reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.169.2013.SA Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 11 marca 2013 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/183/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVII/183/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 7 lutego 2013 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych.

Uzasadnienie

W dniu 7 lutego 2013 r. Rada Miejska w Ińsku podjęła uchwałę Nr XXVII/183/2013w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych.

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. aktu stanowi przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Stosownie do treści tej regulacji rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1, zgodnie z którym - właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pkt 1) lub gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 (pkt 2) - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rada Miejska w Ińsku w § 1 uchwały Nr XXVII/183/2013 postanowiła, żeustala się górną stawkę opłat za wywóz komunalnych nieczystości stałych, przez gminne jednostki organizacyjne i podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie, na terenie Gminy Ińsko w następujących wysokościach:

- za jednorazowy wywóz z pojemników 110l - w wysokości 11,64 złotych netto,

- za jednorazowy wywóz z pojemników 1100l - w wysokości 103,41 złotych netto.

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż Rada Miejska w Ińsku ustaliła górne stawki opłat w wysokości netto.

W ocenie organu nadzoru takie ustalenie górnych stawek nie stanowi realizacji upoważnienia wynikającego zart. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem "górnych stawek" powoduje, że rada gminy, stanowiąc w przedmiocie stawek opłat, powinna określić maksymalną ich wysokość (maksymalną stawkę, której, z jednej strony, może żądać przedsiębiorca za wykonanie określonej usługi oraz, z drugiej strony, maksymalną stawkę, jaką będzie musiał ponieść wytwórca odpadów). Oznacza to, że rada dokonując tych ustaleń jest zobowiązana również uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług. Należy bowiem mieć na uwadze, że w dalszej kolejności nastąpi konkretyzacja tej opłaty w odniesieniu do określonego podmiotu i określonego przedmiotu usługi, w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbiorcą odpadów, dotyczącej m.in. ceny z uwzględnieniem podatku VAT. Ustalona zatem przez radę górna stawka opłaty nie może być niższa aniżeli cena usługi, która zgodnie z brzmieniemart. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oznaczawartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W konsekwencji powyższych wywodów stwierdzić należy, że określenie przez Radę Miejską w Ińsku w kwestionowanej uchwale górnych stawek opłaty za wywóz komunalnych nieczystości stałych w wysokości netto jest sprzeczne zart. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku zart. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach.

W niniejszej sprawie zauważyć ponadto należy, że uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Miejskiej w Ińsku podjęta została z istotnym naruszeniem prawa z uwagi na niewypełnienie przez organ stanowiący Gminy Ińsko ustawowego obowiązku wynikającego z treści art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie bowiem z powołanym wyżej przepisemrada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.W przypadku pominięcia w uchwale tego rodzaju stawki, nie można uznać, że delegacja ustawowa została wykonana. Nie wywiązanie się z tego zobowiązania świadczy natomiast o istotnym naruszeniu prawa.

Wymóg ustalenia niższych stawek opłat za usługi powiązany został ze "zbieraniem i odbieraniem" w sposób selektywny odpadów, co oznacza, że przepis ten chroni interes właścicieli nieruchomości, którzy mają prawo oczekiwać, że jeśli odpady wytwarzane na ich nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny i w ten sam sposób odbywać się będzie ich odbiór przez usługodawcę, to obowiązująca stawka opłaty będzie niższa.

W ocenie organu nadzoru, działanie polegające na braku ustalenia niższych stawek opłat, w sytuacji gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, uznać należy jako zaniechanie, w konsekwencji prawo zostaje naruszone nie przez uchwalenie wadliwego przepisu, lecz przez brak regulacji, którą należało obligatoryjnie uchwalić.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/183/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 7 lutego 2013 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych,jest konieczne i uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama