reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Rada Miejska w Mieszkowicach ustala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Mieszkowice

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Występujące określenia w regulaminie oznaczają:

1. Trudna sytuacja materialna - sytuacja rodziny o niskim miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pieniężnych zapisana w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zmianami) tj. 351 zł,- na osobę w rodzinie.

2. Uczeń - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

3. Dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

4. Dochód rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90C ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

5. Rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

§ 3. POMOC MATERIALNA DLA UCZNÓW

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

2. Pomoc materialna przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również:

a) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

b) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4. Pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

§ 4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium szkolne może być przyznawane uprawnionym znajdującym się z trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

a) bezrobocie,

b) niepełnosprawność,.

c) ciężka lub długotrwała choroba,

d) wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,

f) alkoholizm,

g) narkomania,

h) niepełność rodziny,

i) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego.

§ 5. FORMY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w ty, w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,

c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b, oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

4. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w §1 ust. 1, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w §1 ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 2 ust. 4.

5. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

8. Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół publicznych i w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października (załącznik Nr 1).

§ 6. WARUNKI I SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8, ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r, poz. 1362 z późn. zmianami)

-Miesięczny dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (% ustawowego kryterium dochodowego dla świadczeń pomocy społecznej)

-Wysokość stypendium szkolnego ustalona na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianam

-od 0 do 25 %

-do 200 % kwoty bazowej

-od 26 % do 50 %

-do 150 % kwoty bazowej

-od 51 % do 75 %

-do 120 % kwoty bazowej

-od 76 % do 100 %

-do 100 % kwoty bazowej

2. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przysługuje:

1) pełnym sierotom,

2) dzieciom z rodzin zastępczych,

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

4. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

5. W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, stypendium może być wypłacone za okres krótszy danego roku szkolnego.

6. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

7. Realizacja przyznanego stypendium szkolnego: W przypadku zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym czy też za udział w zajęciach edukacyjnych - refundacja poniesionych wydatków następuje po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W przypadku pokrycia kosztów wyjazdu na "zieloną szkołę", stypendium szkolne w tej formie przyznaje się i realizuje (przelewem na rachunek bankowy szkoły) w okresie, w którym dzieci wyjeżdżają na zieloną szkołę. Stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania - realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość (np. bilety miesięczne imienne, rachunki).

§ 7. TRYB, WARUNKI I ZASADY UBIEGANIA SIĘ, PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ZASIŁKU SZKOLNEGO

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie i inne)

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

b) klęski żywiołowej,

c) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

d) innych szczególnych okoliczności.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

§ 8. TRYB I ORGANIZACJA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

a) rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

b) pełnoletniego ucznia,

dyrektora szkoły.

2. Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

1) wniosku,

2) zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)tj.:

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

c) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

d) zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczmy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

e) zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,

f) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

g) wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z OPS - fundusz alimentacyjny,

h) odcinek renty/ emerytury,

i) oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

3. Wnioskodawca przedstawia również aktualne zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w danym roku szkolnym.

§ 9. WSTRZYMANIE I COFANIE POMOCY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni są zobowiązani powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie przyznanego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielonej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

6. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, w przypadku gdy:

a) został złożony po ustalonym terminie,

b) nie zawiera kompletu dokumentów, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków,

c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej,

2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty,

3. Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych,

4. Od decyzji i o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,

5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest:

a) przelewem na rachunek podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

b) poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół podręczników i pomocy naukowych,

c) poprzez zwrot wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletniego ucznia,

d) przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIX9214)05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 385).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Karolak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama