| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 132, poz. 1378) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 706,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.176,00 zł,

c) powyżej 9 ton 1.411,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

Dwie osie

12

13

1.469,00

1.528,00

13

14

1.528,00

1.645,00

14

15

1.586,00

1.762,00

15

1.645,00

1.881,00

Trzy osie

12

17

1.645,00

1.881,00

17

19

1.703,00

1.997,00

19

21

1.762,00

2.115,00

21

23

1.821,00

2.175,00

23

25

1.881,00

2.225,00

25

1.939,00

2.292,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.881,00

2.225,00

25

27

1.939,00

2.292,00

27

29

1.997,00

2.467,00

29

31

2.055,00

2.881,00

31

2.114,00

2.881,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.645,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

Dwie osie

12

18

1.645,00

1.703,00

18

25

1.703,00

1.762,00

25

31

1.762,00

1.881,00

31

1.822,00

2.282,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.469,00

2.024,00

40

2.024,00

2.944,00

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 696,00 zł;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd Silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

411,00

459,00

18

25

470,00

528,00

25

528,00

659,00

Dwie osie

12

28

470,00

528,00

28

33

720,00

1.000,00

33

38

1.000,00

1.517,00

38

1.372,00

1.997,00

Trzy osie i więcej

12

38

844,00

1.107,00

38

1.107,00

1.505,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1.331,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.536,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 2869) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Leon Ślawski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »