| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/160/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: zasad udzielania stypendiów naukowych, przedmiotowych, artystycznych, sportowych oraz za osiągnięcie wysokiego wyniku na sprawdzianie kompetencji uczniów po zakończeniu szkoły podstawowej i po zakończeniu gimnazjum

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a i art.40 ust.1 oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Łęka Opatowska i uczęszczających do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska.

2. Zasady i tryb udzielania stypendiów określa załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe na realizację stypendiów, o których mowa w § 1 zapewnia się corocznie w budżecie z dochodów Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/169/09 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych , przedmiotowych , artystycznych i sportowych dla uczniów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/160/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZASADY
udzielania stypendiów dla uczniów

Rozdział 1.
Zakres przedmiotowy

§ 1.

1. Stypendium przydzielane jest jednorazowo uczniom uczęszczającym do publicznych

szkół podstawowych oraz gimnazjum, znajdujących się na terenie gminy Łęka

Opatowska.

2. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV - VI szkół podstawowych i

klas I - III gimnazjum.

3. Stypendia mogą być przyznawane uczniom, którzy uzyskali wzorowe i bardzo dobre

zachowanie, osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz odnieśli sukcesy w

olimpiadach , konkursach, turniejach przedmiotowo - artystycznych i sportowych .

1) Stypendia dzielimy na :

a) stypendium naukowe:

przyznawane może być uczniom, którzy;

osiągnęli wysokie wyniki w nauce, bardzo dobre i wzorowe zachowanie średnia ocen na koniec roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi minimum 5,28 w danym roku szkolnym.

b) stypendium przedmiotowe :

przyznawane może być uczniom, którzy posiadają wzorowe i bardzo dobre zachowanie

są laureatami, finalistami, konkursów, olimpiad, turnieju na szczeblu powiatowym (I- miejsce), rejonowym (od I-III miejsca ), wojewódzkim (od I- VI miejsca), oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

c) stypendium artystyczne:

przyznane może być uczniom , którzy posiadają wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz

są laureatami lub finalistami artystycznego konkursu lub olimpiady na szczeblu;

powiatowym (I- miejsce) , rejonowym (od I-III miejsca) ,wojewódzkim (od I- VI

miejsca) , oraz uzyskali znaczące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim lub

międzynarodowym .

Do stypendiów artystycznych zaliczmy: konkursy plastyczne , muzyczne , teatralne ,

recytatorskie.

d) stypendium za osiągnięcia sportowe organizowane zgodnie z terminarzem

kalendarza imprez sportowych szkolnego związku sportowego:

przyznane może być uczniom , którzy otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z

zachowania oraz uzyskali indywidualnie wysokie wyniki sportowe ; na szczeblu

powiatowym zdobyli (I miejsce dla zawodnika i I miejsce dla drużyny),

na szczeblu rejonowym zdobyli (od I - III miejsca dla zawodnika i dla drużyny),

na szczeblu wojewódzkim (od I-VI miejsce) ,oraz znaczące osiągnięcia na szczeblu

ogólnopolskim lub międzynarodowym .Dodatkowym warunkiem uzyskania

stypendium sportowego jest co najmniej dobra ocena z wychowania fizycznego na

koniec roku szkolnego , w którym przyznane zostało stypendium.

Stypendia w dyscyplinach drużynowych przyznawane są całej drużynie , z wyjątkiem

tych uczniów którzy nie spełniają kryterium .

e) stypendium za osiągnięcie wysokiego wyniku na sprawdzianie kompetencji uczniów po zakończeniu szkoły podstawowej

Stypendium otrzymuje trzech uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Łęka Opatowska, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli w Gminie trzy najwyższe wyniki.

f) Stypendium za najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich części w danym roku szkolnym.

Stypendium otrzymuje trzech uczniów gimnazjum którzy osiągnęli najwyższe trzy wyniki w danym roku szkolnym.

Rozdział 2.

Tryb składania wniosków o stypendia i wypłata stypendiów.

§ 2.

1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół po konsultacjach z wychowawcami klas, do których uczęszczali zgłaszani uczniowie (w przypadku
absolwenta , wniosek zgłasza dyrektor szkoły , której uczeń uzyskał osiągnięcia).

2. Do wniosku dołącza się:

1) kopię świadectwa szkolnego,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, przedmiotowe,artystyczne, sportowe, osiągnięcia wysokiego wyniku na sprawdzianie kompetencji uczniów

po zakończeniu szkoły podstawowej i po zakończeniu gimnazjum- trzy najwyższe

wyniki sprawdzianu i egzaminu osiągnięte w danym roku szkolnym,

3) wnioski wraz z kserokopią dokumentów - potwierdzone za zgodność kserokopii

z oryginałem składa się w terminie do dnia 10 lipca br. do Gminnego Zespołu

Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej.

3. Jednemu uczniowi może być przyznane po jednym stypendium z każdej dziedziny.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium

składający zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia

powiadomienia.

5. Nie rozpatruje się wniosków złożonych po terminie , wycofanych przez

wnioskodawcę oraz tych , w których nie usunięto braków formalnych.

6. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Łęka Opatowska po

zaopiniowaniu przez Komisję powołaną przez Wójta , w skład której wchodzą

przedstawiciele Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz przedstawiciele

organu prowadzącego. Opinia Komisji nie jest wiążąca dla Wójta.

7. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia Wójt

Gminy Łęka Opatowska może cofnąć wypłatę stypendium.

8. Stypendium udzielane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego. Wypłata

stypendium odbywa się do rąk rodzica lub prawnego opiekuna bądź przelewem na

wskazane konto w terminie do dnia 25 sierpnia br.

9. Wysokość jednego stypendium ustala się na kwotę 100,00 zł.

10. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma

charakteru socjalnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/160/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wniosek o udzielenie
STYPENDIUM

Wnioskodawca.

pieczęć szkoły

Przedkładam wniosek o udzielenie "Stypendium" dla

ucznia / uczennicy .......................................................................................................................................................

syna / córki ...................................................................................................................................

(imiona rodziców)

urodzonego /ej/ dnia ........................................................ w ........................................................

uczęszczającego /ej/ w roku szkolnym ........................../................................ do klasy ..............

Załączona dokumentacja dotycząca osiągnięć kandydata

(potwierdzone za zgodność przez szkołę kserokopie świadectw, dyplomów, opinii, potwierdzeń itp.)

1) Kserokopia świadectwa kandydata za rok szkolny ...................../.....................

2) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

..................................................... dnia .........................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka/podopiecznego zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb postępowania związanego z rozpatrywaniem kandydatury mojego dziecka/podopiecznego do "Stypendium" zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.).

……………………………………

(podpis oświadczającego)

................................................. dnia ..............................................

Adnotacje komisji opiniującej wnioski

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

……………………………………

(podpis przewodniczącego komisji)

Łęka Opatowska, dnia .....................................................


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/160/2012
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),oraz ustawy o systemie oświaty przewiduje możliwość wspierania edukacji dzieci uzdolnionych mając na uwadze osiągnięcia młodych mieszkańców lokalnej społeczności .Rada Gminy na realizację takiego wsparcia musi przeznaczyć własne środki. Ustanowienie stypendium przez Wójta Gminy Łęka Opatowska dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI i gimnazjum ma na celu zachęcanie wszystkich uczniów do jeszcze większej nauki. Ważnym elementem tego stypendium jest podkreślenie dobrego zachowania ucznia. Stypendium to ma dawać zachętę innym uczniom do uzyskania coraz lepszych osiągnięć w nauce. Przyznanie stypendium to pewnego rodzaju wynagradzanie młodych ludzi za ich osiągnięcia, jest to również swoisty rodzaj inwestycji a także motywacja do podejmowania działań i doskonalenia przez dzieci i młodzież swoich zdolności. Ponadto podjęcie przedmiotowej uchwały pomoże utalentowanej młodzieży naszej gminy w realizacji swoich celów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »