reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.7.2012.8 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części dotyczącej ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 1EW/R

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

orzekam nieważność uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części dotyczącej ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 1EW/R - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

W dniu 27 października 2011 roku Rada Gminy Granowo podjęła uchwałę Nr X/56/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z pełną dokumentacją prac planistycznych dnia 16 grudnia 2011 roku. Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem uchwały, stwierdził
co następuje: Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał. (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098). W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - zwanej dalej "u.p.z.p." -naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Wskazanie w cytowanym przepisie podstaw nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznacza, iż przepis ten stanowi lex specialis wobec art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Uwzględniając powyższe regulacje u.p.z.p. stwierdzić należy, że przypadku naruszenia zasad sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny, co oznacza, że każdenaruszeniezasadsporządzaniaplanumiejscowego skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części (por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2009 r., II OSK 1778/08, lex 574411; zob.: Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 253-254). Rozwiązanie to stwarza więc obowiązek rygorystycznego przestrzegania ustawowo określonych zasad sporządzania planu miejscowego, co uzasadniania także fakt, że plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo własności. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.z.p. wójt sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium. Po przeprowadzeniu analizy porównawczej obszaru objętego uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo w części obszaru gminy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w zakresie zgodności przeznaczenia terenów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo, stwierdzono, iż w części tego obszaru, przeznaczonej w przedmiotowym planie pod teren upraw rolnych z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonej symbolem 1EW/R nie ma możliwości stwierdzenia tejże zgodności z uwagi na fakt, że w zakresie omawianego obszaru brak jest jakiegokolwiek kierunku zagospodarowania przestrzennego wynikającego ze Studium. Według oświadczenia Wójta Gminy Granowo powyższa sytuacja jest skutkiem błędnie przyjętych granic administracyjnych gminy Granowo na mapie, która posłużyła do sporządzenia rysunku Studium. Tym samym uznać należy, że wymagana przepisem art. 15 ust. 1 u.p.z.p. zgodność planu ze studium nie została zachowana. Wskazać także trzeba, iż w myśl art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ustalenia planu w tym zakresie winny być sformułowane w sposób pozwalający na jednoznaczne stosowanie jego zapisów, zwłaszcza w kontekście możliwości realizacji określonych inwestycji, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Tymczasem w § 8 pkt 3 przedmiotowej uchwały zawarto zapisy dopuszczające "regulacje linii rozgraniczających drogi", których "należy dokonywać w miarę postępu prac realizacyjnych". Ustalenia takie powodują wątpliwości interpretacyjne w odczycie ustaleń planu związane z możliwością określenia przeznaczenia terenu i naruszają jednocześnie ww. art. 15 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p. Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest w pełni uzasadnione. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek \

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama