reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 24 października 2012 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa VAPO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1
i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku
z 11 kwietnia 2012 r.
uzupełnionego pismami z 23 kwietnia, 12 czerwca, 1 i 31 sierpnia, 20 września oraz 1 października 2012 r.
VAPO Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu ,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9730691688
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji na okres do 30 listopada 2013 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła - decyzja z 29 marca 2012 r.
nr WCC/1233/20515/W/OPO/2012/AJ ze zmianą oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja
z 29 marca 2012 r. nr PCC/1193/20515/W/OPO/2012/AJ, 16 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo energetyczne do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m.in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowaniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

dnia 23 kwietnia 2012 r.

na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. VAPO sp. z o.o. , 87-100 Toruń,

ul. Bydgoska 1/3

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,

3. Wojewoda Pomorski,

4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski,

5. Wojewoda Zachodniopomorski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-25(19)/2012/20515/I/ASz
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 24 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama