reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz regulaminów korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt4 , art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Mieście i Gminie - rozumie sie przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną.

2) Obiektach sportowych- rozumie się przez to obiekty sportowe Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, udostępnione do powszechnego korzystania: hala sportowa, kompleks boisk :Moje boisko ORLIK 2012, stadion miejski , będące własnością Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, wykorzystywane do organizowania, imprez, szkoleń, konkursów lub na inną pozastatutową działalność.

3) Organizatorze-rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu , użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów sportowych.

4) Imprezie sportowej - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu przez organizatora, którego celem jest w szczególności: odbycie spotkania, zawodów, treningów z udziałem publiczności.

§ 2. Ustala sie następujące zasady korzystania z obiektów sportowych:

1) Obiekty sportowe udostępnione są :

a) mieszkańcom miasta i gminy, podmiotom realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prawnym i fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy- po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy,

2) korzystanie z obiektów odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 3. 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do dbałości o ład, porządek, czystość i poszanowanie sprzętu i urządzeń tych obiektów oraz do przestrzegania przepisów BHP i p. pożarowych.

2. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa cywilnego.

3. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i regulaminami, stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały i przestrzegania ich w całości.

§ 4. 1. Uprawnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną do ustalania wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z obiektów sportowych.

2. Opłaty , o których mowa w ust. 1 nie pobiera się od:

1) uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, wychowanków przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną korzystających z obiektów sportowych( hali sportowej, boiska sportowego "Orlik 2012" i stadionu miejskiego) , w ramach odbywanych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych lub organizujących zajęcia i imprezy na rzecz dzieci i młodzieży,

2) uczniowskich klubów sportowych, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Miastem i Gminą na podstawie odrębnej uchwały,

3) organizacji harcerskich oraz organizacji wspomagających proces edukacyjny w zakresie sportu lub realizujących programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną,

4) organizatorów imprez zleconych przez Miasto i Gminę lub pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy,

5) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta,

6) Gminnego Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną w zakresie realizacji zadań kultury , o których mowa w pkt.1.,

7) stowarzyszeń, które realizują zadania w ramach umów zawartych z Miastem i Gminą Grabów nad Prosną

3. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych określają regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Przyjmuje sie następujące regulaminy korzystania z obiektów sportowych:

1) Regulamin korzystania z hali sportowej w Grabowie nad Prosną ul. Przemysłowa 1 A, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje Boisko ORLIK 2012 " w Grabowie nad Prosną ul. Przemysłowa 3, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Regulamin korzystania ze stadionu miejskiego w Grabowie nad Prosną przy ul. Przemysłowej 3, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2013
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 19 lutego 2013 r.

Regulamin korzystania z hali sportowej w Grabowie nad Prosną ul. Przemysłowa 1A

Dział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Zarządcą hali sportowej jest Miasto i Gmina w Grabowie nad Prosną.

§ 2. W dni powszednie w godz. 8.00 -15.00 obiekt hali służy do prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną zgodnie z harmonogramem.

§ 3. W dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 21.00 oraz w soboty i w niedziele- obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Za osoby nieletnie korzystające z obiektu hali poza godzinami określonymi w § 2 odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 5. Osoby pełnoletnie korzystają z obiektu hali na własną odpowiedzialność.

§ 6. Zabrania się korzystania z części sportowej hali sportowej przez osoby mające przeciwskazania lekarskie lub zdrowotne w tym zakresie.

Dział II.
Zasady korzystania z hali sportowej.

§ 7. Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych , rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych i innych.

§ 8. Przebywanie na hali sportowej i korzystanie z urządzeń dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia oraz osobom korzystającym z hali sportowej wg harmonogramu.

§ 9. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel oraz osoby korzystające z hali są zobowiązane sprawdzić sprzęt sportowy, z którego będą korzystać pod względem bezpieczeństwa.

§ 10. Osoby wchodzące na halę sportową zobowiązane są posiadać odpowiedni i czysty ubiór sportowy, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie.

§ 11. W obuwiu wejściowym można przebywać tylko w holach i pomieszczeniach sanitarnych.

§ 12. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiajac obuwie i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na części sportowej szatnie pozostają zamknięte.

§ 13. Uczeń może opuścić część sportową tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela prowadzącego.

§ 14. Wszystkie urządzenia i sprzęt mogą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 15. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia. Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i jeśli jest to możliwe usunięty z hali lub w inny sposób zabezpieczony przed użyciem.

§ 16. W przypadku zauważenia szkody materialnej prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę.

§ 17. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia uczniowie lub inne osóby ćwiczące mają obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.

§ 18. Korzystający ze sprzętu sportowego hali powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się tym sprzętem .

§ 19. Na terenie obiektu hali obowiązuje zakaz:

1) palenia papierosów,

2) wnoszenia i spożywania alkoholu,

3) wprowadzania zwierząt,

4) wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,

5) wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

6) wieszania i klejenia plakatów bez zgody Zarządcy.

7) zakaz jazdy po hali wszelkimi pojazdami.

§ 20. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu hali sportowej nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje Zarządca.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2013
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 19 lutego 2013 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko ORLIK 2012 "w Grabowie nad Prosną

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Kompleks boisk jest zarządzany przez Miasto i Gminę w Grabowie nad Prosną , zwany dalej obiektem.

§ 2. Obiekt jest czynny w okresie marzec- listopad: od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 15.30 korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod opieką nauczycieli w ramach planowanych zajęć szkolnych. Boiska są dostępne dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych od poniedziałku do niedzieli w godzinach określonych w harmonogramie zajęć Animatora.

§ 3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska, terminu i godziny gry po wcześniejszym uzgodnieniu z Animatorem.

§ 4. Przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.

§ 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.

§ 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

§ 7. Osoby pełnoletnie korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność

§ 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

1) palenia papierosów,

2) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i srodków odurzających,

3) wprowadzania zwierząt,

4) przebywania w stanie nietrzeźwym,

5) korzystania z obiektu w godzinach nocnych,

6) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uzytkowników,

7) wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,

8) poruszania sie na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie.

§ 9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

§ 10. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

§ 11. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.

§ 12. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

Dział II.
Zasady korzystania z obiektu

§ 13. Użytkownicy indywidualni i grupy zorganizowane zobowiązani są do rejestracji u Animatora.

§ 14. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, animatora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 15. Wszelkie skaleczenia urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać w gabinecie pielęgniarki szkolnej, lub nauczycielowi WF( dotyczy zajęć SP oraz Gimnazjum)

§ 16. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§ 17. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Animatorom.

§ 18. Skargi i wnioski należy kierować do Animatorów lub Zarządcy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/165/2013
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 19 lutego 2013 r.

Regulamin korzystania ze stadionu miejskiego w Grabowie nad Prosną

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu miejskiego w Grabowie nad Prosną ul. Przemysłowa 3, zwanym dalej stadionem.

§ 2. Zarządzającym stadionem jest Miasto i Gmina w Grabowie nad Prosną.

§ 3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

§ 4. Stadion jest czynny codziennie od 13.00 do 21.00 w dni powszednie za wyjątkiem przerw urlopowych. W soboty i niedziele oraz inne święta w godzinach trwania zawodów.

§ 5. Osoby przebywajace na terenie stadionu muszą stosować sie do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika stadionu i osób upoważnionych przez zarządzającego.

§ 6. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń i imprez wymaga zgody Zarządcy.

§ 7. Ze stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

§ 8. Korzystanie ze Stadionu przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa sie zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracownika obsługi stadionu lub upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.

§ 9. Udostępnienie stadionu lub jego części odbywa się po uzgodnieniu z Zarządcą zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych.

§ 10. Za bezpieczeństwo i porządek na stadionie odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w szczególności:

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w § 11.

3) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4) zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

5) ustalenie z Zarządcą stadionu przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

§ 11. Zabrania się na terenie stadionu:

1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym sztucznych ogni, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,

2) tarasowania przejść i ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych umożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów i inne osoby, służbę ochrony działające w imieniu organizatora imprezy,

3) zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu stadionu i jego obrzeży,

4) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego

6) niszczenia ławek, ogrodzenia i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie stadionu i jego obrzeżach,

7) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8) załatwienia potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9) przebywanie na terenie stadionu po jego zamknięciu,

10) przebywanie na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez i obsługa stadionu,

11) wjeżdżanie pojazdów bez zezwolenia na teren stadionu,

12) wprowadzenie psów(nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) i innych zwierząt za wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt.

13) palenia tytoniu poza miejscami do tego przeznaczonymi.

14) używanie wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą.

15) przebywanie w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku.

16) umieszczanie na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń- bez zgody Zarządcy.

17) prowadzenia bez posiadania stosownych uprawnień sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych.

§ 12. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Uzasadnienie

do uchwały nr XXIII/165/2013

RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ

z dnia 19 lutego 2013r.

Zgodnie z art. 40 ust.2 pkt4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy wydają przepisy dotyczące zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, do jakich zalicza się m.in. obiekty sportowe objęte niniejszą uchwałą .

Aby, umożliwić bezpieczne i efektywne korzystanie z wyżej wymienionych obiektów wraz ze znajdującymi się w nich urządzeniami i wyposażeniem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama