reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/251/12 Rady Gminy Złotów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342), Rada Gminy Złotów uchwala :

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ZŁOTÓW

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Złotów tworzony jest i utrzymywany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale stanowiące własność Gminy Złotów.

3. W przypadku niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych prawo ubiegania się oprzydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów przysługuje osobom pełnoletnim:

1) zamieszkałym na terenie Gminy Złotów

2) bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością, posiadającym ostatnie zameldowanie na terenie Gminy Złotów

3) wychowankom domów dziecka, zamieszkałym przed okresem pobytu w placówkach, o których mowa, na terenie Gminy Złotów.

4. W ramach posiadanego zasobu mieszkaniowego gminy lokale mieszkaniowe mogą być najmowane na:

1) lokale komunalne - na czas nieoznaczony

2) lokale socjalne - na czas oznaczony

3) lokale związane ze stosunkiem pracy nauczyciela lub lekarza - na czas oznaczony, nie przekraczający czasu trwania zawartej umowy o pracę.

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Złotów,

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Złotów,

3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

4) zamieszkaniu - należy przez to rozumieć stałe przebywanie na terenie gminy pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu,

5) osobie bezdomnej - należy przez to rozumieć osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

6) trudnej sytuacji życiowej - należy przez to rozumieć wyjątkowo trudną sytuację materialną, zdrowotną, społeczną, rodzinną dotyczącą w szczególności ciężkiej i przewlekłej choroby wnioskodawcy, występowania przemocy lub innej patologii,

7) niepełnosprawności - należy przez to rozumieć trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy,

8) najmie lokalu - należy przez to rozumieć najem lokalu komunalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy,

9) wniosek - należy przez to rozumieć wniosek o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy,

10) Komisji - należy przez to rozumieć Społeczną Komisję Mieszkaniową,

11) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w przepisach o dodatkach mieszkaniowych. .

Rozdział 2.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o najem lokalu składają w Urzędzie Gminy Złotów wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, a także oświadczenie o dochodach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu - w przypadku ubiegania się o najem lokalu socjalnego.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty zawierające istotne dla sprawy informacje, a także dokumenty potwierdzające w szczególności: okres zamieszkania, wysokość deklarowanych dochodów, stan techniczny zajmowanego lokalu oraz jego powierzchnię użytkową.

3. WUrzędzie Gminy Złotów prowadzi się jest rejestr osób ubiegających się o najem lokalu oraz dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków, w wyniku, której ustala się czy zostały spełnione kryteria, o których mowa § 7.

4. Osoby wpisane do rejestru, ale nie spełniające kryteriów określonych w § 7 powiadamiane są o tym fakcie na piśmie.

§ 4. Każdego roku, na dzień 30 października, sporządza się projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego .

§ 5. 1. Wnioski osób spełniających kryteria określone w § 7 przekazuje się powołanej przez Wójta Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem ich zaopiniowania.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Wójta .

§ 6. 1. Na listach, o których mowa w § 4 umieszczane są osoby, które:

1) złożyły wniosek do 30 września roku poprzedzającego rok, na który tworzona jest lista oraz uzyskały pozytywną opinię Komisji,

2) były wpisane na listę osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego lub listę osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego w roku poprzednim oraz uzyskały pozytywną opinię Komisji..

2. Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podane są do publicznej wiadomości w celu poddania ich społecznej kontroli. Zakres upublicznianych danych obejmuje: nazwisko, imię, adres zamieszkania.

3. Odwołania od projektów list przydziału rozpatrywane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która wydaje w tych sprawach opinię.

4. Ostateczna lista, na rok następny, osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego sporządzona jest w układzie alfabetycznym i zatwierdzana przez Wójta do dnia 31 grudnia każdego roku poprzedzającego.

5. Decyzję o zawarciu umowy najmu podejmuje Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji.

6. Obowiązkiem osób oczekujących na zawarcie umowy najmu jest zgłaszanie w terminie 7 dni zmian dotyczących informacji zawartych we wniosku oraz złożenie oświadczenia o dochodach, o którym mowa w § 3 ust 1 za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę utworzenia projektów list lub zawarcia umowy najmu.

7. Obowiązek, o którym mowa w § 6 ust.6 ciąży również na najemcach lokali socjalnych.

8. Osobom umieszczonym na ostatecznych listach, Wójt proponuje lokale do zasiedlenia w kolejności uzależnionej od powierzchni użytkowej oraz charakteru pozyskanego lokalu, a w kolejnym etapie w zależności od terminu wpływu wniosku lub daty prawomocnego wyroku sądu.

9. Osoba, która dwukrotnie odmówiła przyjęcia propozycji zasiedlenia lokalu, zostaje skreślona z listy oczekujących na przydział mieszkania, zachowując prawo do ponownego ubiegania się o umieszczenie na liście, zgodnie z zasadami przyjętymi niniejszą uchwałą.

10. Skreślenie z listy osób oczekujących na najem lokalu komunalnego lub lokalu socjalnego następuje w przypadku ustalenia, że:

1) dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe

2) wnioskodawca lub jego współmałżonek (osoba faktycznie pozostająca w stałym związku z wnioskodawcą) posiada samodzielny tytuł prawny do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części

3) wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie gminy

4) wnioskodawca nie składa dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadami i terminami przyjętymi niniejszą uchwałą lub dopuścił się innych uchybień godzących w treść przyjętych niniejszą uchwałą zasad.

11. Po przyjęciu przez wnioskodawcę zaproponowanego lokalu, Wójt wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu.

Rozdział 3.
Kryteria kwalifikacji wniosków

§ 7. 1. O najem lokalu mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają warunki:

1) nie posiadają tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania, w tym również nie są współnajemcami innego lokalu - w przypadku ubiegania się o lokal socjalny, nie posiadają tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub jego części - w przypadku ubiegania się o lokal komunalny lub dysponują lokalem, w którym pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi nie spełniają wymogów technicznych,

2) nie utraciły tytułu prawnego do lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,

3) nie powodowały z własnej winy zaległości czynszowych w zajmowanym dotychczas lokalu,

4) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia o dochodach, o którym mowa w § 3 ust. 1w przypadku najmu:

a) lokalu komunalnego -nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym

b) lokalu socjalnego - nie przekracza 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Warunki wymienione w § 7 ust 1pkt 1,2,3 dotyczą wszystkich osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rozdział 4.
Najem lokali komunalnych

§ 8. 1. Umowa najmu lokalu komunalnego może być zawarta z osobą, która:

1) uzyskała pozytywna opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz spełnia przynajmniej jedną z przesłanek :

a) została umieszczona na ostatecznej liście oczekujących na przydział lokalu komunalnego,

b) została umieszczona na ostatecznej liście oczekujących na przydział lokalu socjalnego bądź straciła prawo najmu lokalu socjalnego,

c) wykonała remont lokalu w trybie ust. 2 i 3,

d) przysługuje jej pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu,

2) wykonała adaptację (nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę) poddasza lub innych powierzchni niemieszkalnych w budynku na lokal mieszkalny w ramach wcześniej zawartej umowy w trybie ust. 4.

2. Zawarcie umowy najmu, o której mowa w ust.1, pkt 1 lit. c poprzedza zawarcie umowy o wykonanie prac remontowych.

3. Mieszkanie przeznacza się do oddania w najem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli wartość brutto niezbędnych nakładów na wykonanie prac remontowych w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi nie mniej niż 10 % wartości odtworzeniowej 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu, przy czym nie może przekroczyć 25% wartości odtworzeniowej. Wysokość nakładów określa Wójt w oparciu o sporządzony w tym celu kosztorys. Za prace remontowe uważa się również modernizację mieszkania polegającą na zmianie systemu ogrzewania na mniej uciążliwy dla środowiska naturalnego, bądź wyposażeniu mieszkania w pomieszczenia i instalacje higieniczno - sanitarne przeprowadzoną za pisemną zgodą Wójta.

4. Umowę o wykonanie adaptacji (nadbudowy, rozbudowy, przebudowy) pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne, w budynku, w którym nie wyodrębniono własności lokali zawiera się z osobą wskazaną przez Wójta, która:

1) nie posiada zaległości czynszowych w przypadku zajmowania dotychczasowego mieszkania na podstawie tytułu prawnego,

2) dostarczyła opinię techniczno - budowlaną stwierdzającą możliwość wykonania adaptacji we wskazanym przez nią budynku, pod warunkiem, że lokalizacja tego budynku nie koliduje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. W przypadku ubiegania się o wykonanie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w danym budynku przez więcej niż jednego wnioskodawcę, Wójt w pierwszej kolejności wskazuje osobę, która nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 5.
Najem lokali socjalnych

§ 9. 1. Jako lokal socjalny może zostać wynajęte mieszkanie wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

2. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, po spełnieniu jednego z niżej wymienionych warunków:

1) uzyskała pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej i została umieszczona na ostatecznej liście oczekujących na lokal socjalny,

2) jest uprawniona do lokalu socjalnego z mocy prawa lub na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się z osobą wskazaną przez Wójta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

4. Wójt wydając skierowanie, na lokal, o którym mowa w ust.1 informuje o skutkach prawnych upływu czasu, na jaki zawarta będzie umowa najmu. W przypadku przekroczenia progów dochodowych, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 4., po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Wójt może wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

5. Po upływie okresu, na który została zawarta umowa najmu lokalu socjalnego Wójt, po zasięgnięciu opinii Komisji oraz spełnionych kryteriach dochodowych, o których mowa w § 7ust 1 pkt 4może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu.

Rozdział 6.
Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu

§ 10. 1. Zawarcie umowy najmu lokalu przysługuje w pierwszej kolejności osobom, które:

1) pozbawione zostały mieszkań wskutek klęsk żywiołowych, katastrofy lub innego zdarzenia losowego,

2) posiadają tytuł prawny do lokalu, który stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia albo podlega rozbiórce ze względu na inwestycje gminne lub z uwagi na jego stan techniczny,

3) uprawnione są do lokalu socjalnego na mocy orzeczenia sądowego,

4) uprawnione są do lokalu zamiennego, a także osobom którym przysługuje prawo najmu lokalu w trybie § 1 ust. 4 pkt 3,

5) pozostają w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

6) wykonały prace remontowe lub podjęły zobowiązanie do ich wykonania w trybie § 8 ust. 2, 3, 4 i które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

7) opuściły placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinny dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości i które uzyskały pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. W stosunku do osób wymienionych w § 10ust.1 Społeczna Komisja Mieszkaniowa wydając opinię, o której mowa, działa w trybie niezwłocznym.

Rozdział 7.
Lokale zamienne

§ 11. 1. Lokalem zamiennym jest lokal znajdujący się na terenie gminy, wyposażony, w co najmniej takie same urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi zbliżonej jak w lokalu dotychczas używanym.

2. Gmina zapewnia lokal zamienny w przypadku:

1) najemców lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy gdy :

a) budynek przeznaczono do modernizacji lub kapitalnego remontu,

b) budynek przeznaczono do rozbiórki,

c) nastąpiła zmiana sposobu przeznaczenia lokalu lub budynku.

2) katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych wykluczających możliwość zamieszkania w lokalu,

3) orzeczenia sądowego lub zawartej ugody.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 w stosunku do osób zajmujących lokal, bądź osób będących najemcami lokalu socjalnego, Wójt może wskazać odpowiednio lokal socjalny.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

§ 12. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 na zamianę oraz lokale, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3.

2. O najem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia o dochodach, o którym mowa w § 3 ust. 1przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym

2) posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego pozostającego w mieszkaniowym zasobie gminy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt 3.

3. Przed zawarciem umowy najmu lokalu na zamianę, dotychczas zajmowany lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, najemca przekazuje gminie w stanie wolnym od osób i rzeczy.

4. W przypadku braku chętnych na najem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m 2 odzyskany lokal, Wójt może przeznaczyć do najmu lub sprzedaży w drodze przetargu.

Rozdział 9.
Zamiana lokali

§ 13. 1. Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Wójt wydaje skierowanie:

1) na zamianę lokali,

2) do zawarcia umowy najmu lokalu osobie będącej stroną umowy zamiany, która przekazuje dotychczasowemu najemcy lokal nie wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3. Warunki wymagane przy dokonywaniu zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamian pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach:

1) zamiana może być dokonana wyłącznie przez osoby, które posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

2) zamiana lokali socjalnych jest niedopuszczalna,

4. Wójt odmawia wydania skierowania do zawarcia umowy najmu, jeżeli:

1) występują zaległości czynszowe,

2) naruszałoby to zasady współżycia społecznego i uzasadniony interes gminy,

3) uzyskiwane dochody nie gwarantują regulowania należności z tytułu najmu lokalu,

4) powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m 2 w gospodarstwie wieloosobowym, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest mniejsza niż 10 m 2 tej powierzchni.

Rozdział 10.
Tryb postępowania w stosunku do osób, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

§ 14. Umowa najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego może być zawarta z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, pełnoletnim rodzeństwem, lub małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą do czasu opuszczenia przez niego lokalu i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części,

1) 2) nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli są jego zstępnymi, wstępnymi osobami przysposobionymi lub przysposabiającymi, pełnoletnim rodzeństwem, lub małżonkiem niebędącym współnajemcą lokalu, pod warunkiem stałego zamieszkiwania z najemcą do czasu jego śmierci i nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części,

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17. Traci moc uchwała Rady Gminy Złotów Nr XX/215/12 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 2775).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/251/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/251/12
Rady Gminy Złotów
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama