reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące inwestycję początkową.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, stanowi przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej przyznawanej na inwestycję początkową.

3. Przejrzysty program regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz. U. UE. L. 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pomocy - należy przez to rozumieć każdy środek spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu (TFUE),

2) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe łub wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, zwiększaniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu lub nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa,

3) rzeczowych aktywach trwałych - oznaczają aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, urządzenia i wyposażenie,

4) wartościach niematerialnych i prawnych - oznaczają aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, licencje, know-how, lub inną własność intelektualną

5) tworzeniu miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, co oznacza, że od liczby miejsc pracy utworzonych w tym okresie należy odjąć każde zlikwidowane miejsce pracy a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy,

6) mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014,

7) rozpoczęciu prac - oznacza to rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenia studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć "rozpoczęcie prac" oznacz moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem,

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, dotyczy nieruchomości, na których zrealizowano inwestycje początkowe lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, jeżeli:

1) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 75.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców,

2) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców,

3) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 750.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 75 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,

4) nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 1.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w punktach 1-3.

2. Inwestycja początkowa musi być zakończona w terminie 3 lat od dnia zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę.

3. Miejsca pracy muszą być stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

4. Stworzenie miejsc pracy musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji początkowej.

5. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia:

1) w przypadku ubiegania się o pomoc na wspieranie inwestycji początkowej:

a) oświadczenia o zakończeniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b) oświadczenia o wartości inwestycji początkowej, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oraz o udziale własnym w nakładach związanych z inwestycją początkową - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,

2) w przypadku ubiegania się o pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową:

a) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,

b) oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, obejmujących koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem powiększone o obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz koszty opieki nad dziećmi i rodzicami - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,

2) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat,

3) połączenie kosztów wchodzących w zakres pkt 1) i 2) nieprzekraczające kwoty 1) lub 2), w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

2. Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do obliczenia kosztów inwestycyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:

1) należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

2) muszą podlegać amortyzacji,

3) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

4) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw.

3. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem jednak przejęcia zakładu.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszty wartości niematerialnych i prawnych kwalifikują się do pomocy jednie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej.

5. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznana została jeszcze przed ich zakupem, koszt tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowanych związanych z przejęciem zakładu.

§ 5. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

2) zobowiązanie się do: w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej - utrzymania inwestycji co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową - utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

2. Okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców wynoszą 3 lata.

§ 6. 1. Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca musi dokonać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 7. 1. Organ, o którym mowa w § 17 niniejszej uchwały, potwierdzi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o przyznanie pomocy, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do pomocy, ponieważ spełnia kryteria określone w przejrzystym programie regionalnej pomocy inwestycyjnej.

2. W przypadku rozpoczęcia prac przed otrzymaniem pisma, o którym mowa w ust. 1, cały projekt nie kwalifikuje się do pomocy regionalnej.

§ 8. 1. Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1 uchwały wynosi 5 (pięć) lat i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 9 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dokonania inwestycji początkowej polegającej na nabyciu aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, okres zwolnienia wynosi 5 (pięć) lat i liczony jest od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono inwestycję początkową lub utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 9 uchwały."

§ 9. 1. Maksymalna intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi 25%.

2. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, podwyższa się o 20 punktów procentowych.

3. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej średniemu przedsiębiorcy, podwyższa się o 10 punktów procentowych.

4. W przypadku sumowania pomocy regionalnej obliczanej na podstawie kosztów inwestycji z pomocą obliczaną na podstawie kosztów płacy maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć najbardziej korzystnej kwoty wynikającej z zastosowania tej intensywności na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów płacy.

§ 10. Zwolnienia nie stosuje się do pomocy:

1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy,

3) przekraczającej progi, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

4) w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

5) w sektorach: transportu i związanej z nim infrastruktury w tym transportu towarów rurociągami, hutnictwa żelaza i stali, węglowym, włókien syntetycznych, rybołówstwa i akwakultury, leśnictwa, energetyki oraz budownictwa okrętowego.

6) przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014,

7) przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i rynkiem wewnętrznym,

8) na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który - w momencie składania wniosku o pomoc -ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym obszarze,

9) portom lotniczym.

§ 11. W przypadku gdy zrealizowano inwestycję początkową w środki trwałe o kwalifikowanych wydatkach przekraczających 50.000.000,00 euro obliczonych na podstawie cen i kursów wymiany z dnia przyznania pomocy - kwota pomocy nie może przekraczać dostosowanej kwoty pomocy obliczonej zgodnie z art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

§ 12. 1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

1) budynki i budowle związane z działalnością handlową,

2) budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw,

2. Zwolnienia nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu Gminy Rawicz.

§ 13. 1. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca przez okres wskazany w § 5 zobowiązany jest do przedkładania w terminie do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o utrzymaniu inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, jest zobowiązany do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie pierwszych 2 lat korzystania z pomocy publicznej, do przedkładania informacji dotyczących kosztów płacy nowo zatrudnionych pracowników związanych z inwestycją początkową.

3. Przedsiębiorca korzystający z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową: zobowiązany jest do 31 stycznia i 31 lipca danego roku przedstawić informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców ostatnią informację należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym minęły 3 lata od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku przedsiębiorców innych niż wyżej wymienieni, w terminie 15 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy - na druku stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 14. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, powinien przedłożyć wraz z informacją lub deklaracją podatkową (lub ich korektą) także informacje określone szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.).

§ 15. 1. Pomoc uzyskana na podstawie niniejszej uchwały można kumulować z:

1) wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych,

2) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości kosztów kwalifikowanych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy określonego w niniejszej uchwale.

2. Pomocy uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały nie można kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomu intensywności pomocy określonego w niniejszej uchwale.

§ 16. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik6.pdf

z6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik7.pdf

z7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/392/14
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 24 września 2014 r.
Zalacznik8.pdf

d1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama