| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Mycielin; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Mycielin zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,


zawarte w dniu 30 lipca 201 4 r. pomiędzy

Powiatem Kaliskim reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

2) Andrzeja Dolnego - Wicestarostę

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Gminą Mycielin reprezentowaną przez:

Jerzego Matuszewskiego - Wójta Gminy Mycielin

zwaną dalej "Przyjmującym".

na podstawie art.5 ust. 2 i 3 ustawy dnia5 czerwca1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz. 595 z późn. zm.) oraz:

1) uchwały Nr XLIII/462/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Mycielin zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

2) uchwały Nr XLVI/231/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kaliskim zadania dotyczącego przebudowy drogi, strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadanie pn: "Przebudowa drogi nr 3248 P w m. Zamęty".

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) wykonanie robót budowlanych,

2) sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

3. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 72 000,00 zł (słownie zł: .siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100).

§ 2. Do obowiązków Przyjmującego należy zgłoszenie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi nr 3248 P w m. Zamęty, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 3. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe Przyjmującego w Banku Spółdzielczym Pleszew nr 58 8407 0003 0500 2105 2000 0006 w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonego zadania w szczególności poprzez:

1) nadzór w osobie przedstawiciela Powierzającego,

2) żądanie informacji o realizacji zadania,

3) wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadania,

4) uczestniczenie przedstawiciela Powierzającego w odbiorze zadania od wykonawcy robót.

§ 6. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo - finansowe
zadania określonego w § 1w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r..

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać co najmniej :

1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania wraz z obmiarem robót,

2) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania,

3) kopie rachunków, faktur, protokoły odbioru robót, umów z wykonawcami (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 7. 1. Przyjmujący zobowiązany jest zgłosić Powierzającemu fakt zakończenia robót, o których mowa w § 1 porozumienia.

2. Przyjmujący poinformuje Powierzającego o terminie odbioru robót.

3. Powierzający może sprawdzić wykonanie robót przez Przyjmującego w wyznaczonym przez siebie terminie o którym poinformuje Przyjmującego.

§ 8. Po wykonaniu zadania Przyjmujący zobowiązany jest przekazać zakończoną inwestycję protokołem przekazania-przyjęcia środka trwałego (PT) w terminie do 15 grudnia 2014 r.

§ 9. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem wykonanie powierzonego zadania.

§ 10. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w porozumieniu.

§ 11. 1. Niewykorzystana, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia kwota dotacji zostanie zwrócona Powierzającemu zgodnie z artykułem 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

2. W razie stwierdzenia wydatkowania dotacji lub jej części w sposób niezgodny z zapisami niniejszego porozumienia Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 15 dni kwoty dotacji lub jej odpowiedniej części wydatkowanej w sposób nieprawidłowy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

§ 12. Zwrot całości lub części dotacji w przypadkach określonych w § 11 porozumienia Przyjmujący dokona na konto Powiatu Kaliskiego w Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia nr 49 1440 1101 0000 0000 1426 8138.

§ 13. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

§ 14. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 16. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

STAROSTA KALISKI


Krzysztof Nosal


WICESTAROSTA


Andrzej Dolny

WÓJT GMINY MYCIELIN


Jerzy Matuszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »