reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/570/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się na terenie Gminy:

1) w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa;

2) w sprawach ważnych dla Gminy;

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy:

1) Rady Miejskiej Dziwnowa,

2) Burmistrza Dziwnowa,

3) lokalnych organizacji pozarządowych - w zakresie ich działania,

4) rad jednostek pomocniczych,

5) grupy mieszkańców:

a) w przypadku, gdy przedmiot konsultacji dotyczy całej Gminy, grupy co najmniej pięciu procent mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy;

b) w przypadku, gdy przedmiot konsultacji nie dotyczy całej Gminy grupy co najmniej dwudziestu procent mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy, zamieszkujących obszar, którego dotyczy przedmiot konsultacji.

§ 3. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powinien określać:

1) przedmiot i cel konsultacji z uzasadnieniem;

2) propozycję terminu przeprowadzenia konsultacji;

3) propozycję form konsultacji;

2. Wniosek zgłaszany przez grupę mieszkańców powinien zawierać ponadto:

1) wskazanie osób upoważnionych do kontaktów w imieniu grupy mieszkańców - Inicjatorów,

2) listę mieszkańców Gminy popierających wniosek Inicjatorów, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób popierających wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Jeśli wniosek grupy mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Dziwnowa w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, wzywa osoby upoważnione we wniosku do kontaktów, do uzupełnienia braków formalnych wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wezwanie powinno zawierać wskazanie braków formalnych wniosku.

5. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz Dziwnowa w formie zarządzenia, w terminie 14 dni od wniesienia poprawnego formalnie wniosku.

§ 5. 1. Prawo udziału w konsultacjach przysługuje:

1) wszystkim mieszkańcom Gminy lub o ile konsultacja społeczna dotyczy określonej jednostki pomocniczej Gminy, mieszkańcom tej jednostki Gminy;

2) określonej grupie społecznej mieszkańców, której dotyczy przedmiot konsultacji;

2. Ze względu na przedmiot konsultacji udział w nich mogą wziąć także, wskazane we wniosku przez Inicjatora, konsultacji:

1) organizacje pozarządowe obejmujące terenem działania Gminę - w sprawach przewidzianych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) inni uczestnicy, których interes wiąże się z przedmiotem konsultacji społecznych.

3. W ramach konsultacji z udziałem innych niż mieszkańcy uczestników, o których mowa w pkt 1, nie stosuje się głosowania jako formy konsultacji społecznych.

§ 6. Konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane, w miarę możliwości na etapie tworzenia założeń do konsultowanego projektu lub prac nad wstępną jego wersją, a w przypadku inwestycji - na etapie przygotowań do jej rozpoczęcia (tzw. etap przed inwestycyjny).

§ 7. 1. Konsultacje społeczne muszą być poprzedzone akcją informacyjną trwającą nie krócej niż 14 dni.

2. Zasady prowadzenia akcji informacyjnej oraz wykorzystywane kanały dystrybucji informacji określi zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie procedury prowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

§ 8. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem następujących form:

1) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z uczestnikami konsultacji, prowadzonych w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag;

2) protokołowanych, bezpośrednich spotkań z mieszkańcami połączonych z głosowaniem;

3) ankiet i sondaży, w tym ankiet i sondaży internetowych, a także przeprowadzenia innych badań społecznych w celu określenia opinii społecznej;

4) przy użyciu internetowych formularzy, umożliwiających wyrażenie opinii;

5) poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;

6) innych uzasadnionych specyfiką grupy docelowej, pracy zespołu, konsultowanego problemu, itp.

2. Szczegółowe zasady i formy konsultacji zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa w sprawie procedury prowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

§ 9. 1. Wyniki konsultacji nie mają mocy wiążącej organów gminy, jednak powinny być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach podejmowanych w sprawie stanowiącej przedmiot konsultacji.

2. Burmistrz Dziwnowa przedstawia Radzie Miejskiej wyniki konsultacji, nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia konsultacji oraz przed ostatecznym rozstrzygnięciem.

3. Rada Miejska podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia wyników konsultacji, rozstrzygnięcie to stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

4. Wyniki konsultacji oraz informacja o sposobie rozstrzygnięcia ich przez Radę Miejską podlega upublicznieniu z wykorzystaniem co najmniej form wykorzystanych dla celów akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje.

5. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania oraz upubliczniania wyników konsultacji określi zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie procedury prowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

§ 10. Konsultacje społeczne uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 11. 1. Wszystkie decyzje dotyczące czasu, formy, sposobu oraz celu przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz Dziwnowa.

2. W celu wykonania niniejszej uchwały Burmistrz Dziwnowa określi w drodze zarządzenia procedurę prowadzenia konsultacji z mieszkańcami, obejmującą w szczególności:

1) określenie stosowanych form informowania i konsultacji ze względu na dostępność i możliwości organizacyjno-techniczne Urzędu;

2) określenie sposobu przygotowania, w tym szczególnie z zakresie:

a) wyznaczania osób odpowiedzialnych w Urzędzie za przygotowanie i prowadzenie konsultacji,

b) tworzenia harmonogramu i budżetu konsultacji,

c) identyfikacji uczestników konsultacji,

d) sposobu sporządzania sprawozdania z wyników konsultacji

e) zasad monitoringu i ewaluacji prowadzonych konsultacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Piwińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama