reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/IV/222/14 Rady Powiatu w Sławnie

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zm. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na 2014 r. o kwotę 101.862 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu na 2014 r. o kwotę 561.144 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2014 r. o kwotę 101.862 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu na 2014 r. o kwotę 561.144 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 15.557 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się dochodami w kwocie 55.260.451 zł

w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 8.192.300 zł

wydatkami w kwocie 56.042.104 zł

w tym:

- zadania zlecone 8.192.300 zł

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 781.653 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków.

§ 8. W uchwale Nr XL/IV/204/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2014:

§ 7. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

do kwoty 7.545.185 zł.".

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Stefanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/IV/222/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia
(+)

851

Ochrona zdrowia

30.000

85111

Szpitale ogólne

30.000

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
30.000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


48.412

85395

Pozostała działalność

48.412

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.43.208

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.
5.204

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.450

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

23.450

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej


10.000

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej13.450

RAZEM:

101.862


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/IV/222/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 24 marca 2014 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia
(-)

758

Różne rozliczenia

561.144

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


561.144

2920

Subwencje ogólne

561.144

RAZEM:

561.144


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/IV/222/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia
(+)

851

Ochrona zdrowia

30.000

85111

Szpitale ogólne

30.000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
30.000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej


48.412

85395

Pozostała działalność

48.412

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności …….


14.194

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie …


801

3117

Świadczenia społeczne. Płatności…

2.892

3119

Świadczenia społeczne. Współfinansowanie…

510

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.10.000

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.1.163

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatności…


6.920

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie…


1.827

4177

Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności…

828

4179

Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie…


144

4307

Zakup usług pozostałych. Płatności…

7.855

4309

Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie…

729

4447

Odpisy na ZFŚS. Płatności…

519

4449

Odpisy na ZFŚS. Współfinansowanie…

30

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

23.450

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

23.450

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek


7.600

4300

Zakup usług pozostałych

1.100

4301

Zakup usług pozostałych

10.249

4421

Podróże służbowe zagraniczne

3.201

RAZEM:

101.862


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/IV/222/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia
(-)

801

Oświata i wychowanie

561.144

80195

Pozostała działalność

561.144

4300

Zakup usług pozostałych

561.144

RAZEM:

561.144


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/IV/222/14
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 24 marca 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia
(+)

Zmniejszenia
(-)

750

Administracja publiczna

-

4.000

75095

Pozostała działalność

-

4.000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego


-


4.000

801

Oświata i wychowanie

7.557

-

80130

Szkoły zawodowe

4.500

-

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.500

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


3.057

-

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej


3.057

-

852

Pomoc społeczna

8.000

-

85295

Pozostała działalność

8.000

-

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego


8.000


-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

7.557

85410

Internaty i bursy szkolne

-

4.500

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

4.500

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-

3.057

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-

3.057

926

Kultura fizyczna

-

4.000

92695

Pozostała działalność

-

4.000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego


-


4.000

RAZEM:

15.557

15.557

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama