reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/277/2010 Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 221ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U z 2010r. Nr 28, poz. 146)

uchwala się co następuje:

§ 1. Z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej "podmiotem", na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Podstawą udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wolsztyńskiego jest wniosek zainteresowanego podmiotu zawierający ofertę realizacji zadania należącego do zadań samorządu powiatowego złożony do Zarządu Powiatu w terminie do 15 października poprzedzającego rok budżetowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.

3. Wnioski o przyznanie dotacji w ciągu roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez właściwą Komisję Rady Powiatu przedstawiane są Zarządowi Powiatu w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie Powiatu.

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać :

- określenie zadania publicznego na jaki ma być przyznana dotacja,

- miejsce i termin realizowanego zadania,

- rzetelnie skalkulowane koszty, w tym możliwe do określenia koszty jednostkowe,

- własny wkład rzeczowy lub finansowy w realizację oferowanego zadania,

- inne źródła sfinansowania kosztów zadania,

- wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu powiatu.

2. Oferta wykonywania zadania powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.

§ 4. 1. Wnioski złożone przez podmioty podlegają sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez właściwe merytorycznie Wydziały Starostwa Powiatowego.

2. Przy opiniowaniu ocenie podlegają w szczególności:

- czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o dotację, mieści się w zakresie zadań własnych samorządu powiatowego,

- czy w ramach dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych, zapewniona jest realizacja proponowanego zadania, gwarantująca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,

- czy sposób realizacji zadania przedstawiony we wniosku gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

- możliwość sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu powiatu.

3. Udzielenie dotacji może nastąpić w granicach środków finansowych zapewnionych w uchwale budżetowej.

4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z podmiotem na dany rok budżetowy.

5. Przekazanie dotacji następuje w formie polecenia przelewu. Dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach.

6. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o tym w materiałach promocyjnych, informacyjnych. itp.

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia informacji z wykonania zadania publicznego określonego w umowie.

2. Informacja ta powinna zawierać w szczególności:

- opis wykonywanego zadania w zakresie zgodności z zapisami umowy ze szczegółowym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,

- przedłożenie potwierdzonych kserokopii dokumentów potwierdzających dokonane operacje gospodarcze. Na odwrocie tych dokumentów powinien znaleźć się zapis " Zrealizowano ze środków budżetu Powiatu Wolsztyńskiego",

3. Podmioty otrzymujące dotację zobowiązane są rozliczyć w terminie 15 dni po upływie terminu wykonania zadania określonego w umowie,

4. Podmioty, które nie wykorzystały udzielonej dotacji lub wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązane są do jej zwrotu na rachunek budżetu powiatu w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 6. Kontrola realizacji zleconego zadania wykonywana będzie na zlecenie Zarządu Powiatu lub przez inne osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu, polegać ona będzie w szczególności na :

- ocenie zgodności realizacji zadania z zapisami umowy,

- ocenie jakości i terminowości realizacji,

- ocenie zgodności sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzona przez podmiot dotowany,

- żądaniu okazania oryginałów dokumentów,

- żądaniu udzielania pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

- przeprowadzeniu w razie konieczności wizytacji lub oględzin w miejscu wykonywania zadania publicznego,

- przy ewentualnych wnioskach pokontrolnych - kontroli realizacji tych wniosków.

§ 7. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu informację o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV / 71 / 99 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 9. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Piasek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama