reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/259/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym -(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167,poz.1759 , z 2005 Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,149,poz.887 i Nr 217,poz.1281, z 2012 r. poz.567 ), oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust . 3 w związku z art. 25 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13;z 2011 r. Nr 224 poz.1342 ) - uchwala się co następuje:

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Rozdział 1.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

§ 1. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony:

1) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 125% najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku, zwaną w dalszej treści Zasad "najniższą emeryturą",

2) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% najniższej emerytury.

§ 2. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalnego:

1) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 75% najniższej emerytury,

2) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 100% najniższej emerytury.

§ 3. Burmistrz Kalisza Pomorskiego może, na wniosek najemcy o niskich dochodach ,stosować obniżki czynszu w wysokościach określonych dla danego roku. Obniżki te mogą być udzielane najemcom ,których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nieprzekracza:

1) w gospodarstwie jednoosobowym 90 % najniższej emerytury,

2) w gospodarstwie wieloosobowym 80 % najniższej emerytury. W zależności od wielkości dochodu , o którym mowa powyżej ,wysokość obniżek czynszu w latach 2013 - 2017 będzie kształtowała się następująco :

Wyszczególnienie

2013 - 2014

2015

2016

2017

Gospodarstwa jednoosobowe których dochód nie przekracza

60 % najniższej emerytury

20 %

25 %

30 %

35 %

70 % najniższej emerytury

18 %

20 %

24 %

25 %

90 % najniższej emerytury

15 %

18 %

20 %

24 %

Gospodarstwa wieloosobowe których dochód nie przekracza

60 % najniższej emerytury

20 %

25 %

30 %

35 %

70 % najniższej emerytury

18 %

20 %

24 %

25 %

80 % najniższej emerytury

15 %

18 %

20 %

24 %

Rozdział 2.
Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.

§ 4. 1. Tworzy się zasób tymczasowych pomieszczeń, określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Na tymczasowe pomieszczenia przeznacza się pomieszczenia, wydzielone z mieszkaniowego zasobu Gminy Kalisz Pomorski.

3. Wykazy pomieszczeń przeznaczonych na tymczasowe pomieszczenia ustalane będą w drodze zarządzenia Burmistrza Kalisza Pomorskiego.

§ 5. 1. Umowę na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego można przedłużyć na następny okres jeżeli dłużnik nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy, nie zalega z płatnością czynszu i nie narusza zasad współżycia społecznego.

2. Ponowne zawarcie umowy na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego powinno być poprzedzone uzyskaniem opinii zarządcy zasobu komunalnego.

3. Pomieszczenie tymczasowe nie może być przedmiotem zamiany.

§ 6. 1. Najemca za każdy m2 zajmowanego tymczasowego pomieszczenia wnosi opłaty w wysokości odpowiadającej stawce czynszu jak za wynajem 1m2 lokalu socjalnego.

2. Oprócz opłaty określonej w § 6 ust.1 uchwały, najemca ponosi opłaty eksploatacyjne za używanie lokalu, w tym opłatę za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy

§ 7. 1. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalach, w których powierzchnia mieszkania dotychczas zajmowanego lokalu przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5m2w gospodarstwie wieloosobowym lub mniejsza niż 10 m2w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Warunki zdrowotne na które powołuje się najemca , powinny być udokumentowane orzeczeniem lekarskim.

Rozdział 4.

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom :

1) pozbawionym lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego,

2) zajmującym lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, których stan techniczny uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie,

3) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z zamierzonymi inwestycjami Gminy,

4) którym przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i które nie skorzystały z przysługującego im pierwszeństwa w jego nabyciu,

5) zajmujący lokale socjalne, którzy utracili uprawnienia do ich dalszego zajmowania z powodu przekroczenia kryterium dochodowego określonego w § 2, a spełniają kryterium dochodowe określone w § 1

§ 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom:

1) w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego,

2) opuszczającym dom dziecka (placówkę oświatowo-wychowawczą) w związku z uzyskaniem pełnoletniości - mieszkańcom Gminy Kalisz Pomorski - i spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2.

Rozdział 5.
Tryb rozpatrywania izałatwiania wniosków onajem lokali oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej

§ 10. 1. Osoba ubiegająca się o najem lokalu nie posiadająca tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości nadającej się do zamieszkania składa wniosek do Urzędu Miejskiego Kalisz Pomorski.

2. Wniosek corocznie, a także przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji.

3. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosku zapewnia oraz opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Burmistrza .

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 opiniuje wnioski stosownie do potrzeb.

5. O sposobie rozpatrywania wniosku wnioskodawcy są pisemnie informowani przez Burmistrza.

Rozdział 6.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu aosobami zajmującymi lokale winnych zasobach

§ 11. 1. Za zgodą wynajmującego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, jak również pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach z tym zastrzeżeniem, że na osobach dokonujących zamiany lokali nie ciążą żadne zobowiązania wynikające z tytułu najmu lokali.

2. Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczasowych umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

Rozdział 7.
Zasady postępowania wstosunku do osób, które pozostały wlokalu opuszczonym przez najemcę lub wlokalu, wktórego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy

§ 12. 1. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, innymi niż wymienione w art. 691 Kodeksu cywilnego, pod warunkiem stałego zamieszkiwania przez te osoby z najemcą przez okres co najmniej 5 lat i nieposiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkiwania w innym lokalu, do którego posiadają tytuł prawny.

2. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu z osobami, które pozostały po opuszczeniu lokalu przez najemcę, gdy osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy:

1) co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu opuszczonym przez najemcę i partycypowały w kosztach jego utrzymania;

2) są osobami bliskimi najemcy, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletnie dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa dzieci przysposobione ich małżonków i pełnoletnie dzieci oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą.

Rozdział 8.

Kryteria oddawania w najem lokalu o powierzchni przekraczającej 80m 2

§ 13. Gmina Kalisz Pomorski zawiera umowę najmu lokalu o powierzchni przekraczającej 80 m2 z osobą oczekującą na lokal z zasobów mieszkaniowych gminy , która spełnia warunki:

1) uprawnionych do zamieszkania w danym lokalu jest co najmniej 5 osób,

2) dochody osób z którymi zawiera się umowę na ten lokal nie mogą być niższe niż 100% najniższej emerytury,

3) osoby, które mają uprawnienie do zamieszkania w danym lokalu, nie posiadają prawa do innego lokalu.

Rozdział 9.

Szczególny tryb najmu

§ 14. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych interesem Gminy, Gmina może zawierać umowy najmu z osobami fizycznymi, które na jej terenie lub w miejscowości pobliskiej nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych ( w przypadku małżonków oboje mają mieć nie zaspokojone potrzeby mieszkaniowe ) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej przez nich pracy.

2. W przypadku , o którym mowa w ust. 1 , wynajęcie lokalu następuje na podstawie stanowiska właściwej do spraw mieszkaniowych komisji Rady Miasta i tylko na czas trwania stosunku pracy najemcy.

3. Po rozwiązaniu stosunku pracy najemcy lokal winien być zwrócony w stanie niepogorszonym w terminie ustalonym przez wynajmującego nie dłuższym niż trzy miesiące licząc od dnia ustania stosunku pracy.

4. Rozwiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy najmu .Nie dotyczy to sytuacji ,gdy stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XLII/241/2006 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47 poz.849 z 2006 r. ), Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama