reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIV/611/2014 Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260, poz. 843, poz. 1543), Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Dziwnowa, zwanych dalej "drogami gminnymi", na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł;

2) jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł;

3) ciągów pieszych, placów, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych, zjazdów - 5,00 zł.

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1, ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) jezdni - 40,00 zł;

2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 20,00 zł;

3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł;

4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 150,00 zł.

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 30% określonych w ust. 1 pkt 1,2 i 3.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1, obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

4. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego:

1) obiekt handlowy lub usługowy:

a) poza obszarem zabudowanym - 2,00 zł;

b) w obszarze zabudowanym - 2,00 zł;

2) nadwieszenia (wiatrołapy, schody, balkony, gzymsy, zadaszenia, podjazdy, itp.) - 0,10 zł;

3) inne obiekty budowlane - 3,00 zł.

2. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, za 1 m2 powierzchni reklamy:

1) reklamy na szyldach o powierzchni nie przekraczającej 1m2, będące oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, umieszczone na obiekcie w którym prowadzona jest działalność gospodarcza - 1,00 zł;

2) pozostałe reklamy - 2,00 zł.

3. Za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii.

4. Pod pojęciem powierzchni reklamy dla reklamy dwustronnej, należy rozumieć łączną powierzchnię obu stron.

5. W okresie od 1 września do 31 maja, dla celów o których mowa w ust. 1 pkt 1) stosuje się stawki wysokości 25% wymienionych.

§ 5. 1. § 5. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celach innych, ustala się stawkę opłat za zajęcie 1 m 2 powierzchni:

1) stoiska (stragany): handlowe, usługowe, wystawowe i ekspozycyjne

a) do 4 m2 - 4,00 zł;

b) powyżej 4 m2 do 15 m2 - 2,00 zł (w tym: do 4 m2 - 4,00 zł/1m2);

c) powyżej 15 m2 - 1,00 zł (w tym: do 4 m2 - 4,00 zł/1m2; powyżej 4 m2 do 15 m2 - 2,00 zł/1m2);

2) ogródki gastronomiczne - 2,00 zł;

3) pod zieleń przydomową, ogródki, kwiaty - 0,20 zł;

4) bujaki oraz inne podobne urządzenia zabawowe dla dzieci - 3,00 zł;

5) pod zaplecze budowy - 2,00 zł;

6) kabiny telefoniczne, szafki energetyczne i telekomunikacyjne - 0,20 zł;

7) wszelkiego rodzaju automaty (do gry, sprzedaży napojów, robienia zdjęć, itp.) - 3,00 zł;

8) parking - 0,35 zł;

9) inne cele - 2,50 zł.

2. W okresie od 1 września do 31 maja, dla celów o których mowa w ust. 1 pkt 1),2),3) stosuje się stawki wysokości 50% wymienionych.

§ 6. Traci moc: Nr XXXII/427/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów.

§ 7. Do postępowań administracyjnych wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Piwińska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama