reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Powiatu w Policach

z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154 i 866) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w:

1) rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2) rodzinie zastępczej niezawodowej;

3) rodzinie zastępczej zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej;

4) rodzinnym domu dziecka;

5) placówce opiekuńczo-wychowawczej;

6) regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej;

7) interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

3) pieczy zastępczej - należy przez to rozumieć rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

4) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

5) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

6) dochodzie rodziny - należy przez to rozumieć dochód rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

7) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

8) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

9) kryterium dochodowym rodziny - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

10) osobie samotnie gospodarującej - należy przez to rozumieć osobę samotnie gospodarującą, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

11) rodzinie - należy przez to rozumieć rodzinę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);

12) opłacie - należy przez to rozumieć miesięczną opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej w wysokości określonej w art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

13) osobie zobowiązanej do ponoszenia opłaty - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

14) osobie pełnoletniej - należy przez to rozumieć osobę, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i spełnia warunki, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

§ 3. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty możliwe jest wówczas, gdy wcześniej wydana została decyzja administracyjna ustalająca opłatę i stała się ona ostateczna.

2. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty następuje na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty lub z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.

3. W przypadku podjęcia, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, postępowań dotyczących umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty opłaty, wniosek ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące na zaistnienie przesłanek i okoliczności dopuszczających zastosowanie szczególnych warunków, o których mowa w § 4, 5, 6 i 7, które to przesłanki i okoliczności winny być potwierdzone stosownymi dokumentami.

4. W postępowaniach dotyczących umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, stosuje się następujące zasady ogólne:

1) konieczność wspierania osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

2) potrzebę uwzględnienia sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej oraz dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty;

3) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia osoby pełnoletniej, będącej osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty, w sytuacji gdy odpłatność dotyczy jej pobytu;

4) rozmiar uszczuplenia dochodów publicznych lub zwiększenia wydatków publicznych w związku z umorzeniem w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczeniem terminu płatności, rozłożeniem na raty lub odstępowaniem od ustalenia opłaty.

§ 4. Umorzenie w całości, łącznie z odsetkami, opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty płaci alimenty na rzecz dziecka (i) lub osoby pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej;

3) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania w rodzinie, a dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy jednoczesnym uwzględnieniu okoliczności, iż utrzymanie zobowiązania z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania, a co za tym idzie do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty jest osobą pełnoletnią i spełnia warunki do otrzymania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a odpłatność dotyczy jej pobytu;

5) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, która jest zobowiązana do ponoszenia opłaty, nie przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

6) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, która jest zobowiązana do ponoszenia opłaty, przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lecz nie przekracza 250 % tego kryterium oraz jednocześnie występują co najmniej dwie z następujących okoliczności:

a) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

b) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką,

c) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty aktywnie współpracuje z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do rodziny, co winno być potwierdzone przez te osoby,

d) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty realizuje ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz/lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

e) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie świadczy pracy;

7) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność odnosząca się bezpośrednio do osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, bezdomność, długotrwałe bezrobocie udokumentowane stosownym dokumentem, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 5. 1. Umorzenie w części, łącznie z odsetkami, opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty realizuje ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty aktywnie współpracuje z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do rodziny, co winno być potwierdzone przez te osoby;

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką;

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację lub w pieczy zastępczej;

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty płaci alimenty na rzecz dziecka (-i) lub osoby pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej;

6) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność odnosząca się bezpośrednio do osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłaty, w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, bezdomność, długotrwałe bezrobocie udokumentowane stosownym dokumentem, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. W przypadku spełnienia jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 umorzenie w części, łącznie z odsetkami, opłaty przysługuje w zależności od osiąganego przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy czym:

1) do 250 % przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość częściowego umorzenia wynosi 90 %;

2) od 251 % do 300 % przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość częściowego umorzenia wynosi 80 %;

3) od 301 % do 350 % przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość częściowego umorzenia wynosi 60 %;

4) od 351 % do 400 % przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość częściowego umorzenia wynosi 40 %;

5) od 401 % i powyżej przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wysokość częściowego umorzenia wynosi 10 %.

3. Przy ustalaniu wysokości części opłaty podlegającej umorzeniu, łącznie z odsetkami, uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty oraz jej zasoby, możliwości i uprawnienia.

4. Kwota opłaty nie może spowodować, by dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej po jej uregulowaniu był niższy niż 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

5. Umorzenie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej jeżeli został on zakończony, jak i wybranego okresu tego pobytu, w tym okresu aktualnego pobytu.

§ 6. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty może nastąpić w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty realizuje ustalenia kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty aktywnie współpracuje z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym na rzecz powrotu dziecka do rodziny, co winno być potwierdzone przez te osoby;

3) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką;

4) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację lub w pieczy zastępczej;

5) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty płaci alimenty na rzecz dziecka (-i) lub osoby pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej;

6) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność odnosząca się bezpośrednio do osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłaty, w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, bezdomność, długotrwałe bezrobocie udokumentowane stosownym dokumentem, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może przekroczyć 12 miesięcy, a okres spłaty należności rozłożonych na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w ust. 2, mogą być wydłużone maksymalnie o 12 miesięcy.

4. Od należności, których termin płatności odroczono, nie pobiera się ustawowych odsetek do dnia odroczenia terminu płatności.

5. Od należności, których spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się ustawowych odsetek od dnia wyrażenia zgody na rozłożenie na raty do dnia zapłaty ostatniej raty.

6. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną do ponoszenia opłaty, należności ustalonej na warunkach, o których mowa w ust. 1-5, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami, w tym z odsetkami, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 7. 1. Od ustalenia opłaty odstępuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej oraz dochodowej i majątkowej osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

2. Od ustalenia opłaty odstępuje się na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

3. Od ustalenia opłaty można odstąpić, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty płaci alimenty na rzecz dziecka (-i) lub osoby pełnoletniej przebywających w pieczy zastępczej;

2) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, która jest zobowiązana do ponoszenia opłaty, nie przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

3) dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej, która jest zobowiązana do ponoszenia opłaty, przekracza 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lecz nie przekracza 250 % tego kryterium oraz jednocześnie występują co najmniej dwie z następujących okoliczności:

a) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty wychowuje inne małoletnie dzieci pozostające pod jej opieką,

b) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty ponosi odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej lub innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę lub leczenie lub rehabilitację lub w pieczy zastępczej,

c) wystąpiła inna uzasadniona okoliczność odnosząca się bezpośrednio do osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty, w szczególności: długotrwała lub ciężka choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, orzeczona niepełnosprawność, uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, bezdomność, długotrwałe bezrobocie udokumentowane stosownym dokumentem, znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

4) nie można ustalić miejsca pobytu lub zamieszkania osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polickiemu.

§ 9. Tracą moc:

1) uchwała Nr IX/58/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1503);

2) uchwała Nr IX/59/2007 Rady Powiatu w Policach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1504).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Zbigniew Kropidłowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama