reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą wysokość stawek podatku od nieruchomości położonych w gminie Złocieniec:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- 15,36 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej według PKD 2007: 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- 20,86 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona wyżej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,22 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

- 0,59 zł od 1m 2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej według PKD 2007: 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

- 0,79 zł od 1m 2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona wyżej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł od 1 m 2 powierzchni.

§ 2. 1. Na podstawie niniejszej uchwały będzie udzielana pomoc de minimis w formie obniżenia stawek podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków lub ich części oraz gruntów związanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz pól kempingowych i namiotowych.

2. Różnica pomiędzy stawką podstawową a stawką preferencyjną (obniżoną) podatku od nieruchomości, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie będzie następować w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis, przy czym na dzień podjęcia niniejszej uchwały są to:

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.);

2) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.);

3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające zarządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz.Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007).

3. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

2) oświadczenia lub zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do ich sporządzania;

4) informacji dotyczącej klasy prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

4. Podmiot, który zamierza skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

3) oświadczenia, iż podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów określonych pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;

4) informacji dotyczącej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

5) informacji dotyczącej wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy ze zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r.);

6) informacji dotyczącej identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

7) informacji dotyczącej klasy prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXII/422/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 130 poz. 2613, z 2011 r. Nr 10 poz. 159).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama