| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/1186/14 Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 40, zm. poz. 2503, poz. 2711, oraz poz. 4460), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

kontenerów o pojemności od 2000 do 12000 l, lub pojemników o pojemności od 1100 l do 2500 l do selektywnego zbierania odpadów zielonych dla innych nieruchomości zamieszkałych.";

2) w § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane, co najmniej raz w tygodniu, przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust.8a.";

3) w § 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

8a Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wyposażonych w kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych z funkcją zagęszczającą, mogą przekazywać odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę, z częstotliwością ustaloną w umowie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Jan Stopyra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »