reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z tym, ze przepisy §3 pkt 9-10, §5 ust.2, §10 ust.1,§12, §14-17, §18 ust.1, ust.3-4 i §20 stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/159/2013
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/159/ 2013

Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną: w tym wymagania dotyczące: uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz utrzymania zwierząt gospodarskich.

Reguluje również system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. W Regulaminie odniesiono się do poszczególnych strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami. Uchwalając niniejszy Regulamin Miasto i Gmina Grabów nad Prosną tworzy ramy prawne dla systemu zbierania i odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym również powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odpadów budowlanych i i rozbiórkowych oraz zużytych opon i odpadów zielonych, a także papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

W ten sposób Miasto i Gmina Grabów nad Prosną zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców miasta i gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych i realizuje swoje obowiązki ustawowe, w szczególności takie jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu.

Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama