reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 z 2012 r. poz. 908) w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 i Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz.257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Węgorzyno;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówek oświatowych od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;

5) klasie - należy przez to rozumieć także grupę, oddział;

6) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

8) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

9) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn. zm.).

§ 2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 3. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku motywacyjnego;

2) dodatku za wysługę lat;

3) dodatku funkcyjnego;

4) dodatku za warunki pracy;

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

6) dodatku mieszkaniowego.

II. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. 1. Szczegółowymi warunkami przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności: uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności: umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności: wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust.2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności: udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, prowadzenie nieodpłatne kół zainteresowań, aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności: przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego, podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnie polityce oświatowej, a w szczególności: podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły, obecność szkół w środowisku przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi.

2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, pkt. 5 należy uwzględnić przy ustalaniu dodatku motywacyjnego również stopień realizacji zadań takich jak:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie objętym doradztwem,

2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych przy warsztacie pracy,

3) organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych,

4) prowadzenie warsztatów metodycznych,

5) współdziałanie z organami i instytucjami oświatowymi (WOM, KO, MEN),

6) opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych,

7) organizowanie wystaw środków dydaktycznych i ich promowanie wśród nauczycieli,

8) prowadzenie wzorcowych gabinetów oraz przyczynianie się do ich wzbogacania,

9) podejmowanie działań na rzecz własnego rozwoju,

10) prowadzenie dokumentacji pracy wymaganej przez dyrektora WOM,

11) upowszechnianie innowacji metodycznych,

12) koordynowanie pracy zespołu przedmiotowego doradców metodycznych (koordynatorzy),

13) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

3. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów Szkół oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, pkt. 5 decyduje ponadto:

1) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, polityka kadrowa, organizowanie konferencji szkoleniowych, współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy,

2) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły: osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym, stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, konstruktywna współpraca z organami Gminy, z Radą Szkoły lub Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz środowiskiem lokalnym.

§ 5. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli - w wysokości 5 % planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów, dla których tworzy się oddzielny fundusz w wysokości do 30 % ich wynagrodzeń zasadniczych.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, określając jego wysokość w oparciu o określone wyżej kryteria oraz dostępne środki finansowe, w wysokości nie przekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

4. Dodatek motywacyjny może zostać przyznany nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły po przepracowaniu pół roku w danej placówce.

§ 7. Dodatek motywacyjny przysługuje w okresach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

§ 8. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

§ 9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 10. 1. Na podstawie Karty Nauczyciela nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Dodatek ten przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV. DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Burmistrz, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne kierownicze stanowiska dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

l.p.

Typy szkół/stanowiska kierownicze

Wysokość dodatku w

1.

Dyrektor przedszkola

850 - 1 000

2.

Dyrektorzy szkół wszystkich typów

1 150 - 1 350

3.

Wicedyrektorzy szkół wszystkich typów

700 - 850

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym tymczasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi po upływie jednego miesiąca od daty absencji dyrektora.

§ 13. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym za każdy oddział powierzony opiece,

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta w wysokości od 7% do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły.

§ 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 oraz w § 13, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w§ 11 ust.1 oraz w § 13 ust.1-3 ,nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności , w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, zaktóre nie przysługuje wynagrodzenie zasadniczealbo przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 §1 Kodeksu Pracy.

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1-3.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 15. 1. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługują nauczycielom za prowadzenie:

1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

- w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim

- w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych

- w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) w pozostałych przypadkach pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach

- w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust.1 pkt. 1-4 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Nauczyciele wykonujący zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szkołach, w których przysługuje dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy, realizujący obowiązujący ich wymiar godzin zajęć w takich warunkach, otrzymują ten dodatek w odpowiedniej części.

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagradzania zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem z warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1 godziny pomija się, a co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 17. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Nauczyciel realizujący godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku nauczycielskim, ma rozliczane w/w godziny zgodnie z obowiązującą liczbą godzin na tym stanowisku.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

5. Nauczyciele, którzy w dniu wolnym od pracy, realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz statutowe zadania zlecone przez dyrektora, otrzymują za ten dzień inny dzień wolny.

6. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach (placówkach), którzy w dniu wolnym od swoich zajęć dydaktycznych realizują planowe i udokumentowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

VII. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 18. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych na terenie gminy Węgorzyno i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od ilości członków rodziny nauczyciela i miesięcznie wynosi:

1) dla 1-2 osób- 5%

2) dla 3-4 osób- 6%

3) dla 5 i więcej osób-8%

- wynagrodzenia nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) dzieci do 18 roku życia lub 26 roku życia, jeśli się uczą.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela po złożeniu oświadczenia o ilości osób uprawnionych. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - burmistrz.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie

2) pobierania zasiłku chorobowego,

3) korzystania z urlopu wychowawczego,

4) odbywanie zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

7. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i ma zastosowanie do składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego należnych od dnia 01 marca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama