| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/212/2012 Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 167 poz.1759; z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675 oraz z 2011 nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. Herb i flaga Gminy Kołbaskowo są dobrem materialnym stanowiącym własność Gminy Kołbaskowo i podlegają ochronie jako jej dobra osobiste. Herb i flagi Gminy Kołbaskowo używane winny być z powagą i godnością gdyż są one znakiem szacunku dla całej wspólnoty samorządowej mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

§ 2. Herb i flagę Gminy Kołbaskowo umieszcza się:

1) na budynkach, w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń organów Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

2) w pismach i dokumentach pochodzących od organów Gminy,

3) na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołbaskowo,

4) na tablicach informacyjnych, dyplomach, upominkach przyznawanych przez organy gminy lub innych przedmiotach promujących gminę,

5) z okazji uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz innych miejscach, za zgodą wójta gminy.

§ 3. 1. Używanie herbu i flagi Gminy Kołbaskowo wymaga pisemnej zgody wójta. Zgodę wydaje się na czas określony. Wójt może w każdej chwili wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeśli uprawniony podmiot wykorzystuje flagę i herb w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku.

2. Zasady używania herbu, w tym także zasady odpłatności za to używanie określa się w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy. Zasady korzystania z herbu i flagi Gminy Kołbaskowo jest kwestią zawiązaną z ustrojem wewnętrznym gminy. Zarazem należą one do jej dóbr niematerialnych, są przedmiotem prawa własności intelektualnej i jako takie wchodzą w skład mienia komunalnego.

Herb i flaga Gminy Kołbaskowo zostały określone w załącznikach do Statutu Gminy Kołbaskowo przyjętym uchwałą nr XIII/4/2000 z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie Statutu Gminy Kołbaskowo. W ww. uchwale nie została w pełni wyczerpana problematyka dotycząca herbu i flagi Gminy Kołbaskowo. Niezbędne jest więc doprecyzowanie zasad i trybu używania herbu i flagi, co zapewni tym symbolom traktowanie z powagą i godnością.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »