ 28. 1. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Kołbaskowie".

§ 29. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu jawnym.

§ 30. 1. Na początku sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku, z którymi sesja się nie odbyła.

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących:

a) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu,

b) odesłania projektu uchwały do zespołu problemowego,

c) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

d) zamknięcia listy mówców,

e) stwierdzenia kworum.

4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada przyjmuje wniosek formalny zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 31. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym.

§ 32. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku na sesji, w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji Rady.

§ 33. 1. Radni składają interpelacje na sesjach w formie pisemnej w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady lub zespoły problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

2. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe - odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni.

3. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom gminy pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

4. Na sesjach młodzież Gminy Kołbaskowo może składać wolne głosy i zapytania do Rady. Przez wolne głosy należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.

§ 34. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad rozstrzygane są w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 35. Z inicjatywą podjęcia uchwały, (inicjatywą uchwałodawczą) mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, zespoły problemowe, grupa co najmniej 4 radnych oraz samorządy uczniowskie.

§ 36. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub zespół problemowy.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) merytoryczną treść,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

6) uzasadnienie.

§ 37. 1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeżeli przewodniczył obradom.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Rady.

§ 38. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" uchwałą opowiedziało się więcej Radnych niż "przeciw" uchwale. Głosy wstrzymujące się nie mają wpływu na wynik głosowania.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż za uchwałą opowiadało się więcej niż połowa statutowego składu Rady. W przypadku, gdy liczba radnych wynosi 15 bezwzględną liczbę głosów stanowi 8.

§ 39. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym Radni głosują przy pomocy kart opatrzonych pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi przez Radę zasadami.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 40. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Kołbaskowie".

§ 41. 1. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji. Protokoły z sesji są wykładane do wglądu w Biurze Rady Gminy w terminie 14 dni od zakończenia sesji.

2. Protokół z sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na kolejnej sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.

§ 42. Całą dokumentację i korespondencję Rady przechowuje się w sposób i w miejscu określonym w uchwale Rady.

Rozdział 5.

Dział .
alność konsultacyjna Rady

§ 43. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Gminy oraz Wójtowi opinii w sprawach młodzieży oraz w innych sprawach uznanych przez Radę za ważne dla życia społeczności lokalnej Gminy Kołbaskowo.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1, Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Radę stanowiska.

3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Rada otrzymuje przed każdą sesją Rady Gminy projekt porządku obrad, a na wniosek przewodniczącego poszczególne projekty uchwał.

5. Rada Gminy i Rada Młodzieżowa informują się wzajemnie o terminie posiedzeń oraz porządku obrad sesji.

Rozdział 6.

Praca w Radzie osób spoza jej składu

§ 44. 1. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań.

2. Zasady współpracy między Radą a chętnymi osobami określa uchwała Rady.

Rozdział 7.

Opieka merytoryczna

§ 45. 1. Wójt Gminy Kołbaskowo powołuje Opiekuna Rady, zwanego dalej Opiekunem, którego zatwierdza Rada Gminy.

2. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy i Urzędem Gminy w Kołbaskowie.

3. Opiekun wykonuje funkcję odpłatnie na podstawie stosownej umowy cywilnej.

§ 46. Rada Gminy Kołbaskowo spośród radnych ustanowi funkcję koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Gminy, którego zadaniem będzie:

1. Zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Rada Gminy Kołbaskowo a organami gminy.

2. Wspieranie Rady oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności.

§ 47. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Przewodniczący Rady Gminy w Kołbaskowo.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe.

§ 48.

2. Program powinien być przygotowany na początku każdego roku działalności i może składać się z mniejszych projektów.

§ 49. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w następnej kadencji.

§ 50. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 51. 1. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.

2. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla uchwalenia statutu.

3. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone przez Radę Gminy Kołbaskowo.

§ 52. W razie powtarzającego się naruszania przez Młodzieżową Radę Gminy przepisów prawa oraz niniejszego Statutu, Rada Gminy Kołbaskowo może w drodze uchwały rozwiązać Młodzieżową Radę Gminy.


Załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy

ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W Kołbaskowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy w Kołbaskowie, zwanej dalej "Radą".

§ 2. Członkowie Rady wybierani są w wyborach wolnych, bezpośrednich i tajnych.

§ 3. Wybory zarządza Rada Gminy w Kołbaskowie w trybie podjęcia uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy lub w trybie zmiany uchwały.

§ 4. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy przeprowadza Gminna Komisja Wyborcza, którą powołuje Wójt Gminy Kołbaskowo w terminie do miesiąca od daty podjęcia uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo.

§ 5. Wójt Gminy Kołbaskowo zapewnia środki na obsługę wyborów - wydruk i dystrybucję materiałów, ewentualne wydatki związane z organizacją lokali wyborczych, posiłek dla Komisji Wyborczych (gminnej i okręgowych), konieczne przejazdy.

Rozdział 2

Gminne Komisje Wyborcze

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy I Kadencji Wójt Gminy Kołbaskowo w porozumieniu z Radą Gminy Kołbaskowo powołuje Gminną Komisję Wyborczą w składzie od 5 do 9 osób.

2. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, Wójt powołuje Gminną Komisję Wyborczą.

3. W jej skład mogą wchodzić reprezentanci młodzieży, jak i osoby dorosłe.

4. Członkiem Gminnej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego Młodzieżowej Rady Gminy.

5. Gminna Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 7. 1. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo I Kadencji w terminie do 4 miesięcy od podjęcia uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy, określając ich datę oraz godziny głosowania.

2. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wybory w terminie do dwóch miesięcy przed upływem kadencji Rady, określając ich datę oraz godziny głosowania.

3. O swej decyzji Gminna Komisja Wyborcza informuje opinię publiczną w sposób podobny, jak ma to miejsce przy wyborach samorządowych w terminie 7 dni od podjęcia decyzji poprzez obwieszczenia w formie rzucających się w oczy plakatów wywieszanych we wszystkich miejscowościach, w miejscach publicznych ogólnie dostępnych, sklepy, gabloty itp. Poza plakatami obwieszczenia o wyborach Gminna Komisja Wyborcza zamieszcza na stronach internetowych, w prasie lokalnej, drogą elektroniczną do szkół .

4. Gminna Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg wyborów i organizację poszczególnych etapów wyborów.

§ 8. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:

1. Przybliżenie młodzieży obowiązujących terminów, zasad postępowania przy wypełnianiu list przez kandydatów, prostych zasad dotyczących głosowania itp. - m.in. poprzez współpracę z gimnazjami, organizacją spotkań w miejscowościach;

2. Zebranie i sprawdzenie list kandydatów; zarejestrowanie tych kandydatów i umieszczenie ich na karcie do głosowania wg kolejności alfabetycznej;

3. Przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów z podziałem na okręgi wyborcze (w sposób podobny jak obwieszczenia);

4. Sporządzenie druku list wyborczych i kart do głosowania oraz dostarczenie ich do Okręgowych Komisji Wyborczych,

5. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych i przeszkolenie ich członków (także wydanie stosownych decyzji o powołaniu i zaświadczeń o udziale w pracach komisji);

6. Troska o lokale wyborcze - ich przygotowanie w okręgach (współpraca z dyrektorami szkół, sołtysami, radnymi);

7. Zorganizowanie opieki nad młodzieżą - członkami Obwodowych Komisji Wyborczych (nawiązanie stałego kontaktu i udzielanie wsparcia merytorycznego, zapewnienie posiłku, przewozu wyników głosowania, itp.).

§ 9. Listę kandydatów Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia w terminie 14 dni przed datą wyborów.

§ 10. Po zakończonych wyborach Gminna Komisja Wyborcza ustala i ogłasza wyniki głosowania oraz wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

Rozdział 3.

Okręgowe Komisje Wyborcze

§ 11. 1. Gmina Kołbaskowo dzieli się na Okręgi Wyborcze, które obejmują młodzież szkolną oraz pozaszkolną, zamieszkującą w miejscowościach obejmujących dany Okręg Wyborczy, spełniającą warunki o których mowa w Rozdziale III, § 12 Statutu.

2. Informację o Okręgach Wyborczych i ich lokalach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie komisji określa załącznik nr 1 do Ordynacji.

§ 12. 1. Za organizację wyborów w Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza powołana przez Gminną Komisję Wyborczą.

2. Okręgowa komisja składa się z 3 lub 5 osób.

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Gminna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Sołecką i szkołą z danego Okręgu.

§ 13. Do zadań Okręgowych Komisji Wyborczych należy:

1. Przeprowadzanie głosowania;

2. Ustalenie wyników głosowania w Okręgach;

3. Przekazanie ich do Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 14. Nie tworzy się Okręgowej Komisji Wyborczej w sołectwie, z którego nie został zgłoszony żaden kandydat.

§ 15. 1. Mandat Okręgu Wyborczego, z którego nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszona lista kandydata została odrzucona ze względu na braki formalne, zostaje obsadzony w pierwszej kolejności przez kandydata z terenu gimnazjum, do którego przynależy poprzez obwód szkolny dany Okręg Wyborczy.

2. Mandat otrzymuje osoba pierwsza na liście osób według ilości zdobytych głosów, która nie otrzymała mandatu we własnym Okręgu.

Rozdział 4.

Kandydaci na radnych

§ 16. Liczbę mandatów w poszczególnych Okręgach Wyborczych określa załącznik nr 1.

§ 17. Kandydatem na radnego zwanym dalej kandydatem może zostać osoba w wieku od 12 do 19 lat spełniająca warunki, o których mowa w Rozdziale III, § 12 Statutu.

§ 18. 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą popierającą jego kandydaturę w ilości 10 osób. Osobami popierającymi powinna być młodzież w wieku od 12 do 19 lat, zamieszkująca na stałe, albo czasowo lub ucząca się w Gminie Kołbaskowo.

2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr legitymacji szkolnej (wraz z nazwą szkoły, która ją wydała) lub pesel, własnoręczny podpis kandydata i osób popierających jego kandydaturę, a także wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie (załącznik nr 2 do Ordynacji).

3. Listę, o której mowa w ust. 2 kandydat przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyborów.

Rozdział 5.

Kampania wyborcza, wybory.

§ 19. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Gminną Komisję Wyborczą ostatecznej liczby kandydatów.

§ 20. 1. Uprawnionymi do głosowania są osoby w wieku od 12 do 19 lat.

2. Dla każdego Okręgu Wyborczego sporządza się osobne listy osób uprawnionych do głosowania.

3. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania następuje poprzez wpisanie na listę wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy ukończyli, bądź ukończą do dnia wyborów 12 lat oraz wszystkich pozostałych osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu z terenu Okręgu Wyborczego, którzy do dnia wyborów nie przekroczą wieku 19 lat.

4. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

§ 21. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym (załącznik nr 1 do Ordynacji).

2. Lokal wyborczy jest otwarty od godz.1000 do godz. 1800 .

3. W lokalu wyborczym znajdują się :

a) obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym Okręgu Wyborczym,

b) instrukcja do głosowania,

c) ordynacja wyborcza,

d) lista osób uprawnionych do głosowania,

e) urna,

f) wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu.

4. Urna winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą z pieczęcią szkoły lub sołectwa.

5. Urny nie wolno wynosić poza obręb lokalu wyborczego.

§ 22. 1. Karta do głosowania zawiera dane: tytuł, datę wyborów, numer okręgu wyborczego, imiona i nazwiska kandydatów, pole przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.

2. Za opracowanie wzoru i przygotowanie kart do głosowania odpowiada Gminna Komisja Wyborcza.

3. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

4. Głosujący własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór karty do głosowania.

5. Każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania, której nie może przekazywać innej osobie.

§ 23. 1. Na karcie do glosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata , którego popiera znak "x".

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiony zostanie znak "x" obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, lub znak "x" nie zostanie postawiony obok żadnego nazwiska.

3. Za nieważne uznawane będą karty przekreślone, rozdarte lub całkowicie podarte.

§ 24. 1. Mandat radnego uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów organizuje się II turę wyborów w danym okręgu, o terminie decyduje Gminna Komisja Wyborcza.

§ 25. 1. Po zakończeniu wyborów Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdza plomby na urnie i przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

- liczbę osób uprawnionych do głosowania,

- liczbę wydanych kart do głosowania,

- liczbę kart wyjętych z urny,

- liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

- liczbę głosów nieważnych,

- nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.

4. Kopia protokołu zostaje wywieszona w widocznym miejscu.

5. Protokół, karty do głosowania oraz listę z podpisami wyborców Okręgowa Komisja w dniu wyborów przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 26. 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej, Gminna Komisja Wyborcza decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym.

§ 27. 1. Gminna Komisja Wyborcza do 14 dni po wyborach ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów.

2. Decyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 28. 1. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów.

2. Gminna Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy pierwszej lub kolejnej kadencji.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady I Kadencji zwołuje w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady - Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo.

4. Pierwszą sesję kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego - Przewodniczący poprzedniej kadencji.

5. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie w głosowaniu zwykłą większością głosów: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 29. 1. Zmiany w Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania.

2. O dokonanie zmian w Ordynacji Młodzieżowa Rada Gminy może wnioskować do Rady Gminy Kołbaskowo.

Rozdział 7.

Przepisy przejściowe

§ 30. 1. Pierwszą Gminną Komisję Wyborczą powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Kołbaskowo z osób, o których mowa w § 6.

2. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wybory do pierwszej Młodzieżowej Rady Gminy w Kołbaskowie w terminie do 4 miesięcy od dnia jej powołania.

3. W sytuacjach szczególnych nie uwzględnionych w niniejszej ordynacji decyzje rozstrzygające podejmuje Gminna Komisja Wyborcza wspólnie z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy Kołbaskowo.

Załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej

Gminę Kołbaskowo dzieli się na Okręgi Wyborcze, które otrzymują następujące ilości mandatów:

Okręg Wyborczy Nr

Ilość mandatów

Uprawnieni do głosowania

Adres lokalu wyborczego

Miejscowości należące do Okręgu Wyborczego

I

6

Młodzież w wieku 12-19 lat stale zamieszkująca w Sołectwie Przecław i Warzymice

Zespół Szkół w Przecławiu

Przecław, Warzymice


II


1

Młodzież w wieku j. w. stale zamieszkująca w Sołectwie Ostoja

Zespół Szkół w Przecławiu

Rajkowo, Ostoja, Przylep


III


2

Młodzież w wieku j .w. stale zamieszkująca w Sołectwie Będargowo, Barnisław, Warnik

Szkoła Podstawowa w Będargowie

Będargowo, Barnisław, Warnik


IV


2

Młodzież w wieku j. w. stale zamieszkująca w Sołectwie Bobolin, Stobno

Szkoła Podstawowa w Będargowie

Bobolin, Stobno


V


1

Młodzież w wieku j. w. stale zamieszkująca w Sołectwie Siadło Górne, Dolne, Kurów, Ustowo

Urząd Gminy Kołbaskowo

Siadło Górne, Siadło Dolne, Kurów , Ustowo, Smętowice

VI

3

Młodzież w wieku j. w. stale zamieszkująca w Sołectwie Kołbaskowo, Moczyły, Kamieniec i Pargowo

Urząd Gminy Kołbaskowo

Kołbaskowo, Moczyły, Rosówek, Kamieniec, Pargowo,
Kamionki

Załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy

Wykaz osób popierających kandydaturę na Radnego

Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo

Dane kandydata:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i mieszkania)

Data urodzenia

Pesel

Nr legitymacji szkolnej; nazwa szkoły, która ją wydała

Wyrażam zgodę na kandydowanie

………………..

Podpis

Osoby popierające kandydata na Radnego:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i mieszkania)

Data urodzenia

Pesel

Nr legitymacji szkolnej, nazwa szkoły, która ją wydała lub inny dowód tożsamości

Podpis osoby popierającej kandydata

1

2

3

4

5

- ------------------------- -------------------------------

(data ) (podpis kandydata)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama