reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI.142.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr LVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 1 września 2014 r.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 3 września 2014 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż uchwała została podjęta z naruszeniem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z poźn. zm.), w szczególności wskutek:

1) braku wskazania we wzorze deklaracji aktu określającego częstotliwość odbioru odpadów (analogicznie do wskazania aktu określającego wybór metody i stawki opłat),

2) zamieszczenia wymogu podawania danych osób zamieszkujących daną nieruchomość,

3) określenia wzoru oświadczeń składanych zarządcom nieruchomości, jako załącznika do wzoru deklaracji składanej w urzędzie gminy.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu pismem z dnia 8 września br. (znak: K.0010.250.KG.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 17 września 2014 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczyli, wnosząc stosowne wyjaśnienia, przedstawiciele Miasta i Gminy Myślibórz: Janusz Cielecki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz oraz adwokat Grzegorz Motak. W złożonych wyjaśnieniach Przedstawiciele Gminy odpowiednio do stawianych zarzutów, stwierdzili, iż:

1) brak w świetle powołanego przez Kolegium Izby art. 6n ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku zamieszczenia w przewidzianym tym przepisem wzorze deklaracji - informacji o uchwałach podjętych w sprawach częstotliwości odbioru odpadów czy też wyboru metody i stawki opłat,

2) konieczność uzyskiwania danych osób zamieszkujących daną nieruchomość w celu wypełnienia przez organ ustawowego obowiązku weryfikacji prawdziwości danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) określenie wzoru oświadczeń składanych zarządcom nieruchomości, jako załącznika do wzoru deklaracji składanej w urzędzie gminy wpisuje się w przewidzianą art. 6n ust. 2 cyt. ostatnio ustawy możliwość określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo że w podstawie prawnej uchwały przepis ten nie został powołany.

Na wstępie jednak podnieśli brak w przedmiotowej sprawie właściwości rzeczowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdzając, iż badana przez Izbę uchwała nie mieści się w katalogu spraw enumeratywnie wymienionych w art. 11 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w szczególności nie stanowi uchwały wymienionej w art. 11 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, i wskutek tego pozostaje w nadzorze Wojewody Zachodniopomorskiego,

Kolegium Izby zważyło, co następuje.

I. W ocenie Kolegium uchwała będąca przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego należy do właściwości Izby z mocy art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, jako uchwała podjęta w sprawie podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Przedstawiciele Gminy nie kwestionują zaliczenia do tego typu spraw badanej przez Izbę uchwały Nr LVIII/452/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, potwierdzając iż z mocy wyraźnego przepisu prawa do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. W konsekwencji powyższego, we właściwości Izby pozostają także uchwały normujące sprawy związane z tymi opłatami inne niż wybór metody i ustalenia stawki, w szczególności takie, jak określające wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podejmowane na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

II. Odnosząc się do zarzutu braku wskazania we wzorze deklaracji aktu określającego częstotliwość odbioru odpadów, Kolegium Izby przyznaje, że wymogu tego wyraźnie nie konstytuuje przepis prawa stanowiący podstawę uchwalenia wzoru deklaracji, da się go natomiast wywieść z określonego tym przepisem celu ustalenia tego wzoru, jakim jest konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji; w szczególności służą temu objaśnienia. W objaśnieniach tych co do zasady wskazano akty normatywne zawierające dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji, z wyjątkiem zakwestionowanego braku, co może rodzić wątpliwości co do źródła informacji bądź regulacji normatywnych.

Jednocześnie do Izby wpłynęła, nienależąca do jej właściwości i odesłana do Wojewody Zachodniopomorskiego, uchwała Nr LVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Uchwała ta przewiduje odbieranie odpadów w różnych terminach: co tydzień, co dwa, co trzy lub co cztery tygodnie, w zależności od sposobu gospodarowania odpadami oraz charakteru i zabudowy terenu z którego są odbierane. W badanym przez Izbę wzorze deklaracji przewidziana jest tylko możliwość zadeklarowania odbioru odpadów raz na tydzień bądź raz na dwa tygodnie, przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika wskazanego w objaśnieniach, do czego też wyłącznie ograniczały się objaśnienia w kwestii określenia terminów odbioru odpadów. Przedstawiciele Gminy potwierdzili, iż aktem normującym rzeczywistą częstotliwość odbioru odpadów na terenie Gminy jest nieprzystająca do badanego wzoru deklaracji nadmieniona wyżej uchwała Nr LVIII/450/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być tak skonstruowana, aby pozwalała na wyrażenie za jej pomocą każdego stanu faktycznego mającego wpływ na istnienie i treść obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolegium w pełni podziela przytoczone stanowisko. Wzór deklaracji ustalony badaną uchwałą tego wymogu nie spełnia.

Przedstawione wyżej względy uzasadniają stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz w całości.

III. Niezależnie od powyższego, Kolegium Izby odnosząc się do dalszego zarzutu naruszenia prawa, stwierdza iż zgodnie z normą art. 6n ust. 1, a przez to zgodnie z normą art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina może żądać udostępnienia informacji i dokumentów wyłącznie służących naliczeniu opłaty i skontrolowanie jej prawidłowości. Informacje co do danych osobowych poszczególnych lokatorów takiemu celowi nie służą, stąd zamieszczenie załącznika nr 1 zawierającego oświadczenie w przedmiotowej sprawie narusza powołany art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

IV. Na podstawie podnoszonych w sprawie przepisów prawa, tj. zarówno art. 6n ust.1, jak i art. 6n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina, rada gminy w trybie stanowienia przepisów prawa miejscowego władna jest ustalić wyłącznie wzór deklaracji składanej organom gminy właściwym do kontroli i ewentualnego ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami. Nie ma podstaw do ustalania w trybie władczym treści oświadczeń składanych innym podmiotom, w szczególności będącym również adresatami tego rodzaju aktu. Ponadto wskutek określenia miejsca składania deklaracji odmiennego od miejsca składania załączników nr 2 i 3 do tej deklaracji, wzór ten jest wewnętrznie sprzeczny, co utrudnia czy wręcz uniemożliwia wypełnienie narzuconych nim wymogów, oczywiście jeśli przyjmie się, iż załącznik stanowi integralną treść danego aktu, do którego został ustalony, a tak do rzeczy w swych wypowiedziach odnosili się Przedstawiciele Gminy.

Nadmienić na koniec można, że załącznik numer 2 zawiera wymóg podania danych osób zamieszkujących nieruchomość, co należy uznać za sprzeczne z normą art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do analizowanego wcześniej załącznika nr 1.

Z tych wszystkich względów Kolegium orzekło, że uchwała Nr LVIII/451/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz istotnie narusza prawo i stwierdziło jej nieważność w całości.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama